ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 747–750
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Conservation of seeds of Crimean endemic species Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) and Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae) in liquid nitrogen (–196° C)

Arapetyan E.R.
Abstract

Preservation ex situ of the seeds of Alyssum calycocarpum Rupr. (Brassicaceae) and Anthyllis biebersteiniana Popl. (Fabaceae), species endemic to the Crimean flora, has been studied using modern cryotechnique. The seeds survived after having been exposed to ultra low temperature (–196° C) during a month.

Keywords: Alyssum calycocarpum, Anthyllis biebersteiniana, Crimea, endemic species, seeds, liquid nitrogen, cryopreservation, germination

Full text: PDF (Eng) 147K

References
 1. Arapetyan E., Usatenko Yu. Biolohichnyi visnyk, 2006, 10(1): 26–27.
 2. Black M. Acta physiologiae plantarum, Special Issue, 2004, p. 7.
 3. Cherevchenko T.M., Moroz P.A. Visnyk Kyiv. universytetu, Ser. Introduktsiya ta zberezhennya roslynnoho riznomanittya, 1999, vyp. 63, pp. 6–8.
 4. Didukh Ya.P., Tsarenko P.M. Otsinka stanu zakhystu i potreby zberezhennya vydiv roslyn ta neobkhidnist zminy polityky i rehulyatyvnykh norm u tsomu vidnoshenni. In: Zberezhennya i nevysnazhlyve vykorystannya bioriznomanittya Ukrainy: stan i perspektyvy, Kyiv: Khimdzhest, 2003, pp. 24–38.
 5. Engelmann F. In Vitro Cell. Dev. Biol., Plant, 2004, 40(5): 427–433.
 6. Gillett H.Y., Walter K.S. 1997 IUCN Red List of Threatened Plants, Gland, Cambrige: The World Conservation Union, 1998, 862 p.
 7. Grishchenkova E.A., Ryazantsev V.V., Gulevskiy A.K., Chaplay E.V. Problemy kriobiologii, 1996, 2: 32–34.
 8. Humetskyi R.Ya., Palyanytsya B.M., Chaban M.Ye. Matematychni metody v biolohiyi: teoretychni vidomosti, prohramovanyi praktykum, kompyuterni testy, Lviv: VTs LNU imeni Ivana Franka, 2004, 112 p.
 9. Ilyinska A.P. Ukr. botan. zhurn., 2005, 62(2): 223–234.
 10. Katalog tsvetochno-dekorativnykh travyanistykh rasteniy botanicheskikh sadov SNG i stran Baltiki, Minsk: Izd-vo E.S. Galperina, 1997, 475 p.
 11. Millennium Seed Bank, available at: http://www.kew.org/science-conservation/save-seed-prosper/millennium-seed-bank/
 12. Mogylyak M.G., Skybitska M.I. Tavriyskyi nauk. visnyk, 2010, 71(2): 223–226.
 13. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, 548 p.
 14. Reymers F.E. Rastenie vo mladenchestve, Novosibirsk: Nauka, 1987, 182 p.
 15. Skvortsov A.K., Trulevich N.V., Alferova Z.R. et al. Introduktsiya rasteniy prirodnoy flory SSSR (Spravochnik), Moscow: Nauka, 1979, 431 p.
 16. Vellington P. Metodika otsenki prorostkov semyan, Moscow: Kolos, 1972, 174 p.
 17. Walters C., Wheeler L., Stanwood P.C. Cryobiology, 2004, 48(3): 229–244.
 18. Yena A.V. Ukr. botan. zhurn., 2003, 60(3): 255–264.
 19. Yena A.V. XVII International Botanical Congress (Vienna, Austria 17–23 July 2005), Vienna, 2005, p. 158.
 20. Yuzepchuk S.V. Anthyllis L. In: Flora SSSR, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1945, Vol. 11, pp. 262–280.