ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 9 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(6): 596–602
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.596
Plant Physiology, Biochemistry, Cell and Molecular Biology

Role of bryophytes in renaturalization of the devastated areas of Nemyriv sulfur deposit (Lviv Region)

Shcherbachenko O.I., Rabyk I.V., Lobachevska O.V.
Abstract

The obtained results suggest the positive role of pioneer species of mosses in improvement of edaphotope conditions in the area of underground sulfur melting. The importance of a dominant species, Dicranella cerviculata, as the initiator of embryonic development of humus horizon on technogenic substrates, is highlighted. The dependence of the level of organic carbon accumulation in the moss litter on the dead biomass of D. cerviculata and edaphotope conditions (pH and humidity) was detected. In addition, it was found that conditions under the bryophyte cover are favorable for the development of soil biota and, consequently, for the restoration of plant cover, mostly due to higher humidity, the organic carbon content and decreased acidity of the technogenic substrate. Thus, evaluation of mosses in the area of sulfur underground meltings demonstrates the important role of these plants in restoration of technogenic landscapes of sulfur deposits.

Keywords: sulfur underground melting, bryophytes, actual acidity, humidity, organic carbon

Full text: PDF (Ukr) 2.54M

References
 1. Arynushkyna E.V. Rukovodstvo po himicheskomu analizu pochv, Moscow: MGU, 1976, 488 pp.
 2. Batalov A.E., Shavryna E.V. Vestnik Pomorskogo universiteta. Ser. Estestvennye i tochnye nauki, 2004, 2(6): 53–56.
 3. Didukh O.I., Mal'ovanyi M.S., Shpakivka I.M. Visnyk of Lviv Polytechnic National University, 2008, 609: 225–233.
 4. During H.J. Ecological classifications of bryophytes and lichens. In: Bryophytes and Lichens in a Changing Environment. Eds J.W. Bates, A.M. Farmer, Oxford: Clarendon Press, 1992, pp. 1–31.
 5. Holdberg Y.L. Ekologia, 1997, 6: 468–470.
 6. Longton R.E. Biology of Polar Bryophytes and Lichens, Cambridge: Cambridge Univer. Press, 1988, 324 pp. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511565212
 7. Longton R.E. The role of bryophytes and lichens in terrestrial ecosystems. In: Bryophytes and Lichens in a Changing Environment. Eds J.W. Bates and A.M. Farmer, Oxford: Clarendon Press, 1992, pp. 32–76.
 8. Manuyilova H.M. Naukovyi visnyk UkrDLTU, 2004, 14(4): 34–37.
 9. Maryskevych O.H., Shpakivska I.M., Didukh O.I. Naukovyi visnyk Chernivetskoho un-tu. Ser. biolohichna, 2005, 251: 175–185.
 10. Metodycheskie rekomendatsyi po provedeniyu polevykh y laboratornykh yssledovaniy pochv i rasteniy pri kontrole zahryazneniya okruzhayushchey sredy metallamy. Moscow: Gydrometeoyzdat, 1981, 110 pp.
 11. Mineev V.H. Praktikum po agrokhimii, Moscow, 1989, 304 pp.
 12. Nikitin B.A. Ahrokhimiya, 1972, 3(3): 123–125.
 13. O'Neill K.P. Role of bryophyte-dominated ecosystems in the global carbon budget. In: Bryophyte Biology. Eds A.J. Shaw, B. Gofinet, Cambridge: Cambridge Univer. Press, 2000, pp. 344–368. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139171304.012
 14. Plokhynskiy N.A. Biometriya, Moscow: Izd-vo MGU, 1970, 367 pp.
 15. Pol'chyna S.M. Metodychni rekomendatsiyi do laboratornykh i praktychnykh robit z gruntoznavstva, Chernivtsi: ChDU, 1991, 60 pp.
 16. Rabyk I.V., Shcherbachenko O.I., Danylkiv I.S. IV vidkrytyi zyizd fitobiolohiv Prychornomorya, prysvyachenyi yuvileyu prof. M.F. Boyka: zbirnyk tez dopovidey, Kherson: Aylant, 2012, p. 21.
 17. Ringen D. The role of moss in facilitating natural revegetation of metal-contaminating sites during primary succession, 2006, available at: www.bioed.org/ibscore/