ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 16 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 239–243
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.239
Mycological Records

A record of Mycena galopus var. leucogala (Agaricales, Basidiomycota) in Slobozhansky National Nature Park (Ukraine), outside the area of continuous distribution

O.V. Prylutskyi
Abstract

Mycena galopus var. leucogala is firstly recorded in Ukraine, Mycena galopus s. l., in the Left-Bank Ukraine. Description of the specimen from the National Nature Park «Slobozhansky» is presented. Distribution of the species and its varietes as well as ecological features of the fungus outside the area of its continuous distribution are discussed.

Keywords: Mycena galopus var. leucogala, Ukraine, NNP Slobozhansky

Full text: PDF (Ukr) 749K

References
 1. Andrianova T.V., Hayova V.P., Heluta V.P., Dudka I.O., Isikov V.P., Kondratyuk S.Ya., Kryvomaz T.I., Kuzub V.V., Minter D.V., Minter T.J., Prydiuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya. Hryby Ukrainy, 2006, Rezhym dostupu: http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr [web-site, version 1.00]. (25.10.2013)
 2. Aronsen A. Mycena Page: A key to the Mycenas of Norway. http://home.online.no/~araronse/mycenapage/mycenapage.html (25.10.2013)
 3. Austrian fungi Database http://austrianfungi.mykodata.net/Enter_database.html (03.11.2013).
 4. Beglyanova M.I. Flora agarikovykh gribov yuzhnoy chasti Krasnoyarskogo kraya. Chast' I (Uchebnoe posobie), Krasnoyarsk: «Krasnoyar. rabochiy», 1972, S. 89.
 5. Biodiversity: web interface for the taxa found in Estonia. http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus.php?lang=eng&id=155308&rank=70&id_puu=155308&rank_puu=70 (25.10.2013).
 6. Chard J.M., Gray T.R.G. Trans. Br. mycol. Soc., 1983, 81(3): 503—511. http://dx.doi.org/10.1016/S0007-1536(83)80118-1
 7. Chinan V. Analele ştiinţifice ale Universităţii, Tomul LVI, fasc. 1, s. II a. Biologie vegetală, Iaşi: «Al. I. Cuza», 2010, P. 61—64.
 8. Denchev C.M., Assyov B. Mycotaxon, 2010, 111: 279—282. on-line version: 1—76 (http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/denchev-v111-checklist.pdf).
 9. Filatova O.V., Saidakhmedova N.B., Klimov O.V. Fitoriznom. zapovid. i nats. pryrodn. parkiv Ukrainy. Za zah. red. V.A. Onyshchenka, T.L. Andriyenko, K.: Fitosotsiotsentr, 2012, S. 486—495.
 10. Frankland J.C., Poskitt J.M., Howard D.M. Canad. J. Bot., 1995, 73, C. 1399—1406.
 11. Funga Nordica, 2nd edition. ed. by H. Knudsen and J. Vesterholt — Copenhagen: Nordsvamp, 2012, 1083 p.
 12. Fungi of Switzerland. Volume 3: boletes and agarics. 1st part. ed. by J. Breitenbach and F. Kränzlin, Lucerne: Edition Mycologia, 1991 — P. 274—281.
 13. Heluta V.P. Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby, Kiev: Nauk. dumka, 1989, 256 s.
 14. Geobotanichne raionuvannia Ukrainskoi RSR. In-t botan. im. M.H. Kholodnoho AN URSR, Vidpov. red. A.I. Barbarych, K.: Nauk. dumka, 1977, 305 s.
 15. Hering T.F. Decomposing activity of basidiomycetes in forest litter. Frankand J. C., Hedger J. N., Swift M. J. Decomposer Basidiomycetes: their Biology and Ecology, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, P. 213—225.
 16. Horova T.L. Ukr. botan. zhurn., 1980, 37(1): 44—50.
 17. Horova T.L. Ukr. botan. zhurn., 1982, 39(6): 37—41.
 18. Iršėnaitė R., Adamonytė G., Daniele I., Kasparavičius J., Kutorga E., Stončius D. Botanica Lithuanica, 2013, 19(1): 8—21. http://dx.doi.org/10.2478/botlit-2013-0002
 19. IX Rabochee soveshhanie komissii po izucheniyu makromicetov (Vjoshenskaya, 4—10 oktyabrya 2006 g.). Annotirovannye spiski vidov gribov i miksomicetov, Sb. st. Pod red. E.S. Popova i Yu.A. Rebrieva, Rostov-na-Donu: Tipograf. Yuzhn. federat. un-ta, 2008, 90 s.
 20. Kirk P.M. Index Fungorum. (CABI Bioscience Databases). Kew: Index Fungorum Partnership. http://www.indexfungorum.org (20.10.2013).
 21. Kovalenko A.E., Morozova O.V. Trudy SPb o-va estestvoispyt, Ser. 6, t. 2, «Bioraznoobrazie Leningradskoy oblasti (Vodorosli. Griby. Lishajniki. Mohoobraznye. Bespozvonochnye zhivotnye. Ryby i ryboobraznye)», 1999, Ch. 1, S. 89—140.
 22. Legon N.W., Henrici A., Ainsworth A.M., Roberts P.J., Spooner B.M., Watling R., Cooper J.A., Kirk P.M. Checklist of the British & Irish Basidiomycota http://www.basidiochecklist.info/index.htm (03.11.2013)
 23. Lisiewska M. Grzyby (Mycota), Tom 17: Grzybówka (Mycena), Warszawa-Kraków: Państ. Wydaw. Nauk., 1987, 130 s.
 24. Maas Geesteranus R.A. Mycenas of the Northern Hemisphere. Conspectus of the Mycenas of the Northen Hemisphere, North Holland; Amsterdam; Oxford; New York; Tokyo,1992, 493 p.
 25. Malysheva V.F., Malysheva E.F. Vysshie bazidiomicety lesnykh i lugovykh ekosistem Zhigulej, M.— SPb.: Tov. nauchn. izd. KMK, 2008, 242 s.
 26. Morozova O.V. Prirod. sreda i biolog. raznoobr. arhipelaga Berezovye o-va (Finskiy zaliv), SPb, 2007, S. 246—259.
 27. New Zealand Fungi (and Bacteria). http://nzfungi.landcareresearch.co.nz/html/mycology.asp?ID= (26.10.2013)
 28. O’Hanlon R. The diversity of fungi in four Irish forest types., Limeric: University of Limerick, 2011, P. 143.
 29. Ortega, A., F. Esteve-Raventós. Mycotaxon, 2005, 92: 437—440.
 30. Perevedenceva L.G. Konspekt agarikoidnykh bazidiomicetov Permskogo kraya, Perm': Perm. gos. ped. un-t, 1998, 33 s.
 31. Petrov A.N. Konspekt flory makromicetov Pribajkal'ya, Novosibir.: Nauka, Sib. otd, 1991, S. 36.
 32. Polemis E., Dimou D.M., Tzanoudakis D., Zervakis G.I. Ann. Bot. Fennici., 2012, 49: 156. http://dx.doi.org/10.5735/085.049.0301
 33. Prylutskyi O.V. Mat-ly VII Mizhnarod. konf. mol. uch. «Biologiya: vid molekuly do Biosfery» (20—23 lystopada 2012, Kharkiv, Ukraina), Kharkiv: FOP Shapovalova T.M., 2012, S. 295.
 34. Rexer K-H. Die Gattung Mycena s. l., Studien zu Ihrer Anatomie, Morphologie und Systematik (Ph.D. thesis). Tübingen, Germany: Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 1994, 140 P.
 35. Robich G. Mycena d'Europa, Trento: Associasione Micologica Bresadola, 2003, P. 443—457.
 36. Sarycheva L.A., Svetasheva T.Yu., Bulgakov T.S., Popov E.S., Malisheva V.F. Mikobiota Lipetskoy oblasti, Voronezh: Izdat.-poligraf. centr Voronezh. gos. un-ta, 2009, 287 s.
 37. Serzhanina G.I. Shlyapochnye griby Belorussii: opredelitel' i konspekt flory, Minsk: Nauka i tekhnika, 1984, S. 276.
 38. Sesli E., Denchev C. M. Mycotaxon, 2008, 106: 65—67 + on-line version: 1—102; 4th ed. (2013): 1—145 (http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/sesli-v106-checklist.pdf).
 39. Siller I., Kutszegi G., Takács K., Varga T., Merényi Zs., Turcsányi G., Ódor P., Dima B. Mycospher, 2013, 4(5) — P. 871—924.
 40. Smith A. H. North American species of Mycena, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1947, 507 p. [reprint 1971]
 41. Vasilyeva L.N. Agarikovye shlyapochnye griby (por. Agaricales) Primorskogo kraya, Leningrad, «Nauka», 1973, S. 147.
 42. Vishnevskiy M.V. Trikholomovye griby (Tricholomatales) Moskvy i Moskovskoy oblasti. Sistematika, flora, ekologiya, M.: Izdat. dom «Muravey», 1998, S. 55.
 43. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy. T. V, kn. 2. Za red. Zerovoi M.Ya., Sosina P.Ye., Rozhenko H.L, K.: Nauk. dumka, 1979, 565 s.
 44. Wróblewski A. Sprawozdanie Komisji Fizjograficzney Polskiej Akademii Umiejętności., 1922, 55—56, S. 1—50.