ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 12
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(1): 51–55
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.01.051
Fungi and Fungi-like Organisms

Distribution of sensitive to air pollution species of lichens in Rivne town

Litovynska A.V.
Abstract

Distribution analysis of sensitive to air pollution epiphyte lichen-forming fungi in Rivne town is provided. In addition to previous lichen indication mapping data obtained in late 1980s and early 1990s, we report localities of sensitive to air pollution fruticose and foliose lichens in the northern part as well as some records from central, southern and eastern parts of the town. A number of lichen species that are sensitive to atmospheric pollution has tripled. Thus improvement of the state of atmospheric air in Rivne town during last 25 years is suggested.

Keywords: lichens, epiphytes, lichen indication, air pollution

Full text: PDF (Ukr) 938K

References
 1. Averchuk A.S. Promyslova botanika (Industrial botany), 2011, 11: 76–83.
 2. Dymytrova L.V. Epiphytic lichens and bryophytes as indicators of air pollution in Kyiv city (Ukraine), Folia Cryptog. Estonica, Fasc., 2009, 46: 33–44.
 3. Dymytrova L.V. Ukr. Bot. J., 2008a, 65(1): 133–140.
 4. Dymytrova L.V. Ukr. Bot. J., 2008b, 65(3): 408–417.
 5. Herenchuk K.I. Pryroda Rovenskoi oblasti, Lviv: Vyshcha shkola, 1976, 156 pp.
 6. Hodosovtsev A.E. Konstanty, 1995, 2: 52–60.
 7. Klymenko M. O., Melikhova T.L. Dovidnyk ekolohichnoho stanu m. Rivne: Navchalnyi posibnyk, Rivne: Volynski oberehy, 2001, 144 pp.
 8. Kondratyuk S.Ya. Ukr. Bot. J., 1994, 51(2–3): 148–153.
 9. Kondratyuk S.Ya. Indykatsia stanu navkolyshnoho seredovyscha Ukrainy za dopomohoyu lyshainykiv, Kyiv: Naukova Dumka, 2008, 336 pp.
 10. Kondratyuk S.Ya., Kucheriavyi V.O., Kramarets V.O., Ukr. Bot. J., 1991, 48(2): 72–76.
 11. Kondratyuk S.Ya., Kucheriavyi V.O., Kramarets V.O., Ukr. Bot. J., 1993, 50(4): 74–83.
 12. Kryvko O.M. In: Materialy VI Mol. konf. botanikov v Sankt-Peterburge, St. Petersburg, 1997, pp. 27.
 13. Nekrasenko L.A., Bairak O.M. Ukr. Bot. J., 2002, 59(3): 278–284.
 14. Pirogov M.V., Volgin S.O Studia Biologica, 2008, 2(1): 77–86.
 15. Zelenko S.D. Ukr. Bot. J., 1999, 56(1): 64–67.