ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 14
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(5): 415–430
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.415
Vegetation Science, Ecology, Conservation

River valleys as the object of ecological and geobotanical research

Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A, Polishchuk Yu.V.
Abstract

The river valleys are characterized by high diversity of ecosystems, their originality, complex structure and dynamics. Changes in vertical displacements from the plain to channel in various parts of catena, which can be seen as an intricate complex integrating coenoses formation, geomorphological and pedogenic processes, are very important. Plant communities serve as indicators of territorial and temporal changes. Combinations of the communities within the ecological series influenced by environmental factors are characterized as ‘ecomers’, which reflect the trends of ecosystem changes, i.e. β-coenodiversity. Quantitative assessment of these plant communities is possible based on the synphytoindication methodology. There were selected three model river valleys, namely, those of the Sluch, Dniester, and Krasna rivers. Comparison of these rivers is of a special interest because they have different dimensions and flow in different natural areas. The topological differentiation in ecological series of the river valleys served for comparison of the ‘ecomers’, i.e. for assessment of β-coenodiversity differentiation towards changes of leading ecological factors.

Keywords: river valley, β-coenodiversity, catena, ecomer, plant communities

Full text: PDF (Eng) 2.43M

References
 1. Belikovich A.V. Rastitelnyi pokrov severnoi chasti Koriakskogo nagoria, Vladivostok: Dalnauka, 2000, 420 p.
 2. Devdariani A.S. Izmerenie peremeshcheniy zemnoi poverkhnosti, Moscow: Nauka, 1964, 247 p.
 3. Devis V.M. Geomorfologicheskie ocherki, Moscow: Inostrannaya literatura, 1962, 455 p.
 4. Didukh Ya. P. Etiudy fitoekolohii, Kyiv: Aristei, 2008, 286 p.
 5. Didukh Ya. P. Osnovy bioindykatsii, Kyiv: Naukova Dumka, 2012, 344 p.
 6. Didukh Ya.P. Ekolog. i noosferol., 1995, 1(1–2): 56–73.
 7. Didukh Ya.P., Vasheniak Yu.A. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(6): 715–722.
 8. Ekolohichnyi atlas Luhanskoi oblasti. Ed. A.V. Hrytsenko, Luhansk: LODA, 2004, 167 p.
 9. Ekomerezha stepovoi zony Ukrainy: pryntsypy stvorennia, struktura, element. Eds D.V. Dubyna, Ia.I. Movchan, Kyiv: LAT & K, 2013, 409 p.
 10. Holubets M.A. Vstup do heosotsiosystemolohii, Lviv: Polli, 2005, 199 p.
 11. Hrodzynskyi M.D. Piznannia landshaftu: mistse i prostir, Kyiv: Kyivskyi universytet, 2005, vol. 2, 503 p.
 12. Hrodzynskyi M.D. Richkova dolyna yak landshaftotvirnyi prostir. In: Richkovi dolyny. Pryroda – landshafty – liudyna, Chernivtsi; Sosnovets: Ruta, 2007, pp. 146–153.
 13. Isachenko T.I. Slozhenie rastitelnogo pokrova i kartografirovanie. In: Geobotanicheskoe kartografirovanie, Lviv, 1969, pp. 20–33.
 14. Kurkin K.A. Sistemnye issledovaniia dinamiki lugov, Moscow: Nauka, 1976, 284 p.
 15. Lavrik O.D. Fizychna geografiya ta geomorfologiya, 2013, 2(70): 86–96.
 16. Mirkin B.M. Zakonomernosti razvitiya rastitelnosti rechnykh poim, Moscow: Nauka, 1974, 174 p.
 17. Pedrotti F. Plant and Vegetation Mapping, Berlin; Heidelberg: Springer, 2013, 294 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30235-0
 18. Pryroda Khmelnytskoi oblasti. Ed. K.I. Herenchuk, Lviv: Vyshcha shkola, 1980, 152 p.
 19. Rabotnov T.A. Lugovedenie, Moscow: Izd-vo MGU, 1974, 384 p.
 20. Ramenskii L.G. Vvedenie v kompleksnoe pochvenno-geobotanicheskoe issledovanie zemel, Moscow: Selkhozgiz, 1938, 620 p.
 21. Rivas-Martinez S. Memoria del mapa de series de Vegetation de Espana, Madrid: I.C.O.N.A., 2011, 18(1): 5–424.
 22. Rivas-Martinez S. Nociones sobre Fitosociologia, Biogeografia y Bioclimatologia. In: La Vegetacion de Espana. Eds M. Peinado, S. Rivas-Martinez, Madrid: Serv. Publ. Universidad Alcal de Henares, 1987, pp. 17–46.
 23. Rivas-Martinez S. Plant Biosystems, 2005, 139(2): 135–144. http://dx.doi.org/10.1080/11263500500193790
 24. Rozenberg G.S. Modeli v fitotsenologii, Moscow: Nauka, 1984, 265 p.
 25. Sămărghiţan M. Contribuţii Botanice, 2003, 38(2): 049–056.
 26. Serednie Prydnistrovia. Ed. H.I. Denysyk, Vinnytsia: PP Vydavnytstvo Teza, 2007, 431 p.
 27. Sochava V.B. Klassifikatsiya rastitelnosti kak ierarkhiya dinamicheskikh sistem. In: Geobot. kartografirovanie, Leningrad: Nauka, 1972, pp. 3–18.
 28. Sochava V.B. Rastitelnyi pokrov na tematicheskikh kartakh, Novosibirsk: Nauka, 1979, 190 p.
 29. Tüxen R. Sigmeten und Geosigmeten, ihre Ordnung und ihre Bedeutung für Wissenschaft, Naturschutz und Planung. In: Landscape Ecology. Landschaftsforschung und Ökologie, 1979, vol. 16 (Biogeographica): 79–82.
 30. Yurtsev B.A. Botan. zhurn., 1988, 73(10): 1380–1395.