ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2019, 76(5): 434–444
https://doi.org/10.15407/ukrbotj76.05.434
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Current trends in the dynamics of rare phytocoenoses in Ukraine and modification of the concept of absolute conservation

Ustymenko P.M.1, Popovych S.Yu.2, Dubyna D.V.1
Abstract

Protection of the diversity of plant communities as a functional basis of the biosphere, and particularly of its rare component, remains one of the priorities among major conservation issues. It is emphasized that the state of the rare plant communities in Ukraine has significantly changed over the last few decades. The main tendencies of the changes in rare phytocoenoses due to human activity are outlined. Three main groups of the consequences of transformation of rare phytocoenoses into derivative groups are as follows: 1 – within the same autochthonous formation; 2 – within other formation of the same vegetation type; 3 – within other formation of the other type of vegetation. For the each group, the key factors of the threats are presented and examples of the changes in the rare communities of the main vegetation types in Ukraine are provided. In the present article, natural changes of rare communities of the forest, steppe, meadow and marsh vegetation are characterized. In this context, authors consider changes in rare plant communities and formation of the altered vegetation due to successions in natural conservation areas under conditions of the continuous regime of strict protection. It is noted that conservation of rare phytocoenotic diversity requires transition to the system of preventive and direct methods as well as various conservation regimes, depending on a vegetation type and communities homeostasis. The authors propose to introduce changes into documents on nature conservation regarding the use of various protection regimes in the areas under strict protection. They should be used as regulatory measures to prevent degradation of natural ecosystems and progressing loss of zonal phytocoenotic diversity.

Keywords: rare phytocoenosis, strict protection, successions, threats, vegetation

Full text: PDF (Ukr) 618K

References
 1. Andrienko T.L., Popovich S.Yu., Shelyag-Sosonko Yu.R. 1986. Polesskii gosudarstvennyi zapovednik Rastitelnyi mir. Kiev: Naukova Dumka, 208 pp.
 2. Buczek A. 2005. Siedliskowe uwarunkowania, ekologia, zasoby i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. w makroregionie. Acta Agrophysica 129. Lublin: Drukarnia ALF-GRAF, 127 pp.
 3. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. 2009. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalkonsaltyng, 912 pp.
 4. Didukh Ya.P. 2010. Ukranian Botanical Journal, 67(3): 321–343.
 5. Didukh Ya.P. 2014. Zapovidna sprava, 20(1): 5–8.
 6. Didukh Ya.P. 2017. In: Zapovidna sprava v Ukraini: absoliutna zapovidnist chy yevropeiska model harmonii liudyny i pryrody? Lviv: Tysa, pp. 44–51.
 7. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R. 1989. Plavni Prichernomoria. Kiev: Naukova Dumka, 272 pp.
 8. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R., Zhmud O.I., Zhmud M.Ye., Dvoretskyi T.V., Dziuba T.P., Tymoshenko P.A. 2003. Dunaiskyi biosfernyi zapovidnyk. Roslynnyi svit. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 459 pp.
 9. Hamor F.D. 2017. In: Zapovidna sprava v Ukraini: absoliutna zapovidnist chy yevropeiska model harmonii liudyny i pryrody? Lviv: Tysa, pp. 67–70.
 10. Havrylenko V.S. 2017. In: Zapovidna sprava v Ukraini: absoliutna zapovidnist chy yevropeiska model harmonii liudyny i pryrody? Lviv: Tysa, pp. 56–59.
 11. Kuzyarin O.T. 2008. Zaplavna roslynnist baseinu verkhiv'ia Zakhidnoho Buhu: ekoloho-tsenotychna struktura, dynamichni tendentsii, okhorona: Cand. Sci. Diss.Abstract. Kyiv, M.G. Kholodny Institute of Botany, NASU, 20 pp.
 12. Kuzyarin O.T., Kahalo A.A. 1991. In.: Aktualni problemy vyvchennia fitobioty Zakhidnykh rehioniv Ukrainy: vidkr. konferentsiia mol. botanikiv m. Lvova. Lviv, pp. 62–66.
 13. Mirkin B.M, Naumova L.G. 2012. Sovremennoe sostoianie osnovnykh kontseptsii nauki o rastitelnosti. Ufa: Gilem, 488 pp.
 14. Mosyakin S., Fedoronchuk M. 1999. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, xxiii+345 pp.
 15. Popovych S.Yu. 2002. Synfitosozolohiia lisiv Ukrainy. Kyiv: Akademperiodyka, 228 pp.
 16. Prodromus rastitelnosti Ukrainy. 1991. Eds Yu.R. Shelyag-Sosonko, Ya.P. Didukh, D.V. Dubyna. Kiev: Naukova Dumka, 272 pp.
 17. Protopopova V.V., Mosyakin S.L., Shevera M.V. 2003. In: Otsinka i napryamky zmenshennya zahroz bioriznomanittyu Ukrainy. Kyiv: Khimdzhest, pp. 129–155.
 18. Ralo V.M. 2012. Roslynnyi pokryv Verkhobuzkogo gorbogirnogo pasma. Available at: http://florawestbug.com.ua (Accessed 30 December 2016).
 19. Shelyag-Sosonko Yu., Movchan Ya., Vakarenko L., Dubyna D. 2002. Visnyk Natsionalnoyi akdemiyi nauk Ukrayiny, 2: 5–14.
 20. Stetsenko M.P. 2017. In: Zapovidna sprava v Ukraini: absoliutna zapovidnist chy yevropeiska model harmonii liudyny i pryrody? Lviv: Tysa, pp. 67–70.
 21. Stojko S.M., Milkina L.I., Yashchenko P.T., Kahalo O.O. 1998. Rarytetni fitotsenozy zakhidnykh rehioniv Ukrainy (rehionalna "Zelena knyha"). Lviv: Polli, 190 pp.
 22. Stojko S.M. 1972. Pryrodne poshyrennia lypy pukhnastoi (Tilia tomentosa Moench.) v Ukrainskykh Karpatakh ta yii okhorona: tezy dopov. V z'izdu Ukrainskogo botanichnogo tovarystva. Uzhhorod, pp. 144–145.
 23. Stojko S.M., Sheliah-Sosonko Yu.R. 2005. Ukranian Botanical Journal, 62(5): 611–623.
 24. Tkachenko V.S. 1992. Avtohenez stepiv Ukrainy: Dr. Sci. Diss. Abstract. Kyiv, M.G. Kholodny Institute of Botany, NASU, 41 pp.
 25. Tkachenko V.S., Henov A.P. 1988. Ukrainian Botanical Journal, 45(4): 27–32.
 26. Ustymenko P.M. 2017. In: Okhorona, zberezhennia ta vidtvorennia bioriznomanittia v umovakh mehapolisu: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsii, prysviachenoyi 10-richchiu stvorennia natsionalnoho pryrodnoho parku "Holosiivskyi" (Kyiv, 7–8 veresnia 2017 r.). Kharkiv: Disa Plius, pp. 256–263.
 27. Ustymenko P.M., Dubyna D.V. 2015a. Ukranian Botanical Journal, 72(2): 103–115. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.02.103
 28. Ustymenko P.M., Dubyna D.V. 2015b. Ukranian Botanical Journal, 72(4): 303–309. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.303
 29. Ustymenko P.M., Dubyna D.V., Felbaba-Klushyna L.M. 2015. Roslynnist verxivya dolyny Tysy (Zakarpatska oblast): suchasnyj stan, fitocenoriznomanitnist, antropogenna transformaciya, oxorona. Uzhgorod: TOV "IVA", 128 pp.
 30. Ustymenko P.M., Dubyna D.V., Hamor F.D. 2007. Ukranian Botanical Journal, 64(2): 195–205.
 31. Ustymenko P.M., Dubyna D.V., Movchan Ya.I., Davydov D.A., Yakubenko B.Ye. 2018. Rarytetnyi fitotsenofond Lisostepu Ukrainy v konteksti formuvannia ekomerezhi: monohrafiia. Kyiv: Lira-K, 524 pp.
 32. Zelena knyha Ukrainy. 2009. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Alterpress, 448 pp.
 33. Zelenaia kniga Ukrainskoi SSR: Redkie ischezaiushchie i tipichnye nuzhdaiushchiesia v okhrane rastitelnye soobshchestva. 1987. Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko. Kiev: Naukova Dumka, 216 pp.