ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(5): 435–441
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.435
Fungi and Fungi-like Organisms

Lichen indication of air quality in Fastiv urban settlement, Kiev Region

Shershova N.V.
Abstract

The results of lichen indication studies of the atmospheric air in Fastiv (Kiev Region) are presented. In total, 68 species of lichens have been identified, of which 19 species are indicative. Distribution maps of the indicative species of lichens were produced. Based on the data obtained as a result of calculation of atmospheric purity index (IAP) by Le Blanc & De Sloover, a distribution map of lichen indication zones within the town was prepared. The location of various zones is analyzed. In general, the atmospheric air in the urban settlement of Fastiv is moderately polluted. The area near railway station and the eastern part of Fastiv are more polluted than the rest of its territory. Species with high sensitivity to air pollution were found mostly in the western part of Fastiv.

Keywords: epiphyte lichens, lichen indication, mapping, index of atmospheric purity, Fastiv, Kiev Region

Full text: PDF (Ukr) 1.41M

References
 1. Dymytrova L.V. Ukr. Bot. J., 2008a, 65(4): 572–575.
 2. Dymytrova L.V. Ukr. Bot. J., 2008b, 65(1): 133–140.
 3. Hromakova A.B. Lyshaynyky: Metodycheskye rekomendatsyi po spetskursu Lykhenolohyya dlya studentov byolohycheskoho fakulteta, Kharkov: Vyd-vo Khark. Univ., 2005, 36 pp.
 4. Khodosovtsev A.E. Konstanty: Almanakh sotsialnykh doslidzhen, 1995, 2–4: 52–60.
 5. Klymenko V.M. Chornomorski Bot. Zhurn., 2015, 4: 521–534. https://doi.org/10.14255/2308-9628/15.114/8
 6. Klymenko V.M. Chornomorski Bot. Zhurn., 2016, 2: 191–205. https://doi.org/10.14255/2308-9628/16.122/8
 7. Kondratyuk S.Y., Beznis N.H. Ukr. Bot. J., 1990, 47(1): 33–35.
 8. Kondratyuk S.Y. Biolohiya i khimiya v shkoli, 1999, 2: 12–13.
 9. Kondratyuk S.Y. Ukr. Bot. J., 1994, 51(2–3): 148–153.
 10. Kondratyuk S.Y. Indication of environment state of Ukraine with lichens, Kyiv: Naukova Dumka, 2008, 336 pp.
 11. Kondratyuk S.Y., Kucheryavyi V.O., Kramarets V.O. Ukr. Bot. J., 1991, 48(2): 72–76.
 12. Kondratyuk S.Y., Kucheryavyi V.O., Kramarets V.O. Ukr. Bot. J., 1993, 50(4): 74–83.
 13. Kondratyuk S.Y., Martynenko V.H. Likhenoindykatsiya, Kirovohrad: TOV Kod, 2006, 260 pp.
 14. Kondratyuk S.Y., Virchenko V.M. Otsinka antropohennoi porushenosti fitotsenoziv zelenykh zon mist za dopomohoyu lyshaynykiv ta mokhiv, Lviv: Problemy urboekolohii ta fitomelioratsii, 1991, 131 pp.
 15. Likarchuk I.L. Kyivshchynoznavstvo: posibnyk dlya vchytelya, Kyiv: Eshke O.M., 2001, 295 pp.
 16. Lozhkyn V.N. Avtomobilnyi transport kak istochnik zahryazneniya okruzhayushchey pryrodnoy sredy, St. Petersburg: Azbuka, 2003, 307 pp.
 17. Martyn Y.L. In: Mezhdunarodnaya shkola po lykhenoyndykatsyi (International lichen indication school), Tallinn: Eston. State Publ. House, 1984, pp. 15–35.
 18. Nekrasenko L.A., Bayrak O.M. Ukr. bot. J., 2002, 59(3): 278–284.
 19. Shershova N.V. Ukr. Bot. J., 2016, 73(1): 56–60.
 20. Shershova N.V. Ukr. Bot. J., 2017, 74(2): 148–153.
 21. Tereshyna N.P., Halaburda V.H., Trykhunkov M.F. Ekonomyka zheleznodorozhnoho transporta, Moscow: UMTs ZhDT, 2006, 801 pp.
 22. Zelenko S.D. Ukr. Bot. J., 1999, 56(1): 64–67.