ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(6): 562–573
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.562
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Syntaxonomy of halophytic vegetation of Kuialnyk Estuary

Dubyna D.V.1,2, Ennan A.A.2, Dziuba T.P.1,2, Vakarenko L.P.1,2, Shykhaleeva H.M.2
Abstract

The present state of halophytic vegetation of the coastal part of the Kuialnyk Estuary is determined and an analysis of its syntaxonomic diversity is carried out. 27 syntaxa of ranks of association and variant belonging to 9 alliances, 7 orders and 4 classes: Therosalicornietea, Festuco-Puccinellietea, Juncetea maritimi and Bolboschoenetea maritimi, are highlighted. New associations Puccinellio distantis-Juncetum gerardii, Puccinellio distantis-Petrosimonietum triandrae, and Anisantho tectori-Glycyrrhizetum glabrae are described. Phytocenotic characteristics of the estuary is discussed; despite its hypersaline conditions, there are no communities of perennial halophytes of class Kalidietea foliati, compared to other areas, communities of classes Juncetea maritimi and Bolboschoenetea maritimi are very rare. The vulnerability of vegetation of the estuary is demonstrated, and the need to establish there a national nature park is emphasized.

Keywords: halophytic vegetation, syntaxonomic diversity, Kuialnyk Estuary, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 2.49M

References
 1. Bilanchin Ya.M., Buyanovskiy A.A., Zhantalay P.I., Tortik N.I., Shikhaleeva G.N., Adobovskaya M.V., Goshurenko L.M., Kiryushkina A.N., Kuzmina I.S., Zadorozhniy I.V., Reshetov V.V. In: Prirodno-resursnyi potentsial Kuyalnitskogo ta Khadzhibeyskogo limaniv, teritorii mizhlimannya: suchasniy stan ta perspektivi rozvitku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Odesa: TES, 2015, pp. 16–18.
 2. Bondarenko O.Yu. Flora ponyzzya mezhyrichchya Dnister – Tylihul: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2015, 23 pp.
 3. Bondarenko E.Yu., Vasileva T.V. In: Agrotekhnologii XXI veka: kontseptsii ustoychivogo razvitiya: mat. mezhdunar. konf., posv. 100-letiyu kafedry botaniki, zashchity rasteniy, biokhimii i mikrobiologii (17–18 apr. 2014 g.), Voronezh: FGBOU VPO Voronezh. GAU, 2014, pp. 313–318.
 4. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. Wien; New York: Springer-Verlag, 1964, 3 Aufl., 865 pp.
 5. Dubyna D.V., Ennan A.A., Vakarenko L.P., Dziuba T.P., Shykhaleeva H.M. Ukr. Bot. J., 2017, 74(1): 56–63. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.056
 6. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. Plavni Prichernomorya, Kiev: Naukova Dumka, 1989, 272 pp.
 7. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R., Zhmud O.I., Zhmud M.E., Dvoretzkiy T.V., Dziuba T.P., Tymoshenko P.A. Dunaisky Biosphere Reserve. Plant Kingdom, Kyiv: Phytosociocentre, 2003, 459 pp.
 8. Golub V.B., Dubyna D.V., Bondareva V.V., Nikolaychuk L.F. Phytodiversity of Eastern Europe, 2007, 4: 53–63.
 9. Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. TURBOVEG, a comprehensive date base management system for vegetation data. J. Veget. Sci., 2001, 12: 589–591. https://doi.org/10.2307/3237010
 10. Kostylov O.V. Ukr. Bot. J., 1987, 44(5): 81–84.
 11. Krytskaya L.Y. Flora stepey i izvestnyakovykh obnazhenyi Pravoberezhnoy Zlakovoy Stepi: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1987, 16 pp.
 12. Mirkin B.M., Rozenberg G.S., Naumova L.G. Slovar ponyatiy I terminov sovremennoy fitotsenologii, Moscow: Nauka, 1989, 223 pp.
 13. Moroz H.B., Mykhaylyuk V.I. Grunty seredno-sukhostepovoho pedoekotonu Pivnichno-Zakhidnoho Prychornomorya, Lviv: ZUKTs, 2011, 184 pp.
 14. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiii + 345 pp.
 15. Natsionalnyi atlas Ukrainy, Kyiv: DNVP Kartohrafiya, 2007, 440 pp.
 16. Roleček J., Tichý L., Zelený D., Chytrý M. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. J. Veget. Sci., 2009, 20: 596–602. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
 17. Soó R. Conspectus des groupements végétaux dans les Bassins Carpathiques. I. Les associations halophiles, Debrecen: Inst. Bot. de l'Univ., 1947, 60 pp.
 18. Tichý L. JUICE, software for vegetation classification. J. Veget. Sci., 2002, 13: 451–453. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.x
 19. Tyshchenko O.V. Ukr. Phytosociol. Coll., Ser. A, 1996, 2: 63–72.
 20. Tyshchenko O.V. Ukr. Phytosociol. Coll., Ser. A, 1(9): 60–77.
 21. Tyshchenko O.V. Vegetation of the Northern Azov sea coast maritime spits, Kyiv, 2006, 156 pp.
 22. Vakarenko L.P. Stepnoy byull., 2009, 26: 15–18.
 23. Vakarenko L.P., Dubyna D.V. In: Faltsfeynivski chytannya: zb. nauk. prats VI Mizhnar. konf., Kherson, 2009, pp. 40–45.
 24. Voytyuk B.Yu. Roslynnist zasolenykh hruntiv PivnichnoZakhidnoho Prychornomor'ya (suchasnyi stan, klasyfikatsiya, napryamky transformatsii, okhorona), Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005, 224 pp.
 25. Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. International Code of Phytosociological Nomenclature. 3 ed. J. Veget. Sci., 2000, 11(5): 739–768. https://doi.org/10.2307/3236580
 26. Whittaker R.H. Approaches to classifying vegetation on classification of plant communities. Ed. R.H. Whittaker. 2 ed., The Hague: Junk, 1978, 31 pp.
 27. Willner W., Tichý L., Chytrý M. Effects of different fidelity measures and contexts on the determination of diagnostic species. J. Veget. Sci., 2009, 20: 130–137. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.05390.x
 28. Zhantalay P.I., Shykhalyeyeva H.M., Kiryushkina H.M. In: Prirodno-resursniy potentsial Kuyalnitskogo ta Khadzhibeyskogo limaniv, teritorii mizhlimannya: suchasniy stan ta perspektivi rozvitku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Odesa: TES, 2015, pp. 47–50.