ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 15 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(4): 508–510
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.04.508
Fungi and Fungi-like Organisms

Rare for Ukraine species of Lepiota and Macrolepiota (Agaricales) from the basin of the Psyol river

Ya.M. Makarenko
Abstract

Information on distribution of six rare species of the genera Lepiota and Macrolepiota (Agaricaceae, Basidiomycota) in the basin of the river Psyol (Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Poltava Region) is reported. Of them, L. brunneoincarnata, L. subincarnata and M. konradii are new for the Left-Bank Forest-Steppe; L. castanea, M. gracilenta and M. mastoidea have already been recorded in this region.

Keywords: agaricoid fungi, Agaricaceae, Left-Bank Forest-Steppe, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 829K

References
 1. Besedina I.S. Agarykoidni bazydiomitsety Prydniprovskoi nyzovyny (v mezhakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy). Avtoref. dys. … kand. biol. nauk, Kyiv, 1993, 24 s.
 2. Besedina I.S. Ukr. botan. zhurn., 1991, 48(5): 23—26.
 3. Breitenbach J., Kränzlin F. Fungi of Switzerland, Volume 4: Agarics (2nd Part). Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae, Luzern, Switzerland: Mykologia, 1995, 368 p.
 4. Bukhalo A.S. Mikoflora lesov rayona srednego techeniya r. Vorskly. Avtoref. dis. … kand. biol. nauk, Kiev, 1962, 17 s.
 5. Dudka I.O., Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Andrianova T.V., Hayova V.P., Prydiuk M.P., Dzhahan V.V., Isikov V.P. Hryby pryrodnykh zon Krymu, K.: Fitosotsiotsentr, 2004, 452 s.
 6. European Council for the Conservation of Fungi, 2010 — http://www.wsl.ch/eccf/ (04.04.2014)
 7. Ganzha R.V. Botan. zhurn., 1959, 44(2): 168—169.
 8. Ganzha R.V. Botan. zhurn. AN SSSR, 1960a, 45(5): 758—764.
 9. Ganzha R.V. Ukr. botan. zhurn., 1960b, 17(5): 491—495.
 10. Ganzha R.V. Ukr. botan. zhurn., 1970, 27(5): 582—586.
 11. Karpenko K.K. Hryby pryrodookhoronnykh terytorii Sumskoi oblasti, Sumy: PP Vinnychenko M.D., 2009, 199 s.
 12. Karpenko K.K. Ukr. botan. zhurn., 2004, 61(2): 34—40.
 13. Moser M. Keys to Agarics and Boleti (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales), London: R. Phillips, 1978, 535 p.
 14. Polish Red List, 2014, http://www.grzyby.pl/czerwona-lista-skorowidz-lat.htm (04.04.2014)
 15. Prydiuk M.P. Zapov. sprava v Ukraini, 2002, 8, vyp. 1, S. 55—59.
 16. Sarkina I.S. Zapovedniki Kryma. Bioraznoobraziya na prioritetnykh territoriyakh: 5 let posle Gurzufa: Mater. II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf, Simferopol', 2002, S. 221—224.
 17. Sarkina I.S., Mironova L.P. Zapovedniki Kryma. Teoriya, praktika i perspektivy zapovednogo dela v Chernomorskom regione: Mater. V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf, Simferopol', 2009, S. 225—230.
 18. Sosin P.Ie. Botan. zhurn. AN URSR, 1946b, S. 64—72.
 19. Sosin P.Ie. Nauk. zap. Poltav. derzh. ped. in-tu, 1946a, 6, S. 92—109.
 20. The CABI Bibliography of Systematic Mycology, 2008, http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp (18.03.2014)
 21. Triskiba S.D., Pologina I.I., Dyakov V.A. Promyshlen. Botan., 2005, Vyp. 5, S. 221—227.
 22. Vellinga E.C. Genus Lepiota. Flora Agaricina Neerlandica, 2001, 5: 85—108.
 23. Wasser S.P. Flora gribov Ukrainy. Agarikovye griby, Kiev: Nauk. dumka, 1980, 328 s.