ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(1): 35–41
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.01.035
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Paleochorological characteristics of Taxus baccata L. distribution during the optimal phases of the Riss-Würm interglacial in the plain part of Ukraine

Bezusko L.G.1, Karpiuk T.S.1, Mosyakin S.L.1, Bezusko A.G.2
Abstract

Our data for the first time provide analyzed and summarized information about the presence of pollen grains of Taxus baccata L. in the palynological materials of the Riss-Würm deposits from the sections of the plain part of Ukraine. Taxus baccata took part in formation of the vegetation cover of Prykarpattia and Podolian Upland in the optimum of this interglacial. The total list of the woody collective fossil flora of the Riss-Würm optimum phases (30 genera, 38 species) was identified. Indicative (Taxus baccata, Ilex aquifolium, Juglans regia, Corylus colurna) and typical (Viscum album, Hedera helix, Corylus avellana, Humulus lupulus, Tilia cordata, T. plathyphyllos, T. tomentosa, Carpinus betulus, Quercus petraea, Q. pubescens, Cornus mas) species of the woody flora were determined for optimum phases of Riss-Würm interglacial for the western part of Ukraine. On the example of Taxus baccata, we provide results of chorological and paleochorological research which revealed that the mentioned species was distributed over a larger area to the east, as compared to its modern range (to Zbarazh, 49°40′N, 25°46′E), during the optimal phases of the interglacial.

Keywords: palaeopalynology, palaeochorology, Taxus baccata, Riss-Würm Interglacial, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 298K

References
 1. Arap R.Ya., Matviyishyna Zh.M. Ukr. botan. zhurn., 1988, 45(3): 44–49.
 2. Artyushenko A.T. Rastitelnost Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode (po dannym sporovo-pyltsevogo analiza), Kiev: Naukova Dumka, 1970, 173 p.
 3. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezusko L.G. Istoriya rastitelnosti zapadnykh oblastey Ukrainy v chetvertichnom periode, Kiev: Naukova Dumka, 1982, 136 p.
 4. Artyushenko A.T., Pashkevich G.A., Parishkura S.I., Kareva E.V. Paleobotanicheskaya kharakteristika opornykh razrezov chetvertichnykh (antropogenovykh) otlozheniy sredney i yuzhnoy chasti Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1973, 96 p.
 5. Beug H.-J. Palinologiya pleystotsena i pliotsena, Moscow: Nauka, 1973, pp. 7–13.
 6. Bezusko L.G., Bezusko A.G. Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski. XII ukraińsko-polskie seminarium terenowe, Lublin, 2003, pp. 6–8.
 7. Bezusko L.G., Bezusko A.G., Mosyakin S.L. Sovr. probl. paleofloristiki, paleofitogeografii i fitostratigrafii. Trudy Mezhdunar. paleobotan. konf., Moscow: GEOS, 2005, pp. 44–49.
 8. Bezusko L.G., Khristoforova T.F. Akt. vopr. sovr. botan., Kiev: Naukova Dumka, 1976, pp. 9–16.
 9. Bezusko L.H., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Zakonomirnosti ta tendentsiyi rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleystotseni ta holotseni, Kyiv: Alterpres, 2011, 450 p.
 10. Bolikhovskaya N.S. Evolyutsiya lessovo-pochvennoy formatsii Severnoy Evrazii, Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1995, 270 p.
 11. Bolikhovskaya N.S. Molodova I. Unikalnoe musterskoe poselenie na Srednem Dnestre, Moscow: Nauka, 1982, pp. 145–154.
 12. Borisova O.K., Gurtovaya E.E. Paleogeograf. osnova sovr. landshaftov. Rezultaty ros.-polskikh issled., Moscow: Nauka, 1994, pp. 99–195.
 13. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting , 2009, 912 p.
 14. Christenhusz M., Reveal J., Farjon A. et al. Phytotaxa, 2011, 19, pp. 55–70.
 15. Demedyuk M.S., Khristoforova T.F. Dop. AN URSR. Ser. B, 1975, № 8, pp. 678–682.
 16. Ekoflora Ukrainy. T 1. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Phytosociocentre, 2000, 284 p.
 17. Elovicheva Ya.K. Evolyutsiya prirodnoy sredy antropogena Belarusi (po palinologicheskim dannym), Minsk: BELSENS, 2001, 292 p.
 18. Godwin H. The history of the British Flora. A factual basis for phytogeography, Cambridge: Univ. Press, 1956, 384 p.
 19. Grichuk V.P. Istoriya flory i rastitelnosti Russkoy ravniny v pleystotsene, Moscow: Nauka, 1989, 183 p.
 20. Grichuk V.P. Palinologiya pleystotsena, M., 1972, pp. 9–53.
 21. Grichuk V.P., Gurtovaya E.E. Voprosy paleogeografii pleystotsena lednikovykh i periglyatsialnykh oblastey, Moscow: Nauka, 1981, pp. 59–91.
 22. Gurtovaya E.E. Izv. AN SSSR., Ser. geografia, 1983, № 4, pp. 78–86.
 23. Hageneder F. Yew: A History. Stroud, Gloncestershire: The History Press Ltd., 2011, 320 p.
 24. Kalynovych N.O. Paleontoloh. zbirn., 2002, № 34, pp. 97–103.
 25. Kalynovych N.O. Visn. Lviv. un-tu. Ser. Geograf., 2001, Vyp. 28, pp. 63–68.
 26. Khorologiya flory Ukrainy. A.I. Barbarich, D.N. Dobrochaeva, O.N. Dubovik i dr., Kiev: Naukova Dumka, 1986, 272 p.
 27. Komar M. Studia Geologica Polonica, 2002, 119, pp. 245–251.
 28. Mamakova K. Paleogeograf. osnova sovr. landshaftov. Rezultaty ros.-polskikh issled., Moscow: Nauka, 1994, pp. 93–99.
 29. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist., Kiev, 1999, xxiv + 345 p.
 30. Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, 548 p.
 31. Pashkevich G.O. Ukr. botan. zhurn., 1962, 19(5): 64–67.
 32. Shalaboda V.L. Acta Palaeobotanica, 2001, 41(1): 27–41.
 33. Stoyko S.M. Knyazhdvorskaya tisovaya roshcha. In: Karpatskie zapovedniki. Komendar V.I, Uzhgorod: Izd-vo Karpaty, 1960, pp. 20–29.
 34. Tasyenkevych L., Kalinovych N., Soroka M. ta in. Ridkisni ta znykayuchi vydy roslyn Lvivshchyny, Lviv: Bona, 2011, 124 p.
 35. Turner Ch. Netherlands J. of Geosciences, 2000, 79(2/3): 217–231.
 36. Zelena knyha Ukrainy. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Alterpres, 2009, 448 p.
 37. Zerov D.K. Botan. zhurn. AN URSR, (1946) 1947, 3(1–2): 35–49.
 38. Zerov D.K. Chetvertynnyi period, Kyiv: VUAN, 1931, Vyp. 3, № 14, pp. 145–156.
 39. Zerov D.K. Chetvertynnyi period, Kyiv: VUAN, 1933, Vyp. 6, pp. 63–75.