ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 7 of 12
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(1): 56–63
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.056
Red Data Book of Ukraine

A new find of Glycyrrhiza glabra (Fabaceae) in Odesa Region

Dubyna D.V.1, Ennan A.A.2, Vakarenko L.P.1, Dziuba T.P.1, Shykhaleeva H.M.2
Abstract

A new locality of Glycyrrhiza glabra (Fabaceae), a species listed in the Red Data Book of Ukraine, is reported. For this species, the reported locality on the left bank of the Kuyalnyk Estuary, near Kubanka village in Lymanskyi District, Odesa Region, is the westernmost one in Ukraine. Up to now, the species was not registered in Odesa Region. The article provides a detailed environmental and cenotic characteristics of the populations of Glycyrrhiza glabra as well as of those plant communities in which they were recorded. It was found that quite intense soil abrasion on the left bank of the estuary slope provides a favourable environment for populations of Glycyrrhiza glabra. However, goat and sheep grazing has negative impact on age composition of the populations due to no seed formation without generative shoots. Populations vitality is supported only by vegetative reproduction. The proposals are made to take measures for maintaining optimum conditions for the existing populations of Glycyrrhiza glabra in the Kuyalnyk Estuary and restoration of this species over the slopes. It is also proposed to replace the present "Not Evaluated" category of this species with "Endangered" in "The Official List of Rare Species of Plants of Odesa Region". The necessity of establishing Kuyalnyk National Nature Park to protect a unique ecosystem in Europe, which combines megahalophyte, desert, shrub and steppe habitats and their rare components, including Glycyrrhiza glabra, is emphasized.

Keywords: Glycyrrhiza glabra, new locality, Odesa Region, ecology, cenology, anthropical impact, protection

Full text: PDF (Ukr) 2.52M

References
 1. Ennan A.A.-A., Shykhaleeva H.N. In: Pryrodno-resursnyi potentsial Kuyalnytskoho ta Khadzhybeyskoho lymaniv, terytorii mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Odesa: TES, 2015, pp. 139–141.
 2. Heobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 303 pp.
 3. Kostylov O.V. Ukr. Bot. J., 1987, 44(5): 81–84.
 4. Krytskaya L.Y. Flora stepey i izvestnyakovykh obnazheniy Pravoberezhnoy Zlakovoy Stepi: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1987, 16 pp.
 5. Minarchenko V.M. Medicinal vascular plants of Ukraine (medicinal and resourse significance), Kyiv: Phytosociocentre, 2005, 324 pp.
 6. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiii + 346 pp.
 7. Ofitsiyni pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytoriy Ukrainy (dovidkove vydannya). Ukladachi T.L. Andriyenko, M.M. Perehrym, Kyiv: Alterpress, 2012, 148 pp.
 8. Red Data book of Ukraine. Vegetable kingdom. Ed. Ya.P. Diduch, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 9. Shabanova G.A., Izverskaya T.D., Gendov V.S. Flora i rastitelnost Budzhakskikh stepey Respubliki Moldovy, Kishinev: ECO–TIRAS, 2014, 324 pp.
 10. Shesterikov L.S. Materialy dlya flory yugo-zapadnoy chasti Odesskogo uezda Khersonskoy gubernii, Odessa: Tipografiya A. Shultse, 1894, 136 pp.
 11. Tkachenko V.S., Kostylev A.V. Fitoekologicheskie aspekty gidromelioratsyi severo-zapadnogo Prichernomorya, Kiev: Naukova Dumka, 1985, 196 pp.
 12. Visyulina O.D. Leguminosae. In: Flora USSR. Ed. D.K. Zerov, Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1954, vol. 6, pp. 491–493.
 13. Yunatov A.A. Tipy i soderzhanie geobotanicheskikh issledovaniy. Vybor probnykh ploshchadey s zalozhenie ekologicheskikh profiley. In: Polevaya geobotanika (Field geobotany), Moscow; Leningrad: Nauka, 1964, vol. 3, pp. 9–36.
 14. Zelena knyha Ukrainy. Ridkisni i taki, scho perebuvayut pid zagrozoyu zniknennya ta typovi prirodni roslynni uhrupovannya, yaki pidlyahayut okhoroni. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Alterpress, 2009, 448 pp.
 15. Zhantalay P.I., Shykhalyeyeva H.M., Kiryushkina H.M. In: Pryrodno-resursnyi potentsial Kuyalnytskoho ta Khadzhybeyskoho lymaniv, terytorii mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf., Odesa: TES, 2015, pp. 47–50.