ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 29–38
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.029
Fungi and Fungi-like Organisms

Preliminary data on discomycetes of Mokhnach forests (Kharkiv Forest-Steppe)

Morozova I.I.
Abstract

First data on discomycetes of the Mokhnach Forests (Kharkiv Region) are presented. In this territory, 15 discomycetous species are revealed, 5 of them are new for Kharkiv Forest-Steppe and 3 species (Mollisia perelegans Haglund, Lachnum fasciculare Velen., Orbilia crystallina (Quél.) Baral.) are reported for the first time from Ukraine. Original descriptions and illustrations of the new for Ukraine and rare discomycetous species are provided.

Keywords: Helotiales, Orbiliales, Ascomycota, forest-steppe oakeries, Kharkiv Region

Full text: PDF (Ukr) 2.44M

References
 1. Akulov A.Yu., Prylutskyi O.V. Mikobiota. In: Litopys pryrody Natsionalnoho pryrodnoho parku Homilshanski lisy, Kharkiv: Zadinetske, 2010, Vol. 7, pp. 59–103.
 2. Andersson L., Alekseeva N.M., Kuznetsova E.S. Vyiavlenie i obsledovanie biologicheski tsennykh lesov na Severo-Zapade Evropeyskoy chasti Rossii. Metodika vyiavleniya i kartografirovaniya, St. Petersburg: Tipografiya Pobeda, 2009, Vol. 1, 238 p.
 3. Andrianova T.V., Dudka I.O., Hayova V.P., Heluta V.P., Isikov V.P., Kondratyuk S.Ya., Krivomaz T.I., Kuzub V.V., Minter D.W., Minter T.J., Prydyuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya. (2006 onwards). Eds D.W. Minter & I.O. Dudka. Fungi of Ukraine. Website, version 1.00. http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr/index.htm (06.03.2013)
 4. Breitenbach J., Kränzlin F. Fungi of Switzerland. Vol. 1. Ascomycetes, Luzern, Switzerland: Verlag Mykologia, 1984, 310 p.
 5. Baral H.O. Mycotaxon, 1992, 44: 333–390.
 6. Dennis R.W.G. Mycol. Papers, 1949, 32, pp. 1–97.
 7. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Holubtsova Yu.I., Kryvomaz T.I., Dzhahan V.V., Leontyev D.V., Akulov O.Yu., Syvokon O.V. Hryby zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Livoberezhnoi Ukrainy, Kyiv: Aristey, 2009a, Vol. I, 306 p.
 8. Dudka I.O., Prydiuk M.P., Holubtsova Yu.I. Hryby ta hrybopodibni orhanizmy Natsionalnoho pryrodnoho parku Desnyansko-Starohutskyi, Sumy: Univer. knyha, 2009b, 223 p.
 9. Girzytska Z.K. Visnyk Kyiv. botan. sadu, 1926, № 4, pp. 22– 33.
 10. Golubtsova Yu.I. Mikol. i fitopatol., 2005, 39, Vyp. 6, pp. 29–38.
 11. Golubtsova Yu.I. Visnyk Chernivetskoho nats. un-tu, 2006, № 298, pp. 12– 19.
 12. Hosoya T. Floristic and Taxonomic study of the family Hyaloscyphaceae in Japan: Ph. D. thesis in Biological Science, Tsukuba, 1998, 81 p.
 13. Hansen L., Knudsen H. Nordic Macromycetes. Vol. 1. Ascomycetes, Copenhagen: Nordsvamp, 2000, 209 p.
 14. Kuzub V.V., Hayova V.P. Ukr. botan. zhurn., 2001, 58(4): 447–455.
 15. Le Gal M., Mangenot F. Revue de Mycologie, 1958, 23: 28–86.
 16. Lechat C. AscoFrance Website (2011 onwards), http://www.ascofrance.com/ (06.03.2013)
 17. Morozova I.I. Molod i postup biologii. Zbirn. tez VIII Mizhnar. nauk. konf. studentiv i aspirantiv, Lviv, 2013, p. 132.
 18. Morozova I.I., Vodyanytska O.S. Aktualni problemy botaniky ta ekologii: Materialy mizhnar. konf. molodykh uchenykh, Kyiv: Phytosociocentre, 2013, pp. 49– 50.
 19. Ordynets O., Akulov O., Helleman S. Chornomorsky Bot. J., 2013, 9(1): 57–83.
 20. Pfister D.H. Mycologia, 1988, 80(4): 515–519. http://dx.doi.org/10.2307/3807853
 21. Popov E.S. Diskomitsety Severo-Zapada evropeyskoy chasti Rossii: Cand. Sci. Diss. Abstract, St. Petersburg, 2005, 22 p.
 22. Raitviir A. Scripta Mycologica, 2004, 20: 1–133.
 23. Rubio Dominguez E. Lachnum fasciculare Velen. Num. 330. Asturnatura.com (2004 onwards), http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-fasciculare.html (10.12.2014)
 24. Schröder T. Dendrobiology, 2002, 47 (Suppl.), pp. 13–19.
 25. Velenovský J. Monographia Discomycetum Bohemiae, Vol. 1, Prague, Czechoslovakia, 1934, 436 p.
 26. Yatsyuk Ye.O. (2012 onwards) Priroda Slobozhanshchiny. Lesnye zakazniki i sokhranenie lesov v Kharkovskoy oblasti, http://www.slobnature.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1:2012-11-01-11-33-42&catid=1:2 (06.03.2013)
 27. Zykova M.O. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy. Zbirn. nauk. prats Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, Lutsk, 2012, vol. 8, pp. 108–112.
 28. Zykova M.O., Dzhagan V.V. Visnyk Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka, 2011, Vol. 58, pp. 9–12.