ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 12 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 214–222
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.214
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Epiphytic bryophytes of Kharkiv city

O.O. Barsukov
Abstract

In the epiphytic bryophyte overgrowths in Kharkiv city, 39 species of bryophytes have been found. The groups of urbanophilic and moderate urbanophobic species were revealed by structural analysis of the epiphytic component of bryoflora and analysis of the frequency of occurrence. The comparison of taxonomic structure of the epiphytic component of bryoflora in the cities of Ukraine and European Russia demonstrated less zonal differences than in the bryoflora generally.

Keywords: epiphytic bryophytes, epiphytic component, urban bryoflora, Kharkiv

Full text: PDF (Ukr) 1.01M

References
 1. Aleksenko M.A. Po okrestnostyam Khar'kova. Opyt estestvenno-istorich. putevoditelya, Vyp. 1, H.: Tipografiya B.G. Bengis, 1916, S. 33—39.
 2. Bachurina A.F., Partyka L.Ya. Pechjonochniki i mhi Ukrainy i smezhnykh territoriy. Kratkiy opredelitel', Kiev: Nauk. dumka, 1979, 204 s.
 3. Bachuryna H.F., Melnychuk V.M. Flora mokhiv Ukrainskoi RSR, Vyp. 1—4. K., 1987—2003.
 4. Barsukov A.A. Biologiya: vid molekuly do biosfery: Mat-ly III Mizhnar. konf. molodykh naukovtsiv (18—21 lyst. 2008 r., m. Kharkiv), 2008, S. 312—313.
 5. Barsukov O.O., Virchenko V.M. Ukr. botan. zhurn., 2012, 69(6): 880—885.
 6. Barsukov O.O., Yarotskyi V.Yu. Lisivnytstvo i agrolisomelioratsiya, Vyp. 116, Kharkiv: UkrNDILHA, 2009, S. 250—259.
 7. Bezgodov A.G. Arctoa, 2000, 9: 141—150.http://dx.doi.org/10.15298/arctoa.09.17
 8. Boiko M.F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy, Kherson: Ailant, 2008, 232 s.
 9. Dymytrova L.V. Chornomor. botan. zhurn., 2009, 5(1): 101—107.
 10. Fomin A.V. Izv. Kiev. bot. sada, 1924, Vyp. 1, S. 37—40.
 11. Gapon S.V. Rastit. Vostochnoy Evropy: klassifikaciya, ekologiya i ohrana. Mat. mezhdunar. nauch. konf. (Bryansk, 19—21 okt. 2009 g.), Bryansk: Kursiv, 2009, S. 58—61.
 12. Hapon S.V. Konspekt brioflory Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Dep. v DNTB Ukrainy 04.01.98. № 2, Uk. 98, 37 s.
 13. Ignatov M.S., Ignatova E.A. Flora mhov srednej chasti evropejskoy Rossii. V 2 t, M.: KMK, 2003, 2004, 944 s.
 14. Izotova N.V., Partyka L.Ya. Ukr. botan. zhurn., 1988, 45(6): 42—46.
 15. Kats N.Ya. Zhurn. Russk. bot. ob-va, 1924, T. 9, S. 69—74.
 16. Mamchur Z.I. Visn. Lvivsk. un-tu. Ser. biol., 2004, 36: 70—77.
 17. Mamchur Z.I. Visn. Lvivsk. un-tu. Ser. biol., 2010, 54: 115—122.
 18. Mel'nichuk V.M. Opredelitel' listvennykh mkhov srednej polosy i yuga evropejskoy chasti SSSR, Kiev: Nauk. dumka, 1970, 444 s.
 19. Popova N.N. Brioflora Srednerusskoy vozvyshennosti: khorologiya, antropogennaya transformaciya, problemy sohraneniya. Diss... d-ra biol. nauk, Voronezh, 1998, 336 s.
 20. Rubtsova A.V. Vestn. Udmurt. un-ta. Ser. Biol., 2004, 10: 85—97.
 21. Sluka Z.A. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 16. Biol., 1996, 2: 55—63.
 22. Ulychna K.O., Gapon S.V., Kulik T.G. Problemy briologii v SSSR, L.: Nauka, 1989, S. 201—206.
 23. Virchenko V.M. Mokhopodibni lisoparkovoi zony m. Kyiv, K.: Znannia Ukrainy, 2006, 32 s.
 24. Virchenko V.M. Ukr. botan. zhurn., 1990, 47(2): 24—27.