ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
  • 10 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 206–208
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.206
Red Data Book of Ukraine

New locality of Botrichium lunaria (Ophioglossaceae) in Central Polissya

I.V. Khomyak
Abstract

On the territory of Slovechansko-Ovruchskyi Ridge, a new locality of Botrichium lunaria (L.) SW. was found. This is the second record of the species in Central Polissya. The population characterized by rather low number of individuals is located in the middle part of a steep eastern slope. This record within the designed International Biosphere Reserve is of great importance and raises the status of this territory with regard to biodiversity conservation.

Keywords: Botrichium lunaria, Slovechansko-Ovruchskyi Ridge, ecological spectrum

Full text: PDF (Ukr) 694K

References
  1. Didukh Ya.P. Etiudy fitoekologii. K: Aristei, 2008. S. 104–126.
  2. Didukh Ya.P., Pliuta P.H. Fitoindykatsiya ekologichnykh faktoriv. – K., Nauk. dumka, 1994. 280 s.
  3. Khom’iak I.V., Didukh Ya.P. Ukr. botan. zhurn., 2009, 66(6): 820–824.
  4. Khom’iak I.V., Khom’iak D.I. Suchasni problemy ekologii ta geotekhnologii. – Zhytomyr, Vydavnytstvo ZhDTU 2012. – S. 76.
  5. Melnyk V.I. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. H. Korolenka. Seriya : Ekologiya. Biologichni nauky. – Poltava, 2008, Vyp. 5 (63). – S.12–21.
  6. Melnyk V.I., Baranivskyi O.R., Kharchyshyn V.T., Korniychuk V.S., Titova O.T., Khom’iak I.V. Introduktsiya roslyn. – 2009. – № 2. – S. 3–8.
  7. Mosyakin S.L. Ukr. botan. zhurn. – 1999. – 56(1): 79–88.
  8. Orlov O.O. Ridkisni ta znykaiuchi vydy sudynnykh roslyn Zhytomyrskoi oblasti. – Zhytomyr: Volyn, PP. «Ruta», 2005. – 296 s.
  9. Smyk H.K. Okhorona pryrody ta ratsionalne vykorystannia pryrodnykh resursiv. – K.: Nauk. dumka, 1970. – S. 50–52.