ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 330–335
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.330
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Fluctuating asymmetry of leaves in some meadow forb species on meadow pastures

Korovyakova T.O.
Abstract

The leaf morphogenesis of three meadow forb species, Convolvulus arvensis L., Prunella vulgaris L., and Phalacroloma annua (L). Dumort, was studied on the floodplain meadows of the Psyol River under pasture loads of different levels. The integrated estimation of the morphogenesis using the index of fluctuating leaf asymmetry for the investigated species is given. It is established that along the gradient of pasture digression the index of fluctuating asymmetry in Convolvulus arvensis and Prunella vulgaris increases regularly while in Phalacroloma annua the level of fluctuating asymmetry does not change. The results of the research are recommended for bimonitoring.

Keywords: meadow forbs, leaf structure, fluctuating asymmetry, pasturable digression, Convolvulus arvensis, Prunella vulgaris, Phalacroloma annua

Full text: PDF (Ukr) 538K

References
 1. Baranov S.G., Gavrikov D.E. Nauka 21-go veka: Materialy mezhdunar. nauch. konf., http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Ecologia/32522.doc.htm
 2. Korovyakova T.O. Ekolohiya: vcheni u vyrishenni problem nauky, osvity i praktyky: Zb. tez dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf, Zhytomyr: ZhDU, 2010, pp. 70–72.
 3. Kozlov M., Niemelä P., Junttila J. Ecological Indicators, 2002, 1(4), pp. 271–277. https://doi.org/10.1016/S1470-160X(02)00023-7
 4. Kyryllova V.Y., Loginov N.V. Urboekosistemy: problemyiy perspektivy razvitiya: Mat-ly III mezhdunar. nauch.-prakt. konf., http://ruconf.ru/conf_results/detail.php?ID=1723
 5. Leheta U.V., Sytnikova I.O. Pryrodnychyi almanakh, 2009, 13, pp. 98–104.
 6. Trubyanov A.B. Ekologiya: ot Arktiki do Antarktiki: Materialy konf. molodykh uchenykh, Ekaterinburg: Akademkniga, 2007, pp. 321–328.
 7. Velickovic M., Perisic S. Plant Biosystems, 2006, 140(2), pp. 138–145. https://doi.org/10.1080/11263500600756322
 8. Zakharov V.M., Baranov A.S., Borisov V.I. i dr. Zdorove sredy: metodika otsenki, Moscow: Tsentr ekolog. politiki Rossii, 2000, 68 p.
 9. Zakharov V.M., Shkil F.N., Kryazheva N.G. Vestn. Nizhegorod. un-ta, 2005, 1, № 9, S.77–84.
 10. Zlobyn Yu.A. Nauk. visn. Mykolaiv. derzh. un-tu, 2009, 24, № 4(1), pp. 93–96.
 11. Zvereva E., Kozlov M., Niemela P., Haukioja E. Oecologia, 1997, 109(3), pp. 368–373. https://doi.org/10.1007/s004420050095