ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 14 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(4): 502–507
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.04.502
Fungi and Fungi-like Organisms

Obligate parasitic fungi of Danube Biosphere Reserve, Ukraine

V.G. Korytnianska1, E.M. Popova2
Abstract

Eighty species of phytotrophic obligate parasitic fungi were recorded during  mycological research in the Danube Biosphere Reserve: 2 species of the order Albuginales, 20 — Peronosporales, 30 — Erysiphales, and 28 — Pucciniales. Of them, 49 species are new for the investigated territory. Peronospora aparines, P. chorisporae, Erysiphe buhrii, E. knautiae, Golovinomyces circumfusus, Puccinia cynodontis, P. littoralis, and some after taxa, are relatively rare in Ukraine. The identified fungi parasitized 98 species of the host plants belonging to 82 genera and 34 families. A list of the recorded fungi and their hosts is presented in the article.

Keywords: Albuginales, Erysiphales, Peronosporales, Pucciniales, Danube Biosphere Reserve, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 682K

References
 1. Babenko O.A. Mat-ly mizhnar. konf. molodykh uchenykh «Aktualni problemy botaniky ta ekologii», K.: Fitosotsiotsentr, 2013, S. 23—24.
 2. Braun U., Cook R.T.A. Taxonomic manual of the Erysiphales (powdery mildews). CBS Biodiversity Series 11, 2012, 707 p.
 3. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit, K.: Globalconsulting, 2009, 912 s.
 4. Dubyna D.V., Shelyag-Sosonko Yu.R., Zhmud I.O., Zhmud M.Ie., Dvoretskyi T.V., Dziuba T.P., Tymoshenko P.A. Dunaiskyi biosfernyi zapovidnyk. Roslynnyi svit, K.: Fitosotsiotsentr, 2003, 459 s.
 5. Dudka I.O., Hayova V.P., Korytnyanska V.G. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(6): 776—779.
 6. Dudka I.O., Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya. Bioriznomanitnist Dunaiskoho biosfernoho zapovidnyka, zberezhennia ta upravlinnia, K.: Nauk. dumka, InterEkotsentr, 1999, S. 124—125.
 7. Dudka I.O., Kryvomaz T.I. Chornomor. botan. zhurn., 2010, 6(1): 54—66.
 8. Dudka I.O., Zykova M.O. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(5): 712—720.
 9. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky, K.: Fitosotsiotsentr, 2012, 405 s.
 10. Heluta V.P. Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby, Kiev: Nauk. dumka, 1989, 256 s.
 11. Heluta V.P., Tykhonenko Yu.A., Burdyukova L.I., Dudka I.A. Parazitnye griby stepnoy zony Ukrainy, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 280 s.
 12. Heluta V.P., Umanets K.S., Hayova V.P. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68(4): 585—597.
 13. Heluta V.P., Voitiuk S.O. Chornomor. botan. zhurn., 2005, 1(1): 105—116.
 14. Index Fungorum. (2004 onwards). http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp (22.04.2014).
 15. Korytnianska V.H., Popova O.M. Mat-ly V z’izdu fitobiologiv Prychornomoryia, Kherson: KhDU, 2013, S. 21.
 16. Morochkovskyi S.F., Zerova M.Ya., Dudka I.O., Radziyevskyi H.H., Smitska M.F. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy. Slyzovyky (Myxophyta); Hryby (Myxophyta): Arkhimitsety, Fikomitsety, K.: Nauk. dumka, 1967, T.1, 254 s.
 17. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev.: National Academy of Sciences of Ukraine, M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999, 345 p.
 18. Tykhonenko Yu.Ya. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(6): 906—914.
 19. Tykhonenko Yu. Ya. Ukr. botan. zhurn,1999, 56(5): 484—490.
 20. Zerova M.Ya., Morochkovskyi S.F., Radziyevskyi H.H., Smitska M.F. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy. Bazydiomitsety: Dakrymitsetalni, Tremelalni, Aurykularialni, Sazhkovydni, Irzhasti, K.: Nauk. dumka, 1971, T. 4, 314 s.