ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 22
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(2): 178–183
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.02.178
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

The genus Myricaria Desv. (Tamaricaceae) in the flora of Ukraine

Tsarenko O.M.1, Peregrym M.M.1, 2
Abstract

A taxonomic revision of the genus Myricaria Desv. (Tamaricaceae) in the flora of Ukraine is presented. Diagnostic values of the morphological characters of three species (M. germanica (L.) Desv., M. squamosa Desv. and M. bracteata Royle) are analyzed. New additional diagnostic features of surface microstructure of seeds at the species level have been revealed. Data on distribution and ecology are presented.

Keywords: morphological character, taxonomy, ecology, distribution, Myricaria, flora, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 146K

References
 1. Bobrov E.G. Botan. zhurn., 1967, 52, № 7, pp. 924–936.
 2. Bobrov E.G. Sem. Tamaricaceae Lindl. In: Flora evrop. chasti SSSR, Leningrad: Nauka, 1979, Vol. 4, pp. 150–155.
 3. Bochantsev V.P. Nov. sistem. vyssh. rast., Leningrad: Nauka, 1976, Vol. 13, pp. 248–250.
 4. Chernova N.M. Rod Myricaria Desv. In: Opredelitel vysshikh rasteniy Kryma. Ed. N.I. Rubtsov, Leningrad: Nauka, 1972, pp. 319.
 5. Chorney I.I., Budzhak V.V., Zahulskyi M.M., Havrylyuk V.O., Turlay O.I., Tokaryuk A.I. Nauk. visn. Cherniv. un-tu: zb. nauk. prats, Chernivtsi: ChDU, 1999, Vyp. 39. Biologiya, pp. 3–14.
 6. Desvaux A.N. Ann. Sci. Nat., Bot., 1825, 1(4): 344–350.
 7. Ehrenberg C.G. Linnaea, 1827, 2, pp. 241–344.
 8. Gorshkova S.G. Sem. Tamaricaceae Lindl. In: Flora SSSR, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1949, Vol. 15, pp. 276–327.
 9. Linnaeus C. Nova plantarum genera, Upsaliale: L.J. Chenon, 1751, 48 p.
 10. Linnaeus C. Spesies plantarum, Holmiae: Laurentii Salvii, 1753, I, 560 p.
 11. Litvinov D.I. Schedae ad Herbarium florae Rossicae, Petropoli, 1908, 6, pp. 124–125.
 12. Lyakh E.M. Vestn. Tomsk. gos. un-ta. Biologiya, 2010, 341, pp. 204–208.
 13. Mosyakin S., Fedoronchuk M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, 346 p.
 14. Ofitsiyni pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytoriy Ukrainy (dovidkove vydannya). Ukladachi: T.L. Andriyenko, M.M. Perehrym, Kyiv: Alterpres, 2012, 148 p.
 15. Royle J.F. Illustrarion of the Botany of the Himalayn, London, 1939, pp. 214.
 16. Skrypnik N.P. Tamaricaceae Lindl. In: Opredelytel vysshykh rastenyi Ukrayny. D.N. Dobrochaeva, M.Y. Kotov Yu.D. Prokudyn i dr., Kiev: Naukova dumka, 1987, pp. 130.
 17. Skvortsova A.V. Tr. Tsentr. Sib. botan. sada, 1960, 3, pp. 99–105.
 18. Tournefort J.P. Institutiones rei Herbariae, Paris, 1719, 661 p.
 19. Visyulina O.D. Rodyna Tamaricaceae Lindl. In: Flora URSR, Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1955, Vol. 7, pp. 322–326.
 20. Vyznachnyk roslyn Ukrainskykh Karpat. Eds. V.I. Chopyk ta in., Kyiv: Naukova dumka, 1977, 436 p.
 21. Wang Y., Liu Y., Liu S., Huang H. Bot. Studies, 2009, 50, pp. 343–352.
 22. Wang Y., Wu J.Q., Tao Y., Li Z.Z., Huang H. J. Wuhan Bot. Res., 2003, 21, pp. 415–422.
 23. Webb D.A. Myricaria In: Flora Europaea, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968, 2, pp. 294.
 24. Willdenow K.L. Beschreibung der Gattung Tamarix In: Abhandlungen der phisikalischen Klasse der Königlich Preussischen Academie der Wissenschaften aus Jahren 1812–1813, Berlin, 1816, pp. 76–86.