ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 737–740
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.06.737
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Systematic structure of the alien fraction of the flora of the Romensko-Poltavsky geobotanical district

Dvirna T.S.
Abstract

Results of the systematic analysis of alien fraction of the Romensko-Poltavsky geobotanical district flora which includes 334 species from 206 genera and 61 families are presented. On the whole, the spectrum of leading families is similar to the Ancient Mediterranean flora. Proportions in comparison with other studied alien fractions of the flora in different parts of Ukraine are given.

Keywords: systematic structure, alien fraction, Romensko-Poltavska geobotanical district, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 162K

References
 1. Celka Z., Biodiversity Research and Conservation, 2011, 22: 1–110.https://doi.org/10.2478/v10119-011-0011-0
 2. Clemants S.E., Mosyakin S.L. Dysphania R. Brown; Chenopodium Linnaeus. In: Flora of North America north of Mexico, New York; Oxford: Oxford Univ. Press, 2003, Vol. 4: 267–299.
 3. Didukh Ya.P., Korotchenko I.A., Fitsaylo T.V., Burda R.I., Moysiyenko I.I., Pashkevych N.A., Yakushenko D.M., Shevera M.V. Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Phytosociocentre, 2010, Vol. 6, 422 p.
 4. Dvirna T.S. Nauk. visn. Cherniv. univ., Biol. (Biologichni sistemy), 2011, 3(1): 58–66.
 5. Dvirna T.S. Ukr. botan. zhurn., 2012, 69(6): 847–853.
 6. Dvirna T.S. Ukr. botan. zhurn., 2013, 71(4): 516–519.
 7. Ilin M.M. Chenopodiaceae. In: Flora SSSR (Flora URSS), Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1936, Vol. 6, pp. 2–354.
 8. Ilyinska A.P., Didukh Ya.P., Burda R.I., Korotchenko I.A. Ekoflora Ukrainy (Ekoflora of Ukraine). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Phytosociocentre, 2007, Vol. 5, 584 p.
 9. Kucherevskiy V.V. Konspekt flori Pravoberezhnogo stepovogo Pridniprov’ya, Dnipropetrovsk: Prospekt, 2004, 292 p.
 10. Lukash O.V. Flora sudinnykh roslyn Skhidnoho Polissya: struktura ta dynamika, Kyiv: Phytosociocentre, 2009, 199 p.
 11. Lukash O.V. Ukr. botan. zhurn., 2009, 66(4): 507–517.
 12. Mosyakin S.L. Ukr. botan. zhurn., 2012, 69(3): 393–396.
 13. Oytsyus L.V. Adventyvna fraktsiya flory Volynskoho Polissya: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2011, 20 p.
 14. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kiev: Naukova Dumka, 1991, 201 p.
 15. Takhtajan A.L. Floristicheskie oblasti Zemli, Leningrad: Nauka, 1978, 248 p.
 16. Tolmachev A.I. Metody sravnitelnoy floristiki i problemy florogeneza, Novosibirsk: Nauka, 1986, 189 p.
 17. Tolmachev A.I. O kolichestvennoy kharakteristike flor i floristicheskikh oblastey, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1941, 37 p.
 18. Tolmachev A.I. Vvedenie v geografiyu rasteniy, Leningrad: Izd-vo Leningr. univ., 1974, 244 p.
 19. Tzvelev N.N. Zlaki SSSR. Ed. A.A. Fedorov, Leningrad: Nauka, 1976, 788 p.