ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 9 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 203–205
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.203
Red Data Book of Ukraine

The southernmost locality of Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) in Ukraine

L.T. Horbnyak1, L.G. Lyubynska1, O.M. Popov2, M.M. Artjuch3
Abstract

The southernmost locality for a rare species, Pulsatilla grandis Wender., in Ukraine is reported. It was discovered near Nastasyevka village, Nikolaevsk District, Odessa Region. The population age structure, individual morphometric traits and phytocoenological features of the locality at the southern border of the species range were studied.

Keywords: Pulsatilla grandis, distribution, southernmost locality, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 625K

References
 1. Artiukh M., Popova O. Molod i postup biologii: zbirnyk tez III Mizhnar. nauk. konf. studentiv i aspirantiv (23–27 kvitnia 2007 r., m. Lviv). – Lviv, 2007. – S. 115–116.
 2. Artiukh N.N., Popova E.N. Bioetika: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. – Poltava, 2006. – S. 186–188.
 3. Braun–Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Aufl. – Wien–New York: Springer–Verlag, 1964.
 4. Flora Srednej i Yuzhnoy Rossii. T. I. pod red. I. Shmalhauzena. – K., 1895. – S. 8–9.
 5. Flora SSSR. T. VII. pod red. B.K. Shishkina. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1937. – S. 293–294.
 6. Flora URSR. T.V. Pid red. M.V. Klokova, O.D. Visiulinoi. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1953. – S. 86–87.
 7. Flora Vostochnoy Evropy. T. X. pod red. N.N. Tzveleva. – SPb.: Mir i Sem'ya, 2001. – S. 90–91.
 8. Horbniak L.T. Ukr. botan. zhurn. – 2012. – 69(3): 371–379.
 9. Kahalo O.O., Korotchenko I.A., Liubinska L.H. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha. – K.: Globalconsulting, 2009. – C. 564.
 10. Katalog vydiv flory i fauny Ukrainy, zanesenykh do Bernskoi konventsii pro okhoronu dykoi flory i fauny ta pryrodnykh seredovyshch isnuvannia v Yevropi. Vyp. I. Flora. Za red. V.I. Chopyka. – K., 1999. – S. 13.
 11. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 1999. – 345 p.
 12. Popova O.M., Artiukh M.M., Balcheva H.P., Terzi O.K., Makarenko Yu.H. Materialy XII z’izdu Ukrainskoho botanichnoho tovarystva. – Odesa, 2006. – S. 153.
 13. Rabotnov T.A. Fitocenologiya. – M.: Izd-vo Moskovskogo un-ta, 1978. – 384 s.
 14. Solomakha V.A. Syntaksonomiya roslynnosti Ukrainy. Tretie nablyzhennia. – Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2008. – 296 s.
 15. Vinichenko T.S. Roslyny Ukrainy pid okhoronoiu Bernskoi konventsii. – K.: Khimdzhest, 2006. – 176 s.