ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 6
Up
Ukr. Bot. J. 2023, 80(4): 323–336
https://doi.org/10.15407/ukrbotj80.04.323
Floristic Records

New floristic finds in the Forest-Steppe part of Zhytomyr Region. Report II

Orlov O.O.1, Shynder O.I.2, Kolomiychuk V.P.3
Abstract

Results of floristic investigation in the territory of the Forest-Steppe zone of Zhytomyr Region (Oblast) conducted in 2022 are reported. As a result of the work, it was revealed 11 new plant species for Zhytomyr Region (Alyssum desertorum, Bothriochloa ischaemum, Bromus commutatus, Eremogone procera, Euphorbia stepposa, Festuca rupicola, Fumaria parviflora, Ranunculus rionii, Symphytum caucasicum, Taraxacum serotinum, and Verbascum chaixii subsp. orientale). Also, 11 plant species new for the Forest-Steppe zone of Zhytomyr Region were found, and new localities of 14 rather rare plant species are reported. Their locations are briefly described, and, for the majority of species, phytogeographical comments are provided. Among native species, five are regionally rare in Zhytomyr Region (Anemone sylvestris, Carex humilis, Linum perenne, Phlomoides tuberosa, and Salvia nutans). In addition, highly active plants have been revealed among new alien species, such as Symphytum caucasicum; they require further monitoring. It has been suggested that an important role in migrations of steppe plant species in the region played valley of the Rostavytsia River, a tributary of the Ros’ River, and the system of ancient valleys which forms a common hydrographic network with them.

Keywords: alien species, new localities, Right-Bank Forest-Steppe, steppe plant communities, Zhytomyr Region

Full text: PDF (Ukr) 3.59M

References
 1. Bortnyak N.N. 1976. Notes on adventive flora in the Kiev Region. Ukrainian Botanical Journal, 33(6): 619–622.
 2. Chopyk V.I., Bortnyak M.M., Voytyuk Yu.O., Pohrebennnk V.P., Kucheryava L.F., Nechytaylo V.A., Lyubchenko V.M., Shevchyk V.L. 1998. Konspekt flory Serednoho Prydniprov'ya. Sudynni roslyny. Kyiv: Phytosociocentr, 140 pp.
 3. Didukh Ya.P. 2008. Etyudy fitoekolohii. Kyiv: Aristey, 268 pp.
 4. Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. 2003. Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories. Ukrainian Botanical Journal, 60(1): 6–17.
 5. Didukh Ya.P., Minarchenko V.M., Tkachenko V.S., Shelyah-Sosonko Yu.R. 2008. Vegetation. In: National atlas of Ukraine. Ed. L.H. Rudenko. Kyiv: Kartohraphia, pp. 198–199.
 6. Ecoflora of Ukraine. 2002–2010. Vols. 3, 5, 6. Kyiv: Phytosociocentre. Euro+Med PlantBase. 2022–onward. Available at: https://www.europlusmed.org (Accessed 30 December 2022).
 7. Flora of the Ukrainian SSR. 1936–1965. Vols. 1–12. Kyiv: Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Flora of Zhytomyr Region. 2023–onward. Available at: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-zhytomyr-region (Accessed January 6 2023).
 8. Hrodzinskyi M.K. 1929. Materiyaly do flory Bilotserkivshchyny. Transactions of Bilotserkivsky Agricultural Polytechnic (Bila Tserkva), 1(1): 9–22.
 9. Kirikov S.V. 1979. The man and nature of the East European forest-steppe in the X – early XIX centuries. Moscow: Nauka, 183 pp.
 10. Kleopov Yu.D. 1936. Geobotanical essay on the beet growing areas of the Ukrainian SSR. In: Soils in beet growing areas. Moscow; Leningrad: Pishchepromizdat, pp. 75–94.
 11. Kondratyuk E.N. 1950. The wild flora of Zhytomyr Polesia and the possibility of its use in the national economy: Dr. Sci. Diss. Kyiv, Institute of Botany AS of Ukrainian SSR, 336 pp. (manuscript).
 12. Kotov M.I. 1931. Data to the flora of the Proskourov district (Podolia). Bulletin of the Kyiv Botanical Garden, 12–13: 79–88.
 13. Kudryavtsev V.F. 1980. Meadows of the Zhytomyr Oblast, their improvement and rational use. Vol. 2 (Supplement). Dr. Sci. Diss. Kyiv, M.G. Kholodny Institute of Botany AS of Ukrainian SSR, 360 pp. (manuscript).
 14. Kuzemko A.A. 2002. The tasks of flora and vegetation of the Ros’ River valley conservation. Ukrainian Botanical Journal, 59(5): 569–577.
 15. Marynych O.M., Parkhomenko H.O., Petrenko O.M., Shyshchenko P.H. 2003. Udoskonalena skhema fizyko-heohrafichnoho rayonuvannya Ukrainy. Ukrainian Geographical Journal, 2: 16–20.
 16. Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965. Verleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Vol. 1. Jena: Veb G.F. Verlag, 583 pp. + Karten.
 17. Milkov F.N. 1977. Natural zones of the USSR. Moscow: Mysl, 293 pp.
 18. Molyaka O.N. 1961. Flora and vegetation of the Ros’ River valley and its tributaries. Cand. Sci. Diss. Kyiv, T.G. Shevchenko Kyiv State University, 379 pp. (manuscript).
 19. Montrezor V. 1898. Spisok rasteniy, sobrannykh v Kievskom uchebnom okruge v posledniy 25-letniy period vremeni, t. e. so vremen izdaniya "Obozreniya semennykh i vysshikh sporovykh rasteniy" Prof. Rogovicha v 1869 g. do 1895 g. Notes of the Kiev Society of Naturalists, 15(2): 675–707.
 20. Mosyakin S.I. 2016. Nomenclatural notes on North American taxa of Anemonastrum and Pulsatilla (Ranunculaceae), with comments on the circumscription of Anemone and related genera. Phytoneuron 2016-79: 1–12.
 21. Mosyakin S.L., de Lange P.J. 2020. The earliest collection of an elusive alien? Evidence of early introduction of Chenopodium ficifolium (Chenopodiaceae) in New Zealand. Ukrainian Botanical Journal, 77(2): 81–89. https://doi.org/10.15407/ukr-botj77.02.081
 22. Mosyakin S.L., Yavorska O.G. 2002. The Nonnative Flora of the Kiev (Kyiv) Urban Area, Ukraine: A Checklist and Brief Analysis. Urban Habitats, 1(1): 45–65.
 23. Olshanskyi I.H., Futorna O.A., Zhyhalova S.L., Karpyuk T.S. 2016. About the geographical spread of sow-thistles (Sonchus L., Asteraceae) in Ukraine. In: Theoretical and applied aspects of biodiversity conservation: Materials of the Scientific Conference of young researchers. Uman: Vizavi, pp. 7–8.
 24. Optasyuk O.M., Shevera M.V. 2011. The genus Linum L. in the flora of Ukraine. Kyiv: Alterpress, 276 pp.
 25. Orlov O.O. 2005. Rare and endangered species of vascular plants of Zhytomyr Region. Zhytomyr: Ruta, 296 pp.
 26. Orlov O.O., Shynder O.I., Vorobjov E.O., Gryb O.V. 2022. New floristic finds in the Forest-Steppe part of Zhytomyr Region. Ukrainian Botanical Journal, 79(1): 6–26. https://doi.org/10.15407/ukrbotj79.01.006
 27. Orlov O.O., Verheles A.O., Yakushenko D.M., Sirenkyi S.P., Zhyzhyn M.P., Kruchynskyi T.A. 2011. Rare and endangered species of vascular plants of Zhytomyr Region. Official list. Photographer. Zhytomyr; Novohrad-Volynskyi: NOVOhrad, 208 pp.
 28. Paczosky I. 1897–1900. Flora Polesya i prilezhashchikh mestnostey. Trudy Imperatorskogo S.- Peterburgskogo Obshchestva Estestvoispytateley: Otdelenie Botaniki [Travaux de la Société Impériale des Naturalistes de Saint-Petersbourg: Section de Botanique], 1897, 27(2): 1–260; 1899, 29(3): 1–115; 1900, 30(3): 1–103.
 29. Paczosky I. 1910. Grundzüge der Entwickelung der Flora in Südwest-Russland [Main features of development of the flora of the South-western Russia]. Zapiski Novorossiyskogo Obshchestva Estestvoispytateley [Mémoires de la Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie], 34(Supplement): xxxiv + 430 pp.
 30. POWO: Plants of the World Online. 2023–onward. Available at: http://powo.science.kew.org (Accessed 25 January 2023).
 31. Prokudin Yu.N., Vovk A.H., Petrova O.A., Ermolenko E.D., Vernichenko Yu.V. 1977. Zlaki Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka, 518 pp.
 32. Protopopova V.V. 1991. Synanthropic flora of Ukraine and pathways of its development. Kyiv: Naukova Dumka, 204 pp.
 33. Protopopova V.V., Shevera M.V. 2014. Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiversity: Research and Conservation, 35: 31– 46. https://doi.org/10.2478/biorc-2014-0018
 34. Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G.L., Williamson M., Kirschner J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon, 53(1): 131–143. https://doi. org/10.2307/4135498
 35. Rogovich A. 1869. Review of seed and higher spore plants that make up the flora of the provinces of the Kiev educational district: Volyn, Podolian, Kiev, Chernigov and Poltava. Kyiv, 308 pp.
 36. Shynder O.I., Shevchyk V.L. 2022. Additions to the flora of the Rzhyshchiv City Amalgamated Territorial Community. In: Biodiversity of Rzhyshchiv city amalgamated territorial community / Studies of "Hlyboki Balyky" Ecological Research Station. Vol. 2. Chernivtsi: Druk Art, pp. 24–46.
 37. Shynder O., Doiko N., Glukhova S., Mykhajluk S., Negrash Yu. 2022. Chornomorski Botanical Journal, 18(1): 25–51. https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2022-18-1-2
 38. Sovinskiy V.K. 1878. Spisok yavnobrachnykh rasteniy, sobrannykh v okrestnostyakh m. Korostysheva, Radomyslskogo uezda, Kievskoy gubernii. Notes of the Kiev Society of Naturalists, 5: 276–369.
 39. Thellung A. 1922. Zur Terminologie der Adventiv- und Ruderalfloristik. Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc. Karlsruhe. 24/25, Jahrgang 1918/19(9–12): 36–42.
 40. Yarrows. 1984. Ed. K.M. Sytnik. Kyiv: Naukova Dumka, 272 pp.
 41. Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitow występujących w Polsce. Krakow, 213 s.