ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 14
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(5): 446–453
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.446
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Assessment of additional ionizing radiation impact on morphometric indices of seed germs of Phragmites australis from water bodies of the Chornobyl Exclusion Zone

Yavnyuk A.A.1, Shevtsova N.L.2, Hudkov D.Y.2
Abstract

The present paper deals with the research results of 25, 75 and 150 Gy additional acute ionizing radiation impact on growth processes of seed germs of the common reed, Phragmites australis (Cav.) Trin. & Steud, in conditions of long-term ionizing radiation impact in water bodies of the Chornobyl Exclusion Zone. Linear indexes of leaf and root length of the germs were analyzed. It is shown that additional acute irradiation leads to inhibition of leaf and root growth of the common reed seed germs. It is probably connected with high radiosensitivity of physiological processes during early ontogenesis of acutely low-dose irradiated plants.

Keywords: Phragmites australis, seeds, ionizing radiation, Chornobyl Exclusion Zone

Full text: PDF (Ukr) 729K

References
 1. Brown J., Strand P., Hosseini A, Børretzen P. Handbook for assessment of the exposure of biota to ionising radiation from radionuclides in the environment. Project within the EC 5th Framework Programme, Contract № FIGE-CT-2000-00102, 2003, Stockholm, Framework for Assessment of Environmental Impact, 395 p.
 2. Dineva S.B., Abramov V.I., Shevchenko V.A. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya, 1994, 34(2): 177–181.
 3. Heraskin S.A., Udalova A.A., Dikareva N.S., Mozolin E.M., Chernonoh E.V., Prytkova Yu.S., Dikarev V.H., Novikova T.A. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya, 2010, 50(4): 374–382.
 4. Hrodzinskiy D.M. Adaptivnaya stratehiya fiziolohicheskikh protsessov rasteniy, Kiev: Naukova Dumka, 2013, 301 p.
 5. Hrodzinskiy D.M. Radiobiologiya rasteniy, Kiev: Naukova Dumka, 1989, 384 p.
 6. Hrodzynskyi D.M. Radiobiolohichni efekty khronichnoho oprominennya roslyn v zoni vplyvu Chornobylskoi katastrofy, Kyiv: Naukova Dumka, 2008, 378 p.
 7. Hudkov D.I., Kuzmenko M.I., Shevtsova N.L., Dzyubenko O.V., Mardarevych M.H. Porushennya v biosystemakh za intensyvnoho radionuklidnoho zabrudnennya vodoym. In: Tekhnohenni radionuklidy u prisnovodnykh ekosystemakh. IHB NANU, Kyiv: Naukova Dumka, 2010, pp. 213–225.
 8. Kroker V. Rost rasteniy, Moscow: Izd-vo inostrannoy literatury, 1950, 359 p.
 9. Lakin H.F. Biometriya, Moscow: Vysshaya Shkola, 1990, 352 p.
 10. Pozolotina V.N. Otdalennye posledstviya deystviya radiatsii na rasteniya, Ekaterinburg: Akademkniga, 2003, 244 p.
 11. Pozolotina V.N., Molchanova I.V., Karavayeva E.N., Mikhaylovskaya L.N., Antonova E.V. Sovremennoe sostoyanie nazemnykh ekosistem Vostochno-Uralskogo radioaktivnogo sleda: urovni zagryazneniya, biologicheskie effekty, Ekaterinburg: Izd-vo Goshchinskiy, 2008, 204 p.
 12. Rokitskiy P.F. Biologicheskaya statistika, Moscow: Vysshaya Shkola, 1973, 320 p.
 13. Yarmonenko S.P. Radiobiologiya cheloveka i zhivotnykh, Moscow: Vysshaya Shkola, 1984, 375 p.
 14. Zaks L. Statisticheskoe otsenivanie, Moscow: Statistika, 1976, 530 p.