ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
  • 3 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 19–21
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.019
Floristic Records

The find of Jovibarba globifera (Crassulaceae) in Volyn Region (Ukraine)

Kuzmishyna I.I., Kotsun L.O., Voytiuk V.P.
Abstract

The finding of Jovibarba globifera (L.) J. Parn., a rare boreal species from the family Crassulaceae J. St.-Hil., near Uhly village (Kovel District, Volyn Region) is reported. The coenopopulation was found at the southern border of the species range. For protection of the coenopopulation of the species listed in the Red Data Book of Ukraine, establishment of a branch of the landscape reserve of local importance is proposed.

Keywords: Jovibarba globifera, Volyn Region

Full text: PDF (Ukr) 1.24M

References
  1. Andriyenko T.L., Konishchuk V.V. Nauk. visnyk Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Rozd. IV. Botanika, Lutsk, 2008, № 15, pp. 129–136.
  2. Andriyenko T.L., Konishchuk V.V., Panchenko S.M. Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz. In: Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Globalconsulting, 2009a, p. 414. (Ukr)
  3. Andriyenko T.L., Pryadko O.I., Arap R.Ya., Konishchuk M.O. National Nature Park Prypyat-Stokhid. Ed. T.L. Andriyenko, Kyiv: Phytosociocentre, 2009b, p. 29. (Ukr)
  4. Bordzilovskyi Ye.I. Sempervivum soboliferum Sims. In: Flora URSR (Flora RSS Ucr.), Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1953, T. 5, pp. 450–451.
  5. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2001, pp. 121, 253.
  6. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy. D.N. Dobrochaeva, M.I. Kotov, Yu.N. Prokudin i dr., Kiev: Naukova Dumka, 1987, p. 152.
  7. Pryroda Volynskoi oblasti. Ed. K.I. Herenchuk, Lutsk: Vyshcha shkola, 1975, pp. 20–21.
  8. Pryrodno-zapovidnyi fond Volynskoi oblasti (Ohlyad terytoriy i obyektiv pryrodno-zapovidnoho fondu v rozrizi rayoniv). Upor. M. Khymyn ta in., Lutsk: Initsial, 1999, p. 33.
  9. Zvit pro vodnyi turystskyi pokhid III stupenya skladnosti po richkakh Stokhid ta Pryp'yat, zdiysnenyi z 3 po 13 serpnya 2009 roku. Uporyad. B.M. Tretevych, Lutsk: Volyn. obl. tsentr sportu, turyzmu ta ekskursiy, 2009, 30 p.