ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 673–675
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.673
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

New nomenclatural combinations and a new name in Pseudolysimachion (Plantaginaceae s. l. = Veronicaceae s. str.) and Phlomoides (Lamiaceae): taxa occurring in Ukraine

Ostapko V.M.
Abstract

Seven new nomenclatural combinations and one new name in Pseudolysimachion (Plantaginaceae s. l. = Veronicaceae s. str.) and Phlomoides (Lamiaceae): Pseudolysimachion cretaceum (Ostapko) Ostapko, comb. nov. (Veronica cretacea Ostapko), P. donetzicum (Ostapko) Ostapko, comb. nov. (V. donetzica Ostapko), P. grynianum (Klokov) Ostapko, comb. nov. (V. gryniana Klokov), P. paczoskianum (Klokov) Ostapko, comb. nov. (V. paczoskiana Klokov), P. tzvelevii Ostapko, nom. nov. (V. pontica Ostapko, 1994, nom. illeg., non Wettst., 1890, nec Velen., 1894), P. semiglabratum (Ostapko) Ostapko, comb. nov. (V. semiglabrata Ostapko), P. borysthenicum (Ostapko) Ostapko, comb. nov. (V. borysthenica Ostapko), and Phlomoides stepposa (Klokov) Ostapko, comb. nov. (Phlomis stepposa Klokov).

Keywords: Pseudolysimachion, Veronica, Phlomoides, Phlomis, taxonomy, nomenclature, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 568K

References
 1. Aseeva L.A. Obzor vidov roda Veronica (Scrophulariaceae) Rossii: avtoref. diss. … kand. biol. nauk, Sankt-Peterburg, 2002, 22 s.
 2. Fischer M. Oesterr. Bot. Z., 1967, 114(2): 254—271.
 3. Holub J., Pouzar Z. Folia Geobot. Phytotax., 1967, 2(4), P. 397—428. https://doi.org/10.1007/BF02854724
 4. Hong Deyuan, Yang Hanbi, Jin Cunli, Holmgren N.H. Flora of China. Wu Zhengyi & P.H. Raven (eds.), Beijing: Science Press & St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 1998, Vol. 18, P. 1— 212.
 5. Kamelin R.V., Mahmedov A.M. Botan. zhurn., 1990, 75(2): 241—250.
 6. Mathiesen C., Scheen A.-C., Lindqvist C. Kew Bulletin, 2011, 66(1): 83—99. https://doi.org/10.1007/s12225-011-9257-0
 7. Mosyakin S.L. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(2): 238—247.
 8. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiv + 346 p.
 9. Moysiyenko I.I. Chornomorsk. Bot. Zhurn., 2010, 6(1): 102—103.
 10. Opredelitel' vysshikh rasteniy Ukrainy. Otv. red. Yu.N. Prokudin, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 548 s.
 11. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mosyakin S.L. Vascular plants of the Southeast of Ukraine, Donetsk: Noulig, 2010, 247 s.
 12. Salmaki Y., Zarre S., Ryding O., Lindqvist C., Scheunert A., Bräuchler C., Heubl G. Taxon, 2012, 61(1): 161—179.
 13. Trávníček B. Preslia (Praha), 2004, 70: 193—223.
 14. Trávníček B., Lysák M.A., Číhalíková J., Doležel J. Folia Geobotanica, 2004, 39: 173—203. https://doi.org/10.1007/BF02805245
 15. Tzvelev N.N. Opredelitel' sosudistykh rasteniy severo-zapadnoy Rossii (Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti), SPb.: Izdatel'stvo SPHFA, 2000, 781 s.
 16. Yamazaki T. J. Jap. Bot., 1968, 43(10—11): 405—412.