ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 22–28
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.022
Fungi and Fungi-like Organisms

Mushroom culture collection (IBK) as a subject of national heritage of Ukraine

Lomberg M.L., Mikhailova O.B., Bisko N.A.
Abstract

The article is dedicated to the memory of a famous Ukrainian mycologist, Sc.D., Professor Asya Sergeevna Buchalo, the founder and first curator of the Mushroom Culture Collection (IBK). The key stages in the formation and development strategy of the Collection are presented. The species composition, including rare species in Ukraine and mushrooms with valuable properties for biotechnology, are characterized. Methods of macromycetes isolation in pure culture, the criteria for maintaining viability and identification of different species at the vegetative growth stage are provided. Uniqueness of the Mushroom Culture Collection (IBK) as a necessary resource for basic and applied mycological research in Ukraine and other countries is demonstrated.

Keywords: culture collection, mushrooms, macromycetes, National Heritage

Full text: PDF (Ukr) 604K

References
 1. Belova N.V., Psurtseva N.V. Uspekhi med. mikologii, Moscow: Nats. akad. mikologii, 2007, IX, pp. 217–218.
 2. Belova N.V., Psurtseva N.V., Gachkova E.Yu., Ozerskaya S.M. Mikol. i fitopatol., 2005, 39(2), pp. 1–10.
 3. Biologicheskie svoystva lekarstvennykh makromitsetov v kulture. Sborn. nauch. trudov. Ed. S.P. Wasser, Kiev: Institut botaniki im. N.G. Kholodnogo, 2012, Vol. 2, 459 p.
 4. Biologicheskie svoystva lekarstvennykh makromitsetov v kulture: Sborn. nauch. trudov. Ed. S.P. Wasser, Kiev: Alterpress, 2011, Vol. 1, 212 p.
 5. Bisko N.A., Bukhalo A.S., Wasser S.P. i dr. Vysshie siedobnye bazidiomitsety v poverkhnostnoy i glubinnoy kulture. In: Ed. I.A. Dudka, Kiev: Naukova Dumka, 1983, 312 p.
 6. Buchalo A.S., Mitropolskaya N.Yu. Intern. J. Med. Mushr., 2002, 4(3): 245–254.
 7. Buchalo A.S., Wasser S.P., Mykhaylova O.B., Bilay V.T., Lomberg M.L. Proceed. of the 7th Intern. Confer. on Mushr. Biol. and Mushr. Products, ICMBMP7, Arcachon, France, 2011, pp. 50–57.
 8. Buchalo A.S., Mykhaylova O.B., Lomberg M.L., Wasser S.P. Microstructures of vegetative mycelium of macromycetes in pure cultures. Eds. P.A. Volz, E. Nevo, Kyiv: Alterpress, 2009, 224 p.
 9. Bukhalo A.S. Vysshie siedobnye bazidiomitsety v chistoy kulture, Kiev: Naukova Dumka, 1988, 144 p.
 10. Bukhalo A.S., Dzyhun L.P., Linovytska V.M. Nauk. visti NTUU KPI, 2013, № 3, C. 12–17.
 11. Bukhalo A.S., Mytropolska N.Yu. Katalog Kolektsii kultur shapynkovykh hrybiv IBK, Kyiv: Institut botaniky im. M.H. Kholodnoho, 2001, 32 p.
 12. Bukhalo A.S., Mytropolska N.Yu. Katalog kultur (Basidiomycotyna), Kyiv: Institut botaniky im. M.G. Kholodnoho, 1990, 57 p.
 13. Bukhalo A.S., Mytropolska N.Yu., Mykhaylova O.B. Katalog Kolektsii kultur shapynkovykh hrybiv IBK, Kyiv: NVK «Slavutychdelfin», 2006, 36 p.
 14. Bukhalo A.S., Mytropolska N.Yu., Mykhaylova O.B. Katalog kultur Kolektsii kultur shapynkovykh hrybiv (IVK), Kyiv: Alterpres, 2011, 100 p.
 15. Bukhalo A.S., Poedinok N.L., Mikhaylova O.B. Uspekhi med. mikologii, Moscow: Nats. akad. mikologii, 2007, IX, pp. 227–230.
 16. Bukhalo A.S., Solomko E.F., Mytropolska N.Yu. Ukr. botan. zhurn., 1996, 53(3): 192–200.
 17. Chang S.T., Miles Ph.G. Mushrooms. Cultivation, nutritional value, medicinal effect and environmental impact, London; New York; Washington: D.C. CRC Press, 2004, 451 p. http://dx.doi.org/10.1201/9780203492086
 18. Dai Y.-Ch., Yang Zh.-L., Cui B.-K., Yu Ch.-J., Zhou L.-W. Intern. J. Med. Mushr., 2009, 11(3): 287–302. http://dx.doi.org/10.1615/IntJMedMushr.v11.i3.80
 19. Denisova N.P. Lechebnye svoystva gribov: Etnomikologicheskiy ocherk, St. Petersburg: Izd-vo GMU, 1998, 59 p.
 20. Heluta V.P., Hayova V.P. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Global. strategii zberezh. roslyn: Materialy III mizhnar. nauk. konf. (Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementation of the Global Strategy for Plant Conservation. Materials of the III International Conference), Lviv, 2014, pp. 181–182.
 21. Hawksworth D.L. Studies Mycol., 2004, 50: 9–18.
 22. IUCN 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. http://www.iucnredlist.org. http://www.iucnredlist.org/details/61597/0
 23. Lomberh M.L. Likarski makromitsety u poverkhneviy ta hlybynniy kulturi: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2005, 20 p.
 24. Lomberh M.L. Ukr. botan. zhurn., 2002, 59(3): 292–298.
 25. Lomberh M.L., Renker C., Buchalo A.S., Solomko E.F., Kirchhoff B., Buscot F. Intern. J. Med. Mushr., 2003, 5(3): 307–312. http://dx.doi.org/10.1615/InterJMedicMush.v5.i3.90
 26. Lomberh M.L., Solomko E.F. Hrybna Industriya. Materialy I Mizhnar. spets. nauk. prakt. konf., Kyiv, 2006, pp. 34–37.
 27. Lomberh M.L., Solomko E.F., Buchalo A.S., Kirchhoff B. 4th Intern. Confer. Mushr. Biol. and Mushr. Products: Proceed., Cuernavaca, Mexico, 2002, pp. 367–378.
 28. Lorenzen K., Anke T. Current Organic Chemistry, 1998, 2: 329–364.
 29. Makromitsety: lekarstvennye svoystva i biologicheskie osobennosti. Ed. S.P. Wasser, Kiev: Veles, 2012, 285 p.
 30. Metody eksperimentalnoy mikologii: Spravochnik. Ed. V.Y. Bilay, Kiev: Naukova Dumka, 1982, 550 p.
 31. Mykhaylova O.B., Poyedynok N.L. Biotechnologia Acta, 2013, 6(3): 100–109. http://dx.doi.org/10.15407/biotech6.03.100
 32. Mytropolska N.Yu., Bukhalo A.S. Ukr. botan. zhurn., 1994, 51(1): 125–130.
 33. Ozerskaya S.M., Kochkina G.A., Ivanushkina N.E. Materialy yubil. konf., posvyashch. 110letiyu M.V. Gorlenko, Moscow: Vostok-Zapad, 2008, pp. 169–173.
 34. Psurtseva N. Intern. J. Med. Mushr., 2010, 12(2): 193–199. http://dx.doi.org/10.1615/IntJMedMushr.v12.i2.100
 35. Psurtseva N., Ozerskaya S. 7th Intern. Med. Mushr. Confer., IMMC7, Beijing, China, 2013, pp. 22–24.
 36. Psurtseva N.V. Materialy II siezda mikologov Rossii, Moscow: Nats. akad. mikologii, 2008a, 2, pp. 111–112.
 37. Psurtseva N.V. Materialy yubil. konf., posvyashch. 110-letiyu M.V. Gorlenko, Moscow: Vostok-Zapad, 2008b, pp. 174–181.
 38. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting, 2009, 912 p.
 39. Reshetnikov S.V., Wasser S.P., Kheng T.K. Intern. J. Med. Mushr., 2001, 3(4): 361–394. http://dx.doi.org/10.1615/IntJMedMushr.v3.i4.80
 40. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya roslyn: Materialy III mizhnar. nauk. konf. (Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementation of the Global Strategy for Plant Conservation. Materials of the III International Conference), Lviv, 2014, 251 p.
 41. Solomko E.F. Sinteticheskaya sreda dlya kultivirovaniya Pleurotus ostreatus (Jacq.) Kumm. Preprint NAN Ukrainy, Kiev: Institut botaniki im. N.G. Kholodnogo, 1992, 22 p.
 42. Solomko E.F., Fedorov O.A. Mikol. i fitopatol., 1988, 22(6): 537–542.
 43. Sukhomlyn M.M. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy, Nauk. visn. Skhidnoyevropeyskoho nats. un-tu im. L. Ukrainky, 2010, Vol. 7, pp. 102–107.
 44. Wasser S.P., Didukh M.Ya., Nevo E. Mycol. Balcanica, 2005, 2: 221–250.