ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2018, 75(1): 50–58
https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.01.050
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Species diversity and distribution of lichens in Kryvyi Rih quarry dump complexes

Holovenko Ye.O.1, Korshykov I.I.1,2
Abstract

The aim of our research was to clarify the peculiarities of epilithic and epigeous lichen species composition of granite and iron ore dump quarry complexes of the Kryvyi Rih area (Dnipropetrovsk Region). We investigated the lichens in a granite quarry and overburden dumps, at four dumps of working quarries and two dumps where waste rock storage has stopped (one of them is over 100 year-old); in total, in 9 technogenically disturbed territories. The lichens were gathered from the quartzite (blocks, boulders) and shale rubbles (boulders), from iron-rich ore residues (small rock rubbles), as well as from granite and limestone pebbles and sandstones. Altogether, on the drastically changed technogenous sites we found 65 lichen species (54 epilithic and 11 epigeous ones). Epilithic lichens mostly occupy rock blocks and slow-movable stones of smaller sizes. The iron ore dump quarry complexes are colonized by lichens more quickly than the granite ones. If waste rock storage stops, lichenobiota species diversity of dumps increases. 33 lichen species occur only in one of the dumps, due to significant heterogeneity of dump surface defining microedaphic and hydrologic conditions. At the time of our research, species of the genera Cladonia (10 species), Lecanora (5) and Physcia (4 species) were prevalent in the lichenobiota of the dump quarry complexes of the Kryvyi Rih area. It is possible to attribute 41% of lichens to typical ones for technogenic substrates. Two species, Haematomma ochroleucum and Trapelia obtegens, are rare for the steppe zone of Ukraine. The crustose lichens are most widespread (60.6%) in the dump quarry complexes and in the natural communities of the Kryvyi Rih area. It is resulted from the steppe zone climate conditions and greater resistance of crustose ones to the anthropogenic pressure. The foliose (24.6%) and fruticose (18.5%) lichens are represented by smaller number of species; they occur in older quarries and dumps only. The most widespread lichen species which occur in most of the investigated territories are epilithic Aspicilia cinerea, Candelariella aurella, Myriolecis dispersa and Protoparmeliopsis muralis, and epigeous Cladonia pyxidata.

Keywords: epilithic and epigeous lichens, technogenically transformed landscapes, Kryvyi Rih

Full text: PDF (Ukr) 690K

References
 1. Antonova I.M. Bot. Zhurn., 1998, 83(4): 79–91.
 2. Boiko T.O. In: Suchasna Fitomorfolohiya: Mat. I mizhnar. nauk. konf. (Modern Phytomorphology). Lviv, 2012, pp. 85–88.
 3. Boiko T.O. Visnyk Lviv. un-tu. Ser. biol., 2010, 54: 165–171.
 4. Darmostuk V.V., Khodosovtsev A.Ye. Chornomors'k. bot. z., 2014, 10(3): 322–327.
 5. Golubkov V.V. In: Sokhranenie biologicheskogo raznoobraziia Belorusskogo Poozeria, 1996, pp. 81–82.
 6. Gromakova A.B. Chornomors'k. bot. z., 2014, 10(4): 506–514.
 7. Holovenko Ye.O., Korshykov I.I., Klymenko V.M. In: VI vidkrytyi z'yizd fitobiolohiv Prychornomor'ya. Kherson, 2015, pp. 21–22.
 8. Khodosovtsev A.Ye. Visti Biosfernoho zapovidnyka AskaniyaNova, 2003, 5: 33–45.
 9. Khodosovtsev A.Ye., Nadyeina O.V., Gromakova A.B. Chornomors'k. bot. z., 2013, 9(4): 542–552.
 10. Khodosovtsev A.Ye., Zavyalova T.V. Chornomors'k. bot. z., 2008, 4(2): 264–272.
 11. Kondratyuk S.Ya. Indykatsiya stanu navkolyshnoho seredovyshcha Ukrainy za dopomohoyu lyshaynykiv. Kyiv: Naukova Dumka, 2008, 335 pp.
 12. Kondratyuk S.Ya. Ukr. Bot. J., 1993, 50(2): 107–115.
 13. Kondratyuk S.Ya., Martynenko V.H. Likhenoindykatsiya (Posibnyk). Kyiv; Kirovohrad, 2006, 260 pp.
 14. Korshikov I.I., Krasnoshtan O.V. Zhiznesposobnost drevesnykh rasteniy na zhelezorudnykh otvalakh Krivorozhya. Donetsk, 2012, 280 pp.
 15. Muchnik E.E. Bot. Zhurn., 1997, 82(4): 46–53.
 16. Mykhailyk H.Ye., Kondratyuk S.Ya. Ukr. Bot. J., 2004, 61(6): 35–40.
 17. Mykhailyuk T.I., Kondratyuk S.Ya., Nyporko S.O., Dariyenko T.M., Demchenko E.M., Voitsekhovych A.O. Lyshaynyky, mokhopodibni ta nazemni vodorosti hranitnykh kanyoniv Ukrainy. Kyiv: Alterpress, 2011, 398 pp.
 18. Naumovych H.O. Chornomors'k. bot. z., 2009a, 5(3): 442–447.
 19. Naumovych H.O. In: Fundamentalni ta prykladni doslidzhennia v biolohii: mat. 1 mizhnar. naukovoi konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh. Donetsk, 2009b, pp. 87–88.
 20. Naumovych H.O. Chornomors'k. bot. z., 2009c, 5(2): 265–272.
 21. Naumovych H.O. In: Aktualni problemy botaniky ta ekolohii: mat. mizhnar. konf. molodykh uchenykh. Ternopil, 2009d, pp. 42–43.
 22. Paukov A.G., Trapeznikova S.N. Opredelitel lishaynikov Srednego Urala. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. univ., 2005, 207 pp.
 23. Purvis O.W., James P.W. Lichens of the Coniston copper mines. Lichenologist, 1985, 3: 221–237. https://doi.org/10.1017/S0024282985000299
 24. Rukhin L.B. Osnovy litologii. Leningrad: Gos. nauch.-tekh. izd-vo neftyanoy i gorno-topliv. lit., 1961, 779 pp.
 25. Rusina N.V., Nadyeina O.V., Khodosovtsev A.Ye. Chornomors'k. bot. z., 2010, 6(2): 247–258.
 26. Smetana O.M., Krasova O.O., Dolyna O.O., Yaroshchuk Yu.V., Taran Ya.V., Holovenko Ye.O. Visnyk Dnipropetrovsk. State Agrar. Economic Univ. Biol. Sci., 2014, 1: 93–97.