ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 6
Up
Ukr. Bot. J. 2021, 78(2): 139–144
https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.02.139
Mycological Records

Distribution of Pisolithus arhizus (Boletales, Basidiomycota), a rare fungus in Ukraine

Popova O.M.
Abstract

The generalized information on the distribution of Pisolithus arhizus (Sclerodermataceae, Boletales, Basidiomycota) in Ukraine is provided. Pisolithus arhizus is listed in the Red Data Book of Ukraine as a rare species reported only from Kharkiv, Kherson, Odesa, Poltava regions and the Autonomous Republic of Crimea. This article significantly expands our knowledge on distribution patterns of P. arhizus in Ukraine. New records from Donetsk, Ivano-Frankivsk, Mykolayiv, Zaporizhzhya, and Zhytomyr regions are added to those previously reported. Despite the increased number of the reports, this fungus is nevertheless considered to be a rare species in Ukraine; therefore, it is necessary to search for its new localities.

Keywords: fungi, new localities, Pisolithus arhizus, Red Data Book of Ukraine, Sclerodermataceae

Full text: PDF (Ukr) 946K

References
 1. Akulov O.Yu., Prydiuk M.P. 2007. The preliminary checklist of boletoid fungi of Ukraine. Pagine di Micologia, 27: 117–144.
 2. Andrianova T.V., Dudka I.O., Hayova V.P., Heluta V.P., Isikov V.P., Kondratiuk S.Ya., Krivomaz T.I., Kuzub V.V., Minter D.W., Minter T.J., Prydiuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya. (2006). Fungi of Ukraine. Available at: www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr (website, version 1.00). (Accessed 20 December 2020).
 3. Cejp K., Moravec Z., Pilát A., Pouzar Z., Stanĕk V.J., Svrček M., Šebek S., Šmarda F. 1958. Flora ČSR. Gasteromycetes, sv. 1. Ed. A. Pilát. Praha: ČSAV, 862 pp.
 4. Dudka I.O. 2009. Pisolithus arrhizus. In: Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalconsulting, p. 823.
 5. Heluta V.P. 1989. Flora gribov Ukrainy. Muchnistorosyanye griby. Kyiv: Naukova Dumka, 256 pp.
 6. Heluta V.P., Dzhagan V.V., Khodosovtsev O.Ye., Kostikov I. Yu., Volgin S.O., Boiko M.F., Tykhonenko Yu.Ya. 2006. Chornomorski Botanical Journal, 2(2): 118–122. https://doi.org/10.14255/2308-9628/06.22/9
 7. Klyushnik P.I. 1952. Lesnoe khozyaystvo, 8: 63–65.
 8. Kuo M. 2006. Pisolithus tinctorius. In: Retrieved from the Mushroom Expert. Com. Available at: http://www.mushroomexpert.com/pisolithus_tinctorius.html (Accessed 20 December 2020).
 9. Lebel T., Pennycook S., Barrett M. 2018. Two new species of Pisolithus (Sclerodermataceae) from Australasia, and an assessment of the confused nomenclature of P. tinctorius. Phytotaxa, 348(3): 163–186. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.348.3.1
 10. Praktikum po pochvovedeniyu. 1980. Ed. I.S. Kauricheva. 3rd ed. Moscow: Kolos, 272 pp.
 11. Rebriev Y.A. 2002. Mycology and Phytopathology, 36(6): 36–41.
 12. Rebriev Y.A. 2014. Pizolitus beskornevoy. In: Krasnaya kniga Rostovskoy oblasti, vol. 2. Rasteniya i griby. 2nd ed. Rostov-na-Donu: Minprirody Rostovskoy oblasti, pp. 268–273.
 13. Sosin P.E. 1973. Opredelitel gasteromitsetov SSSR. Leningrad: Nauka, 163 pp.
 14. Sredinskiy N.K. 1873. Zapiski Novorossiyskogo obshchestva estestvoispytateley, 2(1): 17–131.
 15. Turnau K., Gucwa E., Mleczko P., Godzik B. 1998. Metal content in fruit-bodies and mycorrhizas of Pisolithus arrhizus from zinc wastes in Poland. Acta Mycologica, 33: 59–67. https://doi.org/10.5586/am.1998.005
 16. Vázquez-García A., Santiago-Martínez G., Estrada-Torres A. 2002. Influencia del pH en el crecimiento de quince cepas de hongos ectomicorrizógenos. Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Serie Botánica, 73: 1–15.
 17. Vellinga E.C. 2007. Pisolithus arrhizus. In: Bay Area Mycological Society. Available at: http://bayareamushrooms.org/index.html (Accessed 20 December 2020).
 18. Yakimenko A., Ukhanova I. 2020. Pizolit beskornevoy Pisolithus arhizus. In: Griby Kaluzhskoy oblasti. Available at: http://mycoweb.narod.ru/fungi/Pisolithus_arhizus.html (Accessed 20 December 2020).
 19. Zerova M.Ya. 1959. Ukrainian Botanical Journal, 16(2): 88–91.
 20. Zerova M.Ya., Sosin P.E., Rozhenko H.L. 1979. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy, vol. 5, book 2. Kyiv: Naukova Dumka, 564 pp.