ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 17 of 20
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(3): 364–367
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.03.364
Mycological Records

New records of the Leveillula (Erysiphales) species in the Right Bank Steppe of Ukraine

V.G. Korytnianska1, E.M. Popova2
Abstract

New records for six species of powdery mildew fungi of the genus Leveillula G. Arnaud (Erysiphales) in the Right Bank of Steppe of Ukraine are presented. Two of the species, Leveillula lactucarum Durrieu et Rostam and L. verbasci (Jacz.) Golovin, are reported for the first time in the investigated region.

Keywords: Leveillula, distribution, Right Bank Steppe of Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 588K

References
 1. Braun U., Cook R.T.A. Taxonomic manual of the Erysiphales (powdery mildews), CBS Biodiversity Series 11, 2012, 707 p.
 2. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Holubtsova Yu.I., Kryvomaz T.I., Dzhahan V.V., Leontiev D.V., Akulov O.Yu., Syvokon O.V. Hryby zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Livoberezhnoi Ukrainy, K.: Aristei, 2009, T. I, 306 s.
 3. Dudka I.O., Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Andrianova T.V., Hayova V.P., Prydiuk M.P., Dzhahan V.V., Isikov V.P. Hryby pryrodnykh zon Krymu, K.: Fitosotsiotsentr, 2004, 452 s.
 4. Heluta V.P. Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby, Kiev: Nauk. dumka, 1989, 256 s.
 5. Heluta V.P. Ukr. botan. zhurn., 1979, 36(1): 48—52.
 6. Heluta V.P., Taran M.A. Ukr. botan. zhurn., 1989, 46(2): 56—59.
 7. Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Burdyukova L.I., Dudka I.A. Parazitnye griby stepnoy zony Ukrainy, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 280 s.
 8. Heluta V.P., Voitiuk S.O. Chornomor. botan. zhurn., 2005, 1(1): 105—116.
 9. Hryby Ukrainy. T.V. Andrianova, V.P. Hayova, V.P. Heluta ta in. (2006). http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr [versia 1.00].
 10. Jaczewski A.A. Karmannyi opredelitel' gribov, Vyp. 2. Muchnisto-rosyanye griby, L., 1927, 626 s.
 11. Khodaparast S.A., Takamatsu S., Harada M., Abbasi M., Samadi S. Mycol. Progress, 2012, 11: 741—752. https://doi.org/10.1007/s11557-011-0785-7
 12. Khodaparast S.A., Takamatsu S., Hedjaroude G.A. Mycol. Res., 2001, 105: 909—918. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(08)61946-2
 13. Korytnianska V.H., Popova O.M., Tovstukha N.I. Chornomor. botan. zhurn., 2014, 10(1): 61— 74.
 14. Korytnianska V.H., Tovstukha N.I. IV vidkrytyi z’izd fitobiologiv Prychornomor’ia. Zb. tez dop., Kherson: Ailant, 2012, S. 28.
 15. Korytnianska V.H., Tovstukha N.I., Popova O.M. Chornomor. botan. zhurn., 2012, 8(4): 446—458.