ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(2): 107–115
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.02.107
General Issues, Reviews and Discussions

The Green Data Book of Ukraine: once again on the essence of interpretation

Dubyna D.V. 1, Ustymenko P.M. 1, Popovych S.Yu. 2, Movchan Ya.I. 3, Vakarenko L.P. 1
Abstract

The authors highlight the role of phytocoenotic diversity protection in Ukraine as an integral part of the concept of sustainable development, of the national programs on biodiversity and therefore an obligatory component of the state ecological politics. It is emphasized that protection of plant communities is one of the principal issues of plant conservation. The Green Data Books are necessary tools for the conservation organization. In accordance with this approach, the Green Data Books have been produced for many regions of Eastern Europe. With respect to current Ukrainian legislation, a status of the Green Data Book is defined by many Laws of Ukraine. However, in recent scientific publications there are attempts to criticize or to replace it with the biotope (habitat) concept. The authors provide arguments for applying various approaches in biodiversity conservation.

Keywords: rare communities, Green Data Book of Ukraine, criticism, biotope, habitat, biotope concept

Full text: PDF (Ukr) 582K

References
 1. Boykov T.G. Redkie rasteniya i fitotsenozy Zabaykalia, Novosibirsk: Nauka, 1999, 264 pp.
 2. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. In: Official Journal of the European Communities, 1992, № L 206. 22/07/1992, pp. 7–50.
 3. Davidenko O.N., Nevskiy S.A. Fitoraznoobrazie Vostochnoy Evropy, 2013, 7(2): 86–93.
 4. Didukh Ya.P. Ukr. Bot. J., 2006, 63(3): 432–439.
 5. Didukh Ya.P. Ukr. Bot. J., 2014, 71(4): 339–411.
 6. Didukh Ya.P., Kuzmanenko O.L. Ukr. Bot. J., 2010, 67(5): 668–679.
 7. Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2001, 58(4): 393–403.
 8. Ermolenkova G.V., Kulikova E.Ya., Voznyachuk N.L. Redkie pribrezhno-vodnye fitotsenozy Belorusskogo Poozerya. In: Rastitelnost Vostochnoy Evropy i Severnoy Azii: materialy mezhdunar. nauch. konf., Bryansk: Bryanskoe poligraficheskoe obedinenie, 2014, p. 54.
 9. Evens J.M. Identifi cation and mapping of rare plant communities – state of knowledge and adoption of standardized techniques. In: Proceedings of the CNPS Conservation Conference ‘Strategies and Solutions’, (17–19 January 2009), Sacramento, California: California Native Plant Society, 2011, pp. 49–55, available at: www.cnps.org/cnps/ vegetation/pdf/rare_plant_comms-evens2009.pdf.
 10. Golubets M.A. Ukr. Bot. J., 2006, 63(3): 422–431.
 11. Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR 28. In: European commission DG environment, 2013, available at: www.ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf.
 12. Kagalo O., Protsenko L., Bondaruk G., Skrylnikov D. Rozrobka klyuchovykh zakonodavchykh aktiv shchodo okhorony bioriznomanittya v lisakh: adaptatsiya ukrayinskogo zakonodavstva do vymog YeS (proekt), Kagalo / IEK NAN Ukrayiny / WWF-DCP Ukrayiny, 2015, 77 p.
 13. Kagalo O.O., Prots B.G., Danylyk I.M., Chorney I.I., Kisch R.Ya. In: Biotopy (oselyshcha) Ukrayiny: naukovi zasady yikh doslidzhennya ta praktychni rezultaty inventaryzatsiyi: materialy rob. seminaru (Kyiv, 21–22 bereznya 2012), Kyiv; Lviv, 2012, pp. 29–36.
 14. Karamushka V.G., Movchan Ya.I. Mizhnarodni pravovi dokumenty v sferi okhorony navkolyshnogo seredovyshcha ta yikh status dlya Ukrayiny. In: Ekologichna entsyklopediya, Kyiv: Tsentr ekologichnoyi osvity ta informatsiyi, 2007, vol. 2, add. 2, pp. 353–366.
 15. Krestov P.V., Verkholat V.P. Redkie rastitelnye soobshchestva Primorya i Priamurya, Vladivostok: DVO RAN, 2002, 200 pp.
 16. Lavrenko E.M. Ob okhrane biologicheskikh obektov v SSSR. In: Voprosy okhrany botanicheskikh obektov, Leningrad: Nauka, 1971, pp. 106–113.
 17. Martynenko V.B., Mirkin B.M., Baisheva E.Z., Muldashev A.A, Naumova L.G., Shirokikh P.S., Yamalov S.M. Uspekhi sovremennoy byologii, 2015, 135(1): 40–51.
 18. Masikevych Yu.H., Movchan Ya.I., Tsytsyma P.M. Pravove rehulyuvannya zapovidnoi spravy v Ukraini (spetsialne zibrannya zakonodavchykh dokumentiv), Chernivtsi: Knyhy–XXI, 2007, 816 pp.
 19. Metodychni rekomendatsiyi do vyvchennya dystsypliny ‘Biosozologiya’ studentamy magistratury dennoyi formy navchannya za napryamom 1304 – ‘Lisove ta sadovoparkove gospodarstvo’. Compilers S.Yu. Popovych, O.M. Korinko, Kyiv: Vydavnychyi tsentr NAU, 2006, 42 p.
 20. Movchan Ya.I. Nauk. zap. NaUKMa. (Spets. Vyp.), 2003, 22(2): 395–399.
 21. Movchan Ya.I. Econet in the framework of sustainable development. In: Social and economic potential of sustainable development. Eds L. Hens. and L. Melnyk, Sumy: University Book, 2008, pp. 103–108.
 22. Movchan Ya. Transboundary protected areas: issues for consideration. In: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, CBD Technical Series №.15. Biodiversity for consideration in the planning, establishment and management of protected areas sites and networks, Montreal; Kuala Lumpur: Gempita Maju Shd., 2004, pp. 82–88.
 23. Popovych S.Yu. Synfitosozologiya lisiv Ukrayiny, Kyiv: Akademperiodyka, 2002, 228 pp.
 24. Popovych S.Yu. Pryrodno-zapovidna sprava. Navchalnyi posibnyk, Kyiv: Aristey, 2007, 480 pp.
 25. Popovych S.Yu., Korinko O.M., Ustymenko P.M. Zapovidne lisoznavstvo. Navchalnyi posibnyk, Ternopil: Navchalna knyga–Bogdan, 2009, 384 pp.
 26. Pravove regulyuvannya zapovidnoyi spravy v Ukrayini (spetsialne zibrannya zakonodavchykh dokumentiv). Eds V. Chernyavskyi, Yu. Masikevych, Ya. Movchan, P. Tsytsyma, M. Bilokon, Chernivtsi: Knygy–XXI, 2013, 800 pp.
 27. Rachkovskaya E.I., Ogar N.P., Marinich O.V. Stepnoy byulleten, 1999, 3–4: 41–46.
 28. Saksonov S.V., Lysenko T.M., Ilina V.N., Koneva N.V. Zelenaya kniga Samarskoy oblasti, Samara: SamarNTsRAN, 2006, 201 pp.
 29. Sawyer J.O., Keeler-Wolf T., Evens G.M. A manual of California Vegetation. 2 ed., Sacramento, California: California Native Plant Society, 2009, 1300 pp.
 30. Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2007, 64(6): 777–796.
 31. Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2008, 65(2): 274–288.
 32. Shelyag-Sosonko Yu.R., Krysachenko V.S., Movchan Ya.Y. Metodologiya geobotaniky, Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 272 pp.
 33. Shelyag-Sosonko Yu.R., Ustymenko P.M., Popovych S.Yu., Vakarenko L.P. Zelena knyga Ukrayiny. Lisy, Kyiv: Naukova Dumka, 2002, 256 pp.
 34. Stoyko S.M. Ukr. Bot. J., 2011, 68(3): 331–351.
 35. Stoyko S.M., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2005, 62(5): 611–623.
 36. Ustymenko P.M., Shelyag-Sosonko Yu.R., Vakarenko L.P. Rarytetnyi fitotsenofond Ukrayiny, Kyiv: Phytosociocentre, 2007, 268 pp.
 37. Zelena knyga Ukrayiny. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Alterpress, 2009, 448 pp.
 38. Zelena knyga Ukrayiny: yakoyi yiy buty? Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko, Kyiv: Akademperiodyka, 2003, 33 pp.
 39. Zelenaya kniga Bryanskoy oblasti (rastitelnye soobshchestva, nuzhdayushchiesya v okhrane). Ed. A.D. Bulokhova, Bryansk: GUP Bryansk. obl. poligr. obiedinenie, 2012, 144 pp.
 40. Zelenaya kniga Sibiri: redkie i nuzhdayushchiesya v okhrane rastitelnye soobshchestva, Novosibirsk: Nauka, 1996, 396 pp.
 41. Zelenaya kniga Ukrainskoy SSR: redkie, ischezayushchie i tipichnye, nuzhdayushchiesya v okhrane rastitelnye soobshchestva. Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko, Kyiv: Naukova Dumka, 1987, 214 pp.