ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 716–719
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.716
Floristic Records

A new locality of a rare species of red algae, Batrachospermum gelatinosum (Batrachospermaceae)

Tkachenko F.P., Chernyakevich C.C., Sardarian K.B.
Abstract

A new finding of a rare species of freshwater red algae, Batrachospermum gelatinosum (L.) DC., in the Tiligul River (Steppe zone of Ukraine, Northwestern Black Sea region) is reported. The description of the species is given.

Keywords: Batrachospermum gelatinosum, new finding, Tiligul River, Zhuravka River, Ukraine, Odessa Region

Full text: PDF (Ukr) 2.20M

References
 1. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Edit. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo, Ruggell: R.A. Gantner Verlag K. G, 2006, 713 p.
 2. Barinova S.S., Medvedeva L.A., Anisimova O.V. Bioraznoobrazie vidov-indikatorov kategoriy okruzhayushchey sredy, Tel'-Aviv: Pl. Stud., 2006, 498 c.
 3. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit, K.: Globalconsulting, 2009, 912 s.
 4. Dogadina T.V., Gromakova A.B., Gorbulin O.S. Algologia, 2009, 19(3): 313—317.
 5. Eloranta P., Kwadrans J., Kusel-Fetzmann E. Sübwasserflora von Mitteleuropa. Rhodophyta and Phaeophyta, Neu-Ulm: Spectrum akademische Verlag, 2011, Vol. 7, 151 p.
 6. Entwisle T.J., Foard H.J. Austral. Syst. Bot., 1997, 10: 331—380. https://doi.org/10.1071/SB96023
 7. Hristyuk P.M. Osnovnye cherty flory vodorostey presnykh vod Kryma: Avtoref dis. … kand. biol. nauk, Leningrad, 1949, 15 s.
 8. Kumano S. Freshwater red algae of the world, Bristol: Biopress, 2002, 385 p.
 9. Moshkova N.O. Ukr. botan. zhurn., 1970, 27(5): 563—568.
 10. Moshkova N.O., Frolova I.O. Vyznachnyk prisnovodnykh vodorostei URSR, Vyp. 12, K.: Nauk. dumka, 1983, 208 s.
 11. Oksiyuk O.P., Davydov O.A., Karpezo Yu.I. Gidrobiol. zhurn., 2012, 48(3): 57—72.
 12. Palamar H.M. Nauk. zap. Kherson. derzh. ped. in-tu, 1957, 8, S. 369—387.
 13. Raciborski R. Kosmos, 1910a, 35(1—2): 80—89.
 14. Raciborski R. Kosmos, 1910b, 35(10—12): 1001—1006.
 15. Vinogradova K.L., Gollerbakh M.M., Zauer L.M., Sdobnikova N.V. Opredelitel' presnovodnykh vodorosley SSSR. Vyp. 13, L.: Nauka, 1980, 247 s.
 16. Vis V.L., Sheath R.J. J. Phycol., 1997, 33: 520—526. https://doi.org/10.1111/j.0022-3646.1997.00520.x
 17. Vodorosli. Spravochnik. Pod red. S.P. Vassera, Kiev: Nauk. dumka, 1989, 608 s.
 18. Voronikhin N.N. Botan. zhurn., 1932, 17(3): 265—319.
 19. Woloszynska J. Akad. Umiejet. w Krakowie, 1911, 45(3): 3—22.