ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 11 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 209–213
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.209
Red Data Book of Ukraine

A unique population of Carex dioica (Cyperaceae) in the highland of Svydovets massif (Ukrainian Carpathians)

I.M. Danylyk1, L.M. Borsukevych2, S.V. Sosnovska1
Abstract

A new species for the flora of highlands of the Ukrainian Carpathians, Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.), is reported from the Svydovets Massif (Transcarpathian Region). The phytocoenotic and population peculiarities of the species are presented. It was established that communities with C. dioica belong to Caricetum nigrae Braun 1915 Association and Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 Class. The population is characterized by particular spatial, age and sexual structure and is represented exclusively by male individuals. This reflects the highest level of adaptation to extreme (highland) environmental conditions and anthropogenic influence.

Keywords: Carex dioica, rare species, new habitat, coenology, population, conservation, Carpathians

Full text: PDF (Ukr) 634K

References
 1. Alekseev Yu.E., Abramova L.I. Biol. fl. Moskov. obl. Pod red. T.A. Rabotnova, M.: Izd-vo MGU, 1980, T. 6, S. 177—180.
 2. Andriyenko T.L., Priadko O.I. Ukr. botan. zhurn., 1980, 36(3): 7—10.
 3. Boiko M.F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy, Kherson: Ailant, 2008, 232 s.
 4. Cenopopulyatsii rasteniy (osnovnye ponyatiya i struktura). O.V. Smirnova, L. B. Zaugol'nova, I. M. Ermakova i dr, M.: Nauka, 1976, 217 s.
 5. Chater A. Flora Europaea, Cambridge: University Press, 1980, Vol. 5, P. 290—323.
 6. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha, K.: Globalconsulting, 2009, 912 s.
 7. Dierschke H. Pfhlazensoziologie: Grundlagen und Methoden, Stuttgart: Ulmer, 1994, 683 S.
 8. Dmytrakh R.I. Nauk. zap. Derzhav. pryrodozn. muzeiu, Lviv, 2009, Vyp. 25, S. 65—70.
 9. Egorova T.V. Osoki (Carex L.) Rossii i sopredel'nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR). Otv. red. A.L. Takhtajan, SPb.: Sankt-Peterburg. gos. himiko-farmacevt. akademiya; Sent-Luis: Missuriyskiy botan. sad, 1999, 772 s.
 10. Izmest’ieva S.V., Danylyk I. M., Borsukevych L. M., Honcharenko V.I. Biologichni studii. Studia Biologica, 2011, 5(3): 125—134.
 11. Izmest’ieva S.V., Danylyk I.M. Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol., 2013, Vyp. 61, S. 63—72.
 12. Krys O.P., Vainahiy I.V. Ukr. botan. zhurn., 1988, 45(1): 73—77.
 13. Malyshev L.I. Fl. Sibiri, Novosibirsk: Nauka, 1990, T. 3, S. 35—170.
 14. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, I—XXIV, 1—346 p.
 15. Panchenko S.M. Zap. sprava v Ukraini, 2007, 13 (1—2): 106—110.
 16. Sosnovska S., Danylyk I., Serednytska S. Biodiv. Res. Conserv., 2013, 29: 35—42.
 17. Stratehiya populiatsii roslyn u pryrodnykh i antropohenno zminenykh ekosystemakh Karpat. Za red. M. Holubtsia, I. Tsaryka, Lviv: Yevrosvit, 2001, 160 s.
 18. Struktura populiatsii ridkisnykh vydiv flory Karpat. Za red. K.A. Malynovskoho, K.: Nauk. dumka, 1998, 176 s.
 19. Tsaryk I.V. Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol., 2010, Vyp. 53, S. 94—99.
 20. Vegetace České republiky. 3.Vodní a mokřadní vegetace. M. Chytrý (ed.), Vyd. 1, Praha: Academia, 2011, 828 s.
 21. Vnutrishnopopuliatsiyna riznomanitnist ridkisnykh, endemichnykh i reliktovykh vydiv roslyn Ukrainskykh Karpat. Za red. M. Holubtsia i K. Malynovskoho, Lviv: Polli, 2004, 198 s.
 22. Zhilyaev G.G. Zhiznesposobnost' populyaciy rasteniy, L'vov, 2005, 302 s.
 23. Zhyttiezdatnist populiatsii roslyn vysokohir’ia Ukrainskykh Karpat. Za red. I. Tsaryka, Lviv: Merkator, 2009, 172 s.
 24. Zlobin Yu.A. Populyacionnaya ekologiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta, Sumy: Universitet. kn., 2009, 263 s.
 25. Zlobin Yu.A. Principy i metody izucheniya cenoticheskikh populyaciy rasteniy, Kazan': KZU, 1989, 146 s.
 26. Zlobin Yu.A., Sklyar V.G., Klimenko A.A. Populyacii redkikh vidov rasteniy: teoreticheskie osnovy i metodika izucheniya, Sumy: Univers. kn., 2013, 439 s.