ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(2): 153–157
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.02.153
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Systematic structure of the alien fraction of the flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe

Kucher O.O.
Abstract

The systematic structure of alien fraction of the flora of Starobilsk Grass-Meadow Steppe (Ukraine), which includes 377 species from 237 genera and 61 families, was analyzed. We observed a higher family rank for the Chenopodiaceae and lower ones for the families Fabaceae (5) and Rosaceae (11), comparatively with the natural flora; the floral proportion is 1 : 3.9 : 6.2; while generic coefficient is rather low, 1: 1.59. A strictly identified spectrum of leading families was not found, a leading genus is Amaranthus. Comparison with other studied similar alien factions of the floras in various parts of Ukraine demonstarted some resemblance to the alien fraction of the flora of Romny-Poltava geobotanical district.

Keywords: alien fraction, systematic structure, floral proportions, grass-meadow steppe, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 548K

References
 1. Burda R.I. Antropogennaya transformatsiya flory, Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 168 pp.
 2. Grigorevskaya A.Ya., Starodubceva E.A., Glyzova N.Yu., Agafonov V.A. Adventivnaya flora Voronezhskoy oblasti: istoricheskiy, biogeograficheskiy, ekologicheskiy aspekty, Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 2004, 320 pp.
 3. Dvirna T.S. Ukr. Bot. J., 2013, 70(6): 737–740.
 4. Diduh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 2003, 60(1): 6–17.
 5. Drel V.F. Adventyvna flora zaliznyts Luganskoi oblasti: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 1999, 20 pp.
 6. Heluta V.P. Flora gribov Ukrainy. Muchnistye griby, Kyiv: Naukova Dumka, 1989, 255 pp.
 7. Kondratyuk E.N., Burda R.I., Ostapko V.M. Konspekt flory yugo-vostoka Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1985, 271 pp.
 8. Konoplya O.M. Flora Luhanskoi oblasti, Luhansk: Almamater, 2002, 163 pp.
 9. Kucher O.O. Industrial botany (Promyshlennaya Botanika), 2011, 11: 141–146.
 10. Kucherevskiy V. V. Konspekt flory Pravoberezhnoho stepovoho Prydniprovya, Dnipropetrovsk: Prospekt, 2004, 292 pp.
 11. Marynych O.M., Parhomenko G.O., Petrenko O.M., Shyshhenko P.G. Ukr. Heohr. J., 2003, 1: 16–21.
 12. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiii + 345 pp. http://dx.doi.org/10.13140/2.1.2985.0409
 13. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mulenkova O.G. Industrial botany (Promyshlennaya Botanika), 2009, 9: 61–66.
 14. Ostapko V.M., Boiko G.V., Mosyakin S.L. Vascular Plants of the Southeast of Ukraine, Donetsk: Noulig, 2010, 247 pp.
 15. Protopopova V.V. Adventyvni roslyny lisostepu i stepu Ukrainy. Kyiv: Naukova Dumka, 1973, 192 pp.
 16. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 204 pp.
 17. Protopopova V.V., Mosyakin S.L., Shevera M.V. Plant invasions in Ukraine as a threat to biodiversity: the present situation and tasks for the future, Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine, 2002, 32 pp.
 18. Tolmachev A.I. Vvedenie v geografiyu rasteniy, Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1974, 244 pp.
 19. Tolmachev A.I. Metody sravnitelnoy floristiki i problemy florogeneza, Novosibirsk: Nauka, 1986, 196 pp.
 20. Tokhtar V.K. Flora zheleznykh dorog yugo-vostoka Ukrainy: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 1993, 18 pp.
 21. Zavyalova L.V. Ukr. Bot. J., 2010, 67(1): 71–78.