ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 9 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(4): 364–373
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.364
Red Data Book of Ukraine

Geographical distribution, habitats and modern state of populations of Goodyera repens (Orchidaceae) in Ukraine

Melnyk V.I.
Abstract

Geographical distribution, ecological and coenotic conditions of habitats and modern state of populations of Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae), a rare species included in the Red Data Book of Ukraine, were studied. This species in Ukraine occurs in the northern lowland part, mainly in Polissya, Carpathians and Crimean Mountains. In northern part of the Forest-Steppe zone G. repens has been found only in four localities. In all, in Ukraine G. repens is known from 89 localities, including 39 – from Polissya, 4 – from Forest-Steppe zone, 25 – from the Carpathian Mountains, 21 localities from Crimea. In Ukraine G. repens grows mainly in coniferous forests: in spruce and fir forests in the Ukrainian Carpathians, in spruce and Scotch pine forests in Ukrainian Polissya, in Crimean pine (Pinus pallasiana) forests in the Crimean mountains and in green moss synusias of coniferous-deciduous forests. The structure of G. repens populations depends on anthropogenic influence on habitats. Homeostatic populations with complete ontogenetic states prevail in anthropogenically undisturbed habitats. The anthropogenic factors (cutting, drainage, fire) cause destruction of age structure and entire elimination of populations. Occasionally G. repens forms large homeostatic populations in silvicultural spruce and Scotch pine forests. Proposals to impove protection of the G. repens populations in Ukraine are given.

Keywords: Goodyera repens, habitat, population, protection, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 0.99M

References
 1. Andriyenko T.L., Pryadko O.I., Onyshhenko V.A. Ukr. botan. zhurn., 2006, 63(2): 220–228.
 2. Barbarych A.I. Flora i roslynnist Polissya Ukrayinskoyi RSR. In: Narysy pro pryrodu i silske hospodarstvo Ukrainskoho Polissia, Kyiv: Vydavnytstvo Kyivskogo universytetu, 1955, pp. 269–319.
 3. Batochenko V.M. Visnyk Ukrayinskogo tovarystva okhorony orhidey, 1997–1998, 1–2, pp. 12–13.
 4. Batochenko V.M. Zrostannia vydiv roslyn, zanesenykh do ‘Chervonoi knyhy Ukrainy’ na terytorii Radyvylivskoho raionu Rivnenskoi oblasti. In: Problemy ohorony genofondu pryrody Polissya: Lutsk, 2001, pp. 13–18.
 5. Bumar G.J. Ukr. botan. zhurn., 1989, 46(6): 42–45.
 6. Bumar G.J. Vyvchennya cenopopulyaciy okremyh ridkisnyh vydiv roslyn na pivnochi Zhytomyrshchyny. In: Problemy ohorony genofondu pryrody Polissya: Lutsk, 2001, pp. 21–24.
 7. Czapody J. Vedett növényeink, Budapest, 1982, 350 p.
 8. European Red List of Vascular Plants. Eds M. Bilz, S.P. Kell, N. Muxted, R.V. Lansdown, Luxembourg: Publication Office of European Union, 2011, 130 p.
 9. Fodor S.S. Flora Zakarpattya, Lviv: Vyshcha shkola, 1974, 208 p.
 10. Fomin O.V., Bordzilovskyy Ye.I. Orchidaceae Lindl. In: Flora URSR (Flora RRS Ucr.), Kyiv: AN URSR, 1950, vol. 3, pp. 312–401.
 11. Golubev N.V., Rusina G.V. Bulleten Nikitskogo botanicheskogo sada, 1985, 58, pp. 13–18.
 12. Grzyl A., Rewicz A., Tsiftisis S. Life Sci. J., 2013, 10(4): 1993–2995.
 13. Hamel G., Walter H. Bildtafeln mittel europaicher Arten, Formen und Bastarde, Jena: VEB Gustav Ficher Verlag, 1986, vol. 2, 64 p.
 14. Hultén E., Fries M. Atlas of North European Vascular Plants of North the Tropic of Cancer, Königstein: Koeltz scientific Books, 1986, 1172 p.
 15. Király G.Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyertette fajai, Sopron: Sajet Kiadas, 2007, 73 p.
 16. Kozlovskaya N.V., Parfenov V.I. Khorologiya flory Belorussii, Minsk: Nauka i tekhnika, 1972, 312 p.
 17. Landoldt E. Rote List Gefährung der Farn and Blutenpflanzen in der Schweiz. Ed. E. Landoldt, Bern, 1991, 185 p.
 18. Lukash O.V. Lokalitety duzhe ridkisnykh vydiv flory Livoberezhnoho Polissia Ukrainy u pivdenniy yoho chastyni. In: Problemy okhorony genofondu pryrody Polissya, Lutsk, 2001, pp. 13–18.
 19. Melnyk V.I. Botan. zhurn., 1991, 76(10): 1402–1408.
 20. Melnyk V.I. Redkie vidy flory ravninnykh lesov Ukrainy, Kiev: Phytosociocentre, 2000, 212 p.
 21. Melnyk V.I. Ukr. botan. zhurn., 1988, 45(6): 73–75.
 22. Melnyk V.I., Rak O.O., Baranskyi O.R., Volodymyrets V.O., Shynder O.I. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(1): 62–70.
 23. Motyka J. Rozmieszenie i ekologia roślin naczyniowych na pólnocnej krawędzi Zachodniego Podola, Lublin: Un-t Mari Curie-Sklodowskiej, 1947, 400 s.
 24. Odintsova A.V., Bilska Ja.I., Bagryl O.I., Odintsov Je.O., Tashev A.N., Aktualni problemy botaniky ta ekolohii: materialy mizhnarodnoiy konferenciy molodykh uchenykh, Simferopol, 2010, pp. 267–268.
 25. Paczoskij I.K. Trudy SPb ob-va estestvoispytateley, 1897, vol. 27, pp. 1–103.
 26. Panchenko S.M., Rak O.O. Ukr. botan. zhurn., 2007, 64(4): 526–533.
 27. Panek J. Roslinnosć stepowa i naskalna lessowego Wołynia. Przyczynek do flory Wołynia, J. Panek. In: Rocznik Wołynski, 1939, vol. 7, S. 26–66.
 28. Peregrym M.M., Jeresova A.V., Gubar L.M., Peregrym O.M. Chornomorskyi botan. zhurn., 2010, 4, pp. 475–480.
 29. Popov M.G. Ocherk rastitelnosti i flory Karpat, Moscow: Izd-vo MOIP, 1949, 303 p.
 30. Procházka F., Velisek V. Orchideje nasi prirody, Praha: Academia, 1983, 281 p.
 31. Protopopova V.V. Orchidales. In: Opredelitel visshych rastenij Ukrainy, Kiev: Naukova dumka, 1987, pp. 405–412.
 32. Pryadko O.I. Ukr. botan. zhurn., 1982, 39(5): 93–96.
 33. Rabotnov T.A. Fitocenologiya, Moscow: Izd-vo MGU, 1978, 384 p.
 34. Red Data book of NR Bulgaria. Ed. V. Velchev, Sofiya: Izd-vo na Belgarska Akademija na naukite, 1984, vol. 1, 448 p.
 35. Red Data book of Ukraine. Vegetable kingdom. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting, 2009, 912 p.
 36. Rogovich A.S. Obozrenie semennykh i vysshikh sporovykh rastenii, vkhodiashchikh v sostav flory gubernii Kievskogo uchebnogo okruga: Volynskoi, Podolskoi, Kievskoi, Chernigovskoi i Poltavskoi, Kiev, 1869, 308 p.
 37. Rote Listegefährdeter Pflanzen Deutschlands. Eds O. Ludwig, M. Schnittler, Bonn: Bad Gotelsberg, 1996, 744 p.
 38. Rödlistade vöxter i Sverige. Ed. M. Aronsson, Uppsala: Art Databanken, 1995, 272 p.
 39. Silvertown J. Introduction to plant population ecology, London: Longman, 1986, 229 p.
 40. Sobko V.G. Orkhidei Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1989, 192 p.
 41. Sovinskiy V.K. Zapiski Kievskogo obshhestva estestvoispytatelej, 1878, 5(3): 276–369.
 42. Stoyko S.M., Milkina L.M., Solodkova T.I. Okhorona pryrody Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytoriy, Kyiv: Naukova Dumka, 1980, 264 p.
 43. Tolmachev A.I. K istorii vozniknoveniia i razvitiya temnokhvoinoi taigi, Moscow; Leningrad: AN SSR, 1954, 155 p.
 44. Tsiftsis S., Tsiripidis I., Papaioannou A. Plant Biosystems, 2012, 146, pp. 857–866. http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2011.642416
 45. Turlay O.I., Litvinenko S.G. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Globalnoi strategii zberezhennya Roslyn: materialy II naukovoi konferentsii, Kyiv: Palyvoda A.V., 2012, pp. 180–181.
 46. Tutkovskyy P.A. Zapysky fizyko-matematychnogo viddilu Vseukrainskoi Akademii Nauk, 1931, 5, pp. 251–319.
 47. Walther G. Obshchaia geobotanika, Moscow: Mir, 1982, 264 p.
 48. Wołoszczak E. O roślinności Karpat między górnym biegiem Sanu i Osława. In: Sprawozdanie Komisji Fizyograficzney, 1894, vol. 29, pp. 39–69.
 49. Wulf E.V. Flora Kryma, Leningrad, 1930, vol. 2, issue 3, pp. 77–126.
 50. Yashchenko P.T. Ukr. botan. zhurn., 1985, 42(3): 73–79.
 51. Zapałowicz H. Krytyczny przegląd roślinności Galicyi, Kraków, 1906, vol. 1, 296 s.
 52. Ziegenspeck H. Orchidaceae. In: Lebensgechichtes der Blutenpflanzen, Stuttgart, 1936, vol. 2, pp. 503–516.