ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 5 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2020, 77(3): 173–188
https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.173
Red Data Book of Ukraine

Distribution of Salvinia natans (Salviniaceae, Polypodiopsida), a fern listed in the Red Data Book of Ukraine, within the country

Bezsmertna O.O.1,2, Heluta V.P.3, Danylyk I.M.4, Orlov O.O.5, Kazarinova H.O.6, Janyuk M.A.1, Babytskiy A.I.7, Korotchenko I.A.3
Abstract

Salvinia natans (Salviniaceae, Polypodiopsida) is a warm-temperate presumably relict fern species that is currently protected not only at the national level in Ukraine, but also internationally in some other countries. It was included in all three editions of the Red Data Book of Ukraine (1980, 1996, 2009), as well as in Appendix I of the Bern Convention, the European Red List (as Near Threatened), and the IUCN Red List of Threatened Species (as Least Concern). An updated analysis of the distribution patterns of S. natans within the territory of Ukraine is provided based on the original research and observations of the authors, herbarium specimens from 37 Ukrainian, Austrian, Czech, Romanian and Russian herbaria, and available literature. As a result, more than 400 localities of this aquatic fern were registered in almost all administrative regions of the country, except Chernivtsi Region and the Autonomous Republic of Crimea. Based on the results of the comparative chorological analysis and the study of the spatial distribution of these localities, it is concluded that the geographic range of S. natans within Ukraine is currently expanding. The studied species in many localities forms large and stable populations, often occupying large areas (over 1 ha) with numerous individuals and projective cover of up to 100% (completely covering the water surface). Due to the active expansion of S. natans throughout Ukraine, the presence of numerous stable populations and over-reproduction of this fern in many regions, it is proposed to exclude (delist) this species from the Red Data Book of Ukraine. However, the need to protect individual natural habitats of the species in the territories included in the Emerald Network and/or in protected areas of the nature reserve fund is emphasized. Populations of S. natans should also be protected at the regional level in geographic regions where the species is infrequent and does not show the expansion trend. In other regions where this fern is excessively abundant, biomass extraction and utilization measures should be developed and implemented.

Keywords: Bern Convention, International Union for Conservation of Nature, mass distribution, population, rare species, red list, water fern

Full text: PDF (Ukr) 10M

References
 1. Allen D.J. 2011. Salvinia natans. In: The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T163996A5688211. Available at: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T163996A5688211.en (Accessed 29 June 2020).
 2. Andriyenko T.L., Pryadko O.I., Arap R.Ya., Konishchuk M.O. 2009. Natsionalnyi pryrodnyi park Prypyat-Stokhid. Roslinniy svit. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 86 pp.
 3. Baransky A.R. 2005. Rare and vanishing species of the flora of Volhynian Polesye (chorology, ecological and coenological peculiarities, conservation): Cand. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, M.M. Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine, 20 pp.
 4. Barbarich A.I., Dobrochaeva D.N., Dubovik O.N. 1986. Khorologiya flory Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka, 272 pp.
 5. Bezsmertna O.O. 2012. Ferns of the flora of Ukraine: chorology, coenology, conservation: Cand. Sci. Diss. Kyiv, Taras Shevchenko National University, 245 pp. (manuscript).
 6. Bezsmertna O.O. 2017. In: Conservation Biology in Ukraine, 2(2): 29–33.
 7. Bezsmertna O.O., Danyluk K.M., Borsukevych L.M., Orlov O.O., Iakushenko D.M. 2016. In: Ridkisni roslyny i hryby Ukrayiny ta prylehlykh terytorij: realizaciya pryrodookhoronnykh stratehij: materialy VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Kyiv: Palyvoda A.V., pp. 51–54.
 8. Bezsmertna O.O., Solomakha V.A., Kuzmishyna I.I., Koczun L.O., Vojtyuk V.P., Korkh Yu. O., Dacyuk V.V. 2012. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Introdukciya ta zberezhennya roslynnoho riznomanittya, 30: 4–8
 9. Bezsmertna O.O., Shevchyk V.L. 2014. In: Aktualni problemy botaniky ta ekolohiyi: materialy mizhnarodnoyi konferenciyi molodyh uchenyh. Uman: Sochinsky, pp. 55–56.
 10. Brownsey P.J., Perrie L.R. 2015. Flora of New Zealand: ferns and lycophytes. Fascicle 10, Salviniaceae. Lincoln, N.Z.: Manaaki Whenua Press, 17 pp. http://dx.doi.org/10.7931/B1H59T
 11. Chapman D., Coetzee J., Hill M., Hussner A., Netherlands M., Newman J., Pescott O., Stiers I., van Valkenburg J., Tanner R. 2017. Salvinia molesta D.S. Mitch. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 47(3): 531–536. https://doi.org/10.1111/epp.12428
 12. Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyi svit. 1996. Ed. Yu. R. Shelyag-Sosonko. Kyiv: Ukrayinska encyklopediya, 603 pp.
 13. Chervona knyha Ukrayiny. Roslynnyi svit. 2009. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalkonsalting, 912 pp.
 14. Chopik V.I. 1978. Redkie i ischezayuschie rasteniya Ukrainyi. Kiev: Naukova Dumka, 216 pp.
 15. Chornei I.I., Budzhak V.V., Tokariuk A.I. 2010. Storinkamy Chervonoi Knyhy Ukrainy (Roslynnyi Svit). Chernivetska Oblast. Chernivtsi: DrukArt, 452 pp.
 16. Christenhusz M., Lansdown R.V., Bento Elias R., Dyer R., Ivanenko Y., Rouhan G., Rumsey F., Väre H. 2017. Salvinia natans. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T163996A85449648. Available at: https://www.iucnredlist.org/species/163996/85449648 (Accessed 29 June 2020).
 17. Didukh Ya.P., Pluta P.G., Protopopova V.V., Ermolenko V.M., Korotchenko I.A., Karkutsiev G.M., Burda R.I. 2000. Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine), vol. 1. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 284 pp.
 18. Dubyna D.V. 2006. Vyshha vodna roslynnist. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharition acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno- utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritime). Kyiv: Fitosotsiotsentr Press, 412 pp.
 19. Dubyna D.V., Stojko S.M., Sytnik K.M., Tasenkevich L.A., Shelyag-Sosonko Y.R., Hejny S., Hroudova Z., Husak S., Otyagelova G., Erzhabkova O. 1993. Makrofity–indicatory izmenenij prirodnoj sredy. Kyiv: Naukova Dumka, 434 pp.
 20. Fitoriznomanittya zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrayiny. Ch.1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky. 2012a. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andrienko. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 406 pp.
 21. Fitoriznomanittya zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrayiny. Ch.2. Natsionalni pryrodni parky. Pryrodni zapovidnyky. 2012b. Eds V.A. Onyshchenko, T.L. Andrienko. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 580 pp.
 22. Bobrov A.E. 1974. Salvinia. In: Flora evropeyskoy chasti SSSR, vol. 1. Ed. An.A. Fedorov. Leningrad: Nauka, 99 pp.
 23. Fomin O.V. 1938. Salvinia. In: Flora URSR, vol. 1. Kyiv: Vydavnytstvo Akademii nauk URSR, pp. 100–102.
 24. Hrokhovska Y.R., Volodymyrets V.A., Konontsev S.V. 2013. Visnyk nacionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Seriya Silskohospodarski nauky, 2(62): 182–197.
 25. Kazarinova H.O. 2018. In: The development of nature sciences: problems and solutions: the international research and practical conference. Brno: Baltija Publishing, pp. 31–35.
 26. Klimentov L.V. 1924. Zhurnal nauchno-issledovatelskikh kafedr v Odesse, 1(10–11): 107–116.
 27. Klyestov M.L., Shcherbak V.I., Kovalchuk I.P., Sytnik Yu.M., Klenus V.G., Pryadko O.I., Khimin M.I., Legeyda I.S., Shevchenko P.G., Olasyuk Yu.P., Mateychik V.I. 2001. Suchasnyi stan vodno-bolotyanykh uhid landshaftnoho parku Prypyat-Stokhid ta yikh bioriznomanittya. Ed. V.I. Shcherbak. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 108 pp.
 28. Likho O.A., Grokhovska Yu.R., Veremiychyk I.A. 2009. Visnyk of Lviv University. Series Geography, 37: 158–163. https://doi.org/10.30970/vgg.2009.37.2396
 29. Montresor V.V. 1882. Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytateley, 6(1): 177–182.
 30. Montresor V.V. 1886. Zapiski Kievskogo obshchestva estestvoispytateley, 8(1): 1–144.
 31. Nagalingum N.S., Nowak M.D., Pryer K.M. 2008. Assessing phylogenetic relationships in extant heterosporous ferns (Salviniales), with a focus on Pilularia and Salvinia. Botanical Journal of the Linnean Society, 157(4): 673–685. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2008.00806.x
 32. Orlov O.O. 2009. In: Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 1: 3–12.
 33. Orlov O.O. 2005. Ridkisni ta znykayuchi vydy sudynnykh roslyn Zhytomyrskoi oblasti. Zhytomyr: Volyn, 496 pp.
 34. POWO. 2020–onward. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Available at: http://www.plantsoftheworldonline.org (Accessed 20 June 2020).
 35. Dubyna D.V., Dzyuba T.P., Yemelyanova S.M., Bahrikova N.O., Borysova O.V., Borsukevych L.M., Vynokurov D.S., Hapon S.V., Hapon Yu.V., Davydov D.A., Dvoretskyi T.V., Didukh Ya.P., Zhmud O.I., Kozyr M.S., Konishchuk V.V., Kuzemko A.A., Pashkevych N.A., Ryff L.E., Solomakha V.A., Felbaba-Klushyna L.M., Fitsaylo T.V., Chorna H.A., Chorney I.I., Shelyah-Sosonko Yu.R., Yakushenko D.M. 2019. Prodrome of the Vegetation of Ukraine. Eds D.V. Dubyna, T.P. Dzyuba. Kyiv: Naukova Dumka, 782 pp.
 36. Rigó A. 2019. Additions to the Distribution atlas of vascular plants of Hungary. Studia Botanica Hungarica, 50(1): 185–224. https://doi.org/10.17110/StudBot.2019.50.1.185
 37. Schmalhausen I.F. 1886. Flora of South-Western Russia, or Governorates of Kiev, Volhynia, Podolia, Poltava, Chernigov, and adjacent territories. Kiev: O.V. Kulzhenko Publ., xlviii + 783 pp.
 38. Schmalhausen I.F. 1897. Flora of Middle and Southern Russia, Crimea and the North Caucasus, vol. 2. Kiev: I.N. Kushnerev & Co., xvi + 752 pp.
 39. Sobko V.H., Kosenko I.S. 2001. Ridkisni ta znykaiuchi vydy roslyn Cherkaskoi oblasti (Storinkamy Chervonoi knyhy Ukrainy). Kyiv: Fitosotsiotsentr, 214 pp.
 40. Stojko S.M., Yashchenko P.T., Zhyzhyn M.P. 1986. Shaczkyj pryrodnyj nacionalnyj park: ilyustrovanyj narys. Lviv: Kamenyar, 48 pp.
 41. Święta-Musznicka J., Latałowa M., Szmeja J., Badura M. 2011. Salvinia natans in medieval wetland deposits in Gdańsk, northern Poland: evidence for the early medieval climate warming. Journal of Paleolimnology, 45: 369–383. https://doi.org/10.1007/s10933-011-9505-1
 42. Thiers B. 2008–onward. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden. Available at: http://sweetgum.nybg.org/science/ih (Accessed 29 June 2020).
 43. Tsaplina K.M. 2014. In: Hidrolohiya, hidroximiya ta hidroekolohiya, 2(33): 65–70.
 44. Tsvelev N.N. 2005. Novosti sistematiki vysshikh rasteniy, 37: 7–32.
 45. Vinnichenko T.S. 2006. Roslyny Ukrayiny pid ohoronoyu Bernskoyi konvenciyi. Kyiv: Himdzhest, 123 pp.
 46. Wojton A., Kubejko L. 2012. Obfite stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans na rozlewisku bobrowym w Kotlinie Sandomierskiej (SE Polska) [The abundant location of Salvinia natans in the beaver ponds of the Sandomierz Basin (Kotlina Sandomierska, SE Poland)]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(3): 209–212.
 47. Yashchenko P.T. 1984. Ukrainian Botanical Journal, 41(5): 73–77.
 48. Yashchenko P.T. 1985. Synanthropisation and preservation issues of the vegetation of the Shatsk National Natural Park: Cand. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, 18 pp.
 49. Yena A.V. 2012. Pryrodnaya flora Krymskogo poluostrova. Simferopol: N. Orianda, 232 pp.
 50. Zawadzki A. 1835. Enumeratio plantarum Galiciae et Bucowin oder die in Galizien und der Bukowina wildwachsenden Pflanzen mit genauer Angabe ihrer Standorte. Breslau: Korn, 200 pp.
 51. Zelena knyha Ukrainy. 2009. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Alterpress, 448 pp.
 52. Zelenaya kniga Ukrainskoy SSR: Redkie, ischezayuschie i tipichnyie, nuzhdayuschiesya v ohrane rastitelnyie soobschestva. 1987. Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko. Kiev: Naukova Dumka, 216 pp.
 53. Znahidky roslyn i grybiv Chervonoi knygy ta Bernskoi konvencii (Rezoljucija 6), vol. 1. 2019. Ed. A.A. Kuzemko. Kyiv; Chernivtsi: Druk-Art, vol. 1, 496 pp.