ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 15 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(5): 664–668
Fungi and Fungi-like Organisms

New and rare species of lichens for the Left-Bank part of Ukraine from cretaceous outcrops

Gromakova A.B.
Abstract

The localities of 16 new and rare species of lichens for the Left-Bank part of Ukraine are cited. The species were collected from the cretaceous outcrops in the basin of the Siversky Donets River. Among them Arthonia calcarea (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich, Caloplaca limonia Nimis & Poelt, C. phlogina (Ach.) Flagey, Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr., Rinodina terrestris Tomin, Squamarina cartilaginea (With.) P. James, Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr., Xanthoria mediterranea Giralt, Nimis & Poelt are reported for the first time for the Left-Bank part of Ukraine. New data on distribution of the Red-listed lichen species, Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl., Squamarina cartilaginea, Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, S. Savić & Tibell, are provided.

Keywords: lichens, localities, cretaceous outcrops, Left-Bank Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 731K

References
 1. Bielczyk U., Bylińska E., Czarnota P., Czyźewska K., Guzow-Krzemińska B., Hachułka M., Kiszka J., Kowalewska A., Krzewicka B., Kukwa M., Leśniański G., Śliwa L., Zalewska A. Polish Bot. J., 2005, 50(1): 39–64.
 2. Boyko T.O. Chornomor. botan. zhurn., 2008, 4(1): 84–88.
 3. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, 912 p.
 4. Hromakova A.B. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V.N. Karazina. Seriya: biolohiya, 2011, Vyp.13, № 947, pp. 57–62.
 5. Hromakova A.B., Kosenko N.A. Aktualnye probl. sokhraneniya ustoychivosti zhivykh ekosistem: Mat-ly VIII Mezhdunar. konf., Belgorod: Izd-vo BelHU, 2004, pp. 51–53.
 6. Khodosovtsev A.E. Okhrana stepey Evrazii, Orenburg, 2006a, pp. 743–745.
 7. Khodosovtsev O.Ye. Chornomor. botan. zhurn., 2006b, 2(1): 98–103.
 8. Khodosovtsev O.Ye. Lyshaynyky kam’yanystykh vidslonen Krymskoho pivostrova: Avtoref. dys. … d-ra biol. nauk. Kyiv, 2004, 36 p.
 9. Khodosovtsev O.Ye. Lyshaynyky prychornomorskykh stepiv Ukrainy, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 1999, 236 p.
 10. Khodosovtsev O.Ye. Ukr. botan. zhurn., 2001, 58(4): 460–465.
 11. Khodosovtsev O.Ye. Ukr. botan. zhurn., 2002, 59( 2): 171–178.
 12. Khodosovtsev O.Ye. Ukr. botan. zhurn., 2008, 65(2): 234–241.
 13. Kondratyuk S.Ya. Indykatsiya stanu navkolyshnoho seredovyshcha Ukrainy za dopomohoyu lyshaynykiv, Kyiv: Nauk. dumka, 2008, 335 p.
 14. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.E., Oksner A.N. Rod Caloplaca Th. Fr. In: Opredelitel lishaynikov Rossii, S.Pb.: Nauka, 2004, Vyp. 9, pp. 38–235.
 15. Kondratyuk S.Ya., Navrotska I.L. Ukr. botan. zhurn., 1992, 49(4): 56–61.
 16. Kondratyuk S.Ya., Popova L.P., Lackovičová A. & Pišút I. A catalogue of the Eastern Carpathian lichens, Kiev; Bratislava: M.G. Kholodny Institute of Botany, 2003, 264 p.
 17. Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D. The second checklist of lichen forming, lichenicolous and allied fungi of Ukraine, Kiev: Phytosociocentre, 1998a, 180 p.
 18. Kondratyuk S.Ya., Søchting U., Khodosovtsev O. Y. & Kärnefelt I. Graphis Scripta, 1998b, 9, pp. 15–19.
 19. Kovalenko L.I. Ukr. botan. zhurn., 1976, 33(5): 294–296.
 20. Nadeina O.V. Botan. zhurn., 2008, 93(1): 3–9.
 21. Nadyeina O.V. Mycol. Balcanica, 2009, 6, pp. 37–53.
 22. Nadyeina O.V. Chornomor. botan. zhurn., 2007, 3(2): 100–108.
 23. Nadyeina O.V., Dymytrova L.V., Khodosovtsev O.Ye., Boyko T.O., Khodosovtseva Yu.A. Roslyn. svit u ‘Chervoniy knyzi Ukrainy’: vprovadzhennya Hlobal. stratehii zberezhennya roslyn: Mat-ly mizhnar. konf., Kyiv: Alterpres, 2010, p. 32–37.
 24. Naumovych H.O. Chornomor. botan. zhurn., 2009, 5(2): 265 –272.
 25. Nazarchuk Yu.S. Chornomor. botan. zhurn., 2008, 4(1): 71–75.
 26. Nazarchuk Yu.S. Lyshaynyky stepovoi zony pivdennoho zakhodu Ukrainy: Avtoref. dys. … kand. biol. nauk. Kyiv, 2011, 26 p.
 27. Nazarchuk Yu.S., Kondratyuk S.Ya. Ukr. botan. zhurn., 2007, 64(6): 859– 866.
 28. Oksner A. M. Flora lyshaynykiv Ukrainy, Kyiv: In-t botaniky AN URSR, 1956, Vol. 1, 495 p.
 29. Oksner A.M. Flora lyshaynykiv Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka, 2010, Vol. 2, vyp. 3, 663 p.
 30. Smerechynska T.O. Ukr. botan. zhurn., 2005, 62(2): 175–182.
 31. Smerechynskaya T.A. Zapovidna sprava v Ukraini, 2005, Vol.11, vyp. 1, pp. 9–15.
 32. Sohrabi M., Stenroos S., Myllys L., Søchting U., Hyvönen J. Mycol. Progress, 2012, 11(5): 1095–1121.
 33. Vondrák J., Khodosovtsev A., Šoun J., Vondrakova O. Lichenologist, 2012, 44(1): 73–89
 34. Vondrák J., Řína P., Arup U., Søchting U. Lichenologist, 2009, 41(6): 571–604.
 35. Vondrák J., Šoun J., Søgaard Z., Søchting U., Arup U. Lichenologist, 2010, 42(6): 685–692.
 36. Zelenko S.D. Likhenizovani hryby. In: Bioriznomanittya Kamyanets-Podilskoho. Poperedniy krytychnyi inventar. konspekt roslyn, hrybiv i tvaryn. Za red. O.O. Kahala, M.V. Shevery, A.A. Levantsya, Lviv: LihaPres, 2004, pp. 46–57.