ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2020, 77(3): 156–172
https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.03.156
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Ecomers of the Dnister Canyon floodplain

Rozenblit Yu.V.
Abstract

A syntaxonomic outline of the floodplain communities of the Dniester Canyon is presented it (comprised by 6 classes, 8 orders, 10 alliances, and 14 associations); their habitat structure is described as well. On the basis of the regular distribution of habitats, topological units of vegetation – ecomers are distinguished; these ecomers are represented by five sigma-syntaxa. The above typology of territorial units within mesocombinations reflects as much as possible the structure, biodiversity and their ecological-cenotic conditions. It is established that the Dniester floodplain is formed by two types of ecomers: herbaceous (a combination of habitats of water-fringing vegetation) and woodland (habitats of floodplain forests and shrubs). It is found that topological differentiation of ecomers is determined by soil humidity, damping variability, soil aeration and acidity, and anthropogenic activities (cutting, artificial change of hydrological regime).

Keywords: biotope, ecological-topological differentiation, ecomers, floodplain, mesocombination, synphytoindication

Full text: PDF (Ukr) 4.30M

References
 1. Delbosc P. 2015. Phytosociologie dynamico-caténale des végétations de la Corse: méthodologies typologique et cartographique: Thèse de doctorat. Brest, Université de Bretagne Occidentale, 638 pp. [NNT : 2015BRES0069]. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Pauline_Delbosc/
 2. Dubyna D.V. 2006. Vyshcha vodna roslynnist. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoeto-Littorelletea (Eleocharicion acicularis, Isoetion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritimi) Ed. D.V. Dubyna. Kyiv: Phytosociocentr, 534 pp.
 3. Dubyna D.V., Dzyuba T.P., Yemelyanova S.M., Bahrikova N.O., Borysova O.V., Borsukevych L.M., Vynokurov D.S., Hapon S.V., Hapon Yu.V., Davydov D.A., Dvoretskyi T.V., Didukh Ya.P., Zhmud O.I., Kozyr M.S., Konishchuk V.V., Kuzemko A.A., Pashkevych N.A., Ryff L.E., Solomakha V.A., Felbaba-Klushyna L.M., Fitsaylo T.V., Chorna H.A., Chorney I.I., Shelyah-Sosonko Yu.R., Yakushenko D.M. 2019. Prodrome of the Vegetation of Ukraine. Eds D.V. Dubyna, T.P. Dzyuba. Kyiv: Naukova Dumka, 782 pp.
 4. Didukh Ya.P. Ukrainian Phytosociological Collection, 2005, 1(23): 3–14.
 5. Didukh Ya.P. 2011. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication. Kyiv: Phytosociocentre, 176 pp.
 6. Didukh Ya.P. 2017. Ukrainian Botanical Journal, 74(4): 347–354. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.04.347
 7. Didukh Ya.P., Chorney I.I., Budzhak V.V.,Tokaryuk A.I., Kish R.Ya., Protopopova V.V., Shevera M.V., Kozak O.M., Kontar I.S., Rozenblit Yu.V., Norenko K.M. 2016. Climatogenic changes of plant life of the Ukrainian Carpathians. Eds Ya.P. Didukh, I.I. Chorney. Chernivtsi: Druk Art, 280 pp.
 8. Didukh Ya.P., Chorney I.I., Budzhak V.V., Vashenyak Yu.A., Korzhyk V.P., Rozenblit Yu.V., Tokaryuk A.I., Mykhaylyuk T.I. 2018. Ukrainian Botanical Journal, 75(2): 149–159. https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.149
 9. Didukh Ya.P., Chusova O.O., Olshevska I.A., Polishchuk Yu.V. 2015. Ukrainian Botanical Journal, 72(5): 415–430. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.05.415
 10. Didukh Ya.P., Fitsaylo T.V., Korotchenko I.A., Yakushenko D.M., Pashkevych N.A., Aloshkina U.M. 2011. Biotopy lisovoi ta lisostepovoi zon Ukrainy. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: TOV Makros, 288 pp.
 11. Didukh Ya.P., Plyuta P.H. 1994. Fitoindykatsiya ekolohichnykh faktoriv. Kyiv: Naukova Dumka, 280 pp.
 12. Didukh Ya.P., Rozenblit Yu.V. 2017. Ukrainian Botanical Journal, 74(3): 227–247. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.227
 13. Google Maps. 2020. Available at: https://www.google.com/maps/ (Accessed 15 March 2020).
 14. Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. 2001. TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science, 12(4): 589–591. https://doi.org/10.2307/3237010
 15. Hill M.O., Gauch H.G. 1980. Detrended correspondence analisys, an improved ordination technique. Vegetatio, 42: 47–58. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9197-2_7
 16. Izco J. 2014. Symphytosociological nomenclature: new proposals. Lazaroa, 35: 191–194. https://doi.org/10.5209/rev_LAZA.2014.v35.47003
 17. Kholod S.S. 2015. Phytocoenochoras in arctic tundras: cartographic research method. In: Geobotanicheskoe kartografirovanie. St. Petersburg: Botanicheskiy in-t im. V.L. Komarova RAN, pp. 120–143. https://doi.org/10.31111/geobotmap/2015.120
 18. Kholod S.S. 2016. Sigma-sintaksony ostrova Vrangelya. Rastitelnost Rossii. 29: 101–128.
 19. Kholod S.S. 2017. Struktura rastitelnogo pokrova ostrova Vrangelya: Dr. Sci. Diss: Botanicheskiy institut im. V.L. Komarova Rossiyskoy akademii nauk, 611 pp. (manuscript).
 20. Kozak M.I. 2012. Vyshcha vodna flora ta roslynnist Zakhidnoho Podillya: syntaksonomiya, antropohenna dynamika, okhorona. Ed. M.I. Kozak. Kam'yanets-Podilskyi: Medobory-2006, 268 pp.
 21. Kuz I.A. 2013. Ukrainian Botanical Journal, 70(3): 380–385.
 22. Kyrylyuk O.V., Kostenyuk L.V., Opechenyk V.M. (eds.). 2009. Problemy ekolohichnoho rusloznavstva: Konspekt lektsiy. Eds O.V. Kyrylyuk, L.V. Kostenyuk, V.M. Opechenyk. Chernivtsi: Ruta, vol. 2, 83 pp. Available at: https://collectedpapers.com.ua/category/river_bed_3
 23. Lavrinenko I.A. 2016. Sbornik nauchnykh trudov GNBS. 143: 86–94.
 24. Pryroda Khmelnytskoi oblasti. 1980. Ed. K.I. Herenchuka. Lviv: Vyshcha shkola, 152 pp.
 25. Rivas-Martínez S. 2005. Notions on dynamic-catenal phytosociology as a basis of landscape science. Plant Biosystems, 139(2): 135–144. https://doi.org/10.1080/11263500500193790
 26. Roleček J., Tichy T., Zeleny D., Chytry M. 2009. Modified TWISPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science, 20: 596–602. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
 27. Serednye Prydnistrovya. 2007. Ed. G.I. Denysyk. Vinnytsya: PP Vydavnytstvo Teza, 431 pp.
 28. Tichý L. 2002. JUICE, software for vegetataion classification. Journal of Vegetation Science, 13(3): 451–453. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.x
 29. Shevtsava L.V., Aliev K.A., Kuzko O.A. 1988. Ekologicheskoe sostoyanie reki Dnestr. Kyiv, 148 pp.
 30. Sochava V.B. 1979. Rastitelnyi pokrov na tematicheskikh kartakh, Novosibirsk: Nauka, 190 p.
 31. Tüxen R. 1973. Vorschlag zur Aufnahme von Gesellschaftskomplexen in potentiell naturlichen Vegetationsgebieten. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19(1–4): 379–384.
 32. Tüxen R. 1978. Bemerkungen zur historischen, bergifflichen und methodischen Grundlagen der Synsoziologie-Assoziationskomplexe (Sigmeten) und ihre praktische Anwendung R. Tüxen. In: Berichte der lntemationalen symposien der lntemationalen Vereinigungen fur Vegetationskunde Herausgegeben von R. Tüxen (Rientaln, 4–7.04.1977). Vaduz, pp. 3–16.
 33. Westhoff V., van der Maarel E. 1978. The Braun-Blanquet approach. In: Classification of plant communities. Ed. R.H. Whittaker. The Hague: Junk, pp. 287–399. https://doi.org/10.1007/978-94-009-9183-5_9