ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 12 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(5): 649–651
Floristic Records

A new locality of Triglochin maritime L. (Juncaginaceae) in the Ukrainian Carpathians

Tokaryuk A.I.1, Chorney I.I.1, Protopopova V.V.2
Abstract

A new locality of Triglochin maritima L. in the Ukrainian Carpathians is reported. Coenotic characteristics of the population habitat in the upper reaches of the White Cheremosh River (Chychvyny Mountains) are presented.

Keywords: Triglochin maritima, floristic record, Ukrainian Carpathians

Full text: PDF (Ukr) 521K

References
 1. Borsukevich L.M. Otechestvennaya geobotanika: osnovnye vekhi i perspektivy: Mat-ly Vseros. konf., Sanct-Peterburg, 2011, Vol. 1, pp. 38–40.
 2. Danylyk I.M., Kish R.Ya. Funktsionuvannya zapovidnykh terytoriy v suchasnykh umovakh Ukrainy: Mat-ly Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysv. 20-richchyu stvorennya NPP Synevyr, 2009, pp. 27–28.
 3. Didukh Ya.P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication, Kyiv: Phytosociocentre, 2011, 176 p.
 4. Dítě D., Pukajová D. Bull. Slov. Bot. Spoločn. (Bratislava), 2004, 26, S. 9 –103.
 5. Fodor S. S. Flora Zakarpattya, Lviv: Vyshcha shkola, 1974, 208 p.
 6. Kobiv Yu.Y. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68(5): 635–650.
 7. Maglocký Š., Holotová E. Triglochin maritimum L. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, Bratislava: Príroda, 1999, Vol. 5, Vyššie rastliny, p. 388.
 8. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy. D. N. Dobrochaeva, M. I. Kotov, Yu. N. Prokudin, Kiev: Naukova dumka, 1987, 548 p.
 9. Tasenkevich L. Flora of the Carpathians. Checklist of the native vascular plant species, Lviv: State Museum of Natural History of NAS of Ukraine, 1998, XII + 610 pp.
 10. Tsvelev N.N. Juncaginaceae L.C. Rich.. In: Flora evrop. chasti SSSR. Ed. A.A. Fedorov, Leningrad: Nauka, 1979, Vol. 4., pp. 171–172
 11. Vinichenko T.S. Roslyny Ukrainy pid okhoronoyu Bernskoi konventsii, Kyiv: Khimdzhest, 2006, 176 p.
 12. Vyznachnyk roslyn Ukrainskykh Karpat. Ed. V.I. Chopyk, Kyiv: Naukova dumka, 1977, 434 p.