ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 15 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 386–391
Fungi and Fungi-like Organisms

Species of terricolous lichens new for Ukraine

Khodosovtsev O.Ye. 1, Nadyeina O.V. 2, Vondrakova O.S. 3
Abstract

Distinguishing features, localities and ecology of lichens which are new for Ukraine from south and south-east of the country are provided, namely for Circinaria gyrosa Sohrabi, Sipman, V. John & V.J. Rico, Cladonia diversa Asperges, Collema substellatum H. Magn., Fulgensia fulgida (Nyl.) Szatala, Gregorella humida (Kulh.) Lumbsch, Staurothele epigea Breuss et Etayo, and Xanthoparmelia pulvinaris (Gyeln.) Ahti & D. Hawksw.

Keywords: localities, steppe zone, Circinaria, Cladonia, Collema, Fulgensia, Gregorella, Staurothele, Xanthoparmelia

Full text: PDF (Ukr) 495K

References
 1. Breuss O., Etayo J. Linzer boil. Beitr., 1995, 27(2), pp. 665–667.
 2. Gaya E., Lutzoni F., Zoller S., Navarro-Rosine P. Amer. J. Bot., 2003, 90(7), pp. 1095–1103.
 3. Hale M.E. Smithsonian Contrib. Bot., 1990, 74, pp. 1–250.
 4. Hansen E.S. The Lichenologist, 1993, 25(4), pp. 451–458.
 5. Hawksworth D.L., Blanco O., Divakar P.K., Ahti T., Crespo A. The Lichenologist, 2008, 40(1), pp. 1–21.
 6. Huneck S., Aht, T., Cogt U., Poelt, J., Sipman H.J. Nova Hedwigia, 1992, 54, pp. 277–308.
 7. James P.W. Cladonia P. Browne. In: Smith C.W. et al. The Lichens of Great Britain and Ireland, London, 2009, pp. 309–338.
 8. Khodosovtsev O.Ye., Boyko M.F., Nadyeina O.V., Khodosovtseva Yu.A. Chornomor. botan. zhurn., 2011, 7(1): 44–66.
 9. Kinalioglu K., Aptroot A. Mycotaxon, 2011, 115, pp. 125–129.
 10. Kondratyuk S.Ya. Indykatsiya stanu navkolyshnoho seredovyshcha Ukrainy za dopomohoyu lyshaynykiv, Kyiv: Nauk. dumka, 2008, 336 p.
 11. Kondratyuk S.Ya., Oksner A.N. Rod Fulgensia. In: Opredelitel lishaynikov Rossii. Vyp. 9. Fustsideevye, Teloskhistovye, Saint-Petersburg: Nauka, 2004, pp. 236–242.
 12. Kulakov V.G. IV mezhvuzov. konf. stud. i mol. uchenykh Volgograd. obl. Tez. dokl. nauch. konf., Volgograd: Peremena, 1999, p. 6–7.
 13. Lumbsch H.T., del Prado R., Kantvilas G. The Lichenologist, 2005, 37(4), pp. 291–302.
 14. Magnusson A.H. Reports from the scientific expedition to the north-western provinces of China under the leadership of Dr. Sven Hedin – the Sino-Swedish expedition – publication 13, 1940, 11, Botany, 1, pp. 1–167.
 15. Molnár K., Lőkös L., Schrett-Major Á., Farkas E. Acta Bot. Hungar, 2012, 54(1–2), pp. 125–130.
 16. Nadyeina O.V., Dymytrova L.V., Khodosovtsev O.Ye., Boyko T.O., Khodosovtseva Yu.A. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn. Materialy mizhnar. konf, Kyiv: Alterpres, 2010, pp. 32–37.
 17. Orange A., James P.W., White F.J. Microchemical methods for the identification of lichens, London: British Lichen Society, 2001, 101 p.
 18. Osyczka P. Acta Soc. Bot. Polon., 2009, 78(3), pp. 215–219.
 19. Perez-Ortega S., Elix J.A. The Lichenologist, 2007, 39(3), pp. 297–300.
 20. Sohrabi M., Stenroos S., Myllys L., Søchting U., Hyvönen J. Mycol. Progress, 2013, Vol. 12(2), pp. 231–269.
 21. Vondrakova O.S., Kalinovskaya E.V., Khanin V.A. Geoekologicheskie problemy stepnykh regionov. Voprosy stepovedeniya. Materialy Sedmoy mezhdunar. shkoly-seminara mol. uchenykh , Orenburg, 2011, pp. 22–24.
 22. Woods R.G. Gregorella Lumbsch. In: Smith C.W. et al. The Lichens of Great Britain and Ireland, London, 2009, pp. 417.