ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 8 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2017, 74(3): 284–287
https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.03.284
Mycological Records

A find of Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) in Hutsulshchyna National Nature Park

Fokshei S.I.
Abstract

The article reports a new record of Cordyceps militaris (Cordycipitaceae), a fungal species rarely observed in Ukraine, from Hutsulshchyna National Nature Park. The fungus was found for the first time in the Ukrainian Carpathians. Morphology and ecology of the species are described in detail. In Hutsulshchyna National Nature Park, 18 species from the Red Data Book of Ukraine and 4 regionally rare species of fungi have been recorded. Cordyceps militaris is proposed to be included into the list of regionally rare species of fungi in the Ukrainian Carpathians.

Keywords: Cordyceps militaris, Ukrainian Carpathians, mycobiota, Red Data Book of Ukraine, regionally rare species

Full text: PDF (Ukr) 0.97M

References
 1. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 2. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Holubtsova Yu.I., Krivomaz T.I., DzhaganV.V., Leontyev D.V., Akulov O.Yu., Sivokon O.V. Fungi of the nature reserves and national nature parks of Eastern Ukraine, Kyiv, 2009, vol. 2, 428 pp.
 3. Dzahan V.V., Prudenko M.M., Heluta V.P. Hryby Kanivskoho pryrodnoho zapovidnyka, Kyiv: Vydavnycho-poligrafichnyi tsentr Kyivskyi universytet, 2008, pp. 97.
 4. Fokshei S.I. Ridkisni vydy. In: Litopys pryrody Natsionalnoho pryrodnoho parku "Hutsulshchyna", Kosiv, 2016, vol. 13, pp. 131–134.
 5. Gorbunova I.A. Cordyceps militaris (L.) Link. In: Krasnaia kniga Respubliky Altai: Rastenia (Red Data Book of the Republic of Altai: Plants), Gorno-Altaisk: Gorno-Altaiskaia tipografia, 2007, pp. 218–219.
 6. Heluta V.P., Fokshei S.I., Derzhypilskyi L.M. In: Ridkisni roslyny i hryby Ukrainy ta prylehlykh terytoriy: realizatsiya pryrodookhoronnykh stratehiy: mat. IV Mizhnar. konf., Kyiv: Palyvoda A.B., 2016, pp. 182–184.
 7. Kibby G. Atlas gribov, St. Petersburg: Amphora, 2009, 269 pp.
 8. Kuo M. Cordyceps militaris. Retrieved from the Mushroom Expert. Com., 2006, available at: http://www.mushroomexpert.com/cordyceps_militaris.html (accessed 22 December 2016).
 9. Litopys pryrody Natsionalnoho pryrodnoho parku Hutsulshchyna, Kosiv, 2016, vol. 13, 340 pp.
 10. Mykhailova O.B., Poyedynok N.L. Biotechnol. Acta, 2013, 6(3): 100–109. https://doi.org/10.15407/biotech6.03.100
 11. Ofitsijnyi perelik rehionalno ridkisnyh roslyn Kyivskoi oblasti, 2012, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki (accessed 17 December 2016).
 12. Petrov A.N. Cordyceps militaris In: Krasnaia kniga Irkutskoi oblasti (Red Data Book of Irkutsk region). Ed. V.V. Popov, Irkutsk: Vyd-vo Vriemia stransvij, 2010, pp. 12.
 13. Petrov A.N. Cordyceps militaris In: Krasnaia kniga Respubliky Buriatia (Red Data Book of Republic of Buriatia). Ed. T.M. Kharpukhayeva, Novosibirsk: Nauka, 2013, pp. 340.
 14. Smitska M.F., Smyk L.V., Merezhko T.A. Opriedielitiel Pirenomitsetov USSR, Kiev: Naukova Dumka, 1986, 328 pp.
 15. Spatafora J. Cordyceps militaris (L.: Fr.) Link, 2014, available at: http://cordyceps.us/node/5671 (accessed 21 December 2016).
 16. Sung G.-H., Hywel-Jones N.L., Sung J.-M., Luangsaard J., Shrestha B., Spatafora J. W. Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi. Stud. in Mycol., 2007, 57(1): 5–59. https://doi.org/10.3114/sim.2007.57.01 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490993 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2104736
 17. Vidnovlennia korinnykh pryrodnykh kompleksiv Kosivshchyny. Ed. Yu.S. Shparyk, Yu.P. Stefurak, V.P. Losiuk, Kosiv: Vyd-vo Pysanyi Kamin, 2015, pp. 63–71.
 18. Zerova M.Ya., Radzievskyi G.G., Shevchenko S.V. Vyznachnyk hrybiv Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1972, vol. 5, 240 pp.