ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 15 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(2): 235–238
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.02.235
Fungi and Fungi-like Organisms

The first data on rusts of Synevyr National Nature Park

Yu.Ya. Tykhonenko, I.O. Dudka
Abstract

The first mycological study of the National Nature Park “Synevyr” (west Ukraine) in June — August 2010 reveals 25 species of 6 genera of the order Pucciniales. The following genera are represented by: Puccinia Pers, 13 species, Phragmidium Link — five, Melampsora Castagne — four, Coleosporium Lév., Gymnosporangium R. Hedw. ex DC. and Uromyces (Link) Unger — one species each. The article is illustrated by 6 microphotographs.

Keywords: Pucciniales, species, Gorgany, Synevyr National Nature Park, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 1.19M

References
 1. Anuchin V.A. Geografiya Sovetskogo Zakarpat'ya, M. : GIGL, 1956, 296 s.
 2. Havrylo O.I. Ukr. botan. zhurn., 2000, 57(2): 170—177.
 3. Heluta V.P., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Malaniuk V.B., Slobodian O.M. Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytoriy, 2011, № 8: 88—108.
 4. Holubtsova Yu.I., Tykhonenko Yu.Ya. Zapov. sprava, 2005, 11, vyp. 2, S. 18—23.
 5. Leontev D.V., Dudka I.O., Kocherhina A.V., Kryvomaz T.I. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(4): 615—622.
 6. Namysłowski B. Prodromus Uredinearum Galiciae et Bukowinae. Sprawozdanie Komisji Fizjograficzney Polskiej Akademii Umiejętności., 1911, 45(3), S. 65—146.
 7. Popovych S.Yu., Tiukh Yu.Yu., Subota V.V. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 2. Natsionalni pryrodni parky. Kolektyv avtoriv pid red. V.A. Onyshchenka i T.L. Andriyenko, K.: Fitosotsiotsentr, 2012, S. 457—471.
 8. Tiukh Yu.Yu., Zyman S.M., Derbak M.Yu. Roslynnyi pokryv Natsionalnoho pryrodnoho parku «Syne vyr» (Ukrainski Karpaty), Uzhhorod: Lira, 2011, 160 s.
 9. Tsys P.M. Heomorfologiya URSR, Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1962, 223 s.
 10. Tykhonenko Yu.Ya., Heluta V.P. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68(6): 853—864.
 11. Tykhonenko Yu.Ya. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68, (1): 129—132.
 12. Wróblewski A. Zapiski grzyboznawcze z okolic Zaleszczyk. Sprawozdanie Komisji Fizjograficzney Polskiej Akademii Umiejętności., 1912, 46(2), S. 20—27.