ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 14 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(1): 88–93
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.01.088
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Distributional features of algae of different types of waterbodies of the Polessian Nature Reserve (Ukraine)

Kapustin O., Tsarenko P.M.
Abstract

Algal distribution in different types of waterbodies of the Polessian Nature Reserve was analyzed. It has been found that lotic waterbodies are characterized by the highest species diversity while wetlands are characterized by the lowest one. Compared types of waterbodies differ from each other and have high values of the specificity quotient. Algal species diversity in the waterbodies of the Polessian Nature Reserve decreases from the South-West to the North-East which is associated with an increase of the oligotrophy level.

Keywords: algae, water-bodies types, Polessian Nature Reserve

Full text: PDF (Ukr) 188K

References
 1. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Eds. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo, Ruggell: A.R.A. Gantner Verlag K.G., 2006, 1, 712 p.
 2. Andrienko T.L., Popovich S.Yu., Shelyag-Sosonko Yu.R. Polesskiy gosudarstvennyi zapovednik. Rastitelnyi mir, Kiev: Naukova Dumka, 1986, 208 p.
 3. Asaul Z.I. V z’yizd Ukr. botan. t-va. Tezy dop.,Uzhhorod, 1972, pp. 47–48.
 4. Asaul Z.I. Vyznachnyk evhlenovykh vodorostey Ukrainskoi RSR, Kyiv: Naukova Dumka, 1975, 408 p.
 5. Asaul-Vyetrova Z.I. Ukr. botan. zhurn., 1974, 31(6): 773–776.
 6. Asaul-Vyetrova Z.I., Bleykh S.A. Ukr. botan. zhurn., 1974, 31(2): 174–178.
 7. Balashov L.S. Rastitelnost Polesskogo gosudarstvennogo zapovednika, Kiev, 1983, 160 s., Dep. v VINITI № 5398–83.
 8. Balashov L.S., Moshkova N.O. Ukr. botan. zhurn., 1973, 30(3): 360–364.
 9. Barinova S.S., Medvedeva L.A., Anisimova O.V. Bioraznoobrazie vodorosley–indikatorov okruzhayushchey sredy, Tel-Aviv, 2006, 498 p.
 10. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting , 2009, 912 p.
 11. Eloranta P., Kwandrans J., Kuzel-Fetzmann E. Rhodophyta and Phaeophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2011, Bd. 7, 155 p.
 12. Ettl H. Xanthophyceae. I. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag, 1978, Bd. 3, 530 p.
 13. Hollerbakh M.M., Palamar-Mordvyntseva H.M. Vyznachnyk prisnovod. vodorostey Ukrainy. Vol. IX. Kharovi vodorosti (Charophyta), Kyiv: Naukova Dumka, 1991, 196 p.
 14. Kapustin D.O. Akt. probl. botaniky ta ekologii: Materialy Mizhnar. konf. molodykh uchenykh, Simferopol: VD Arial, 2010, pp. 68–70.
 15. Kapustin D.O. Karazinski pryrodoznavchi studii: Materialy Mizhnar. nauk. konf., Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina, 2011, pp. 107–109.
 16. Kapustin D.O. Nauk. chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Ser. 20. Biolohiya,2012, Vyp. 4, pp. 20–28.
 17. Kapustin D.A. Algologia, 2013, 23(1): 82-95.https://doi.org/10.15407/alg23.01.082
 18. Kapustyn D.A., Herasymova O.V. Akt. probl. botaniky ta ekologii. Materialy Mizhnar. konf. molodykh uchenykh, Kyiv, 2008, pp. 28–29.
 19. Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Jena-Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1998, Bd. 19/1, 548 p.
 20. Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Heidelberg: Elsevier / Spektrum, 2005, Bd. 19/2, 759 p.
 21. Kondratyeva N.V. Vyznachnyk prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. I, Part 2. Synio-zeleni vodorosti – Cyanophyta, Kyiv: Naukova Dumka, 1968, 524 p.
 22. Kondratyeva N.V., Kovalenko O.V., Prykhodkova L.P. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. I, Part 1. Synio-zeleni vodorosti – Cyanophyta, Kyiv: Naukova Dumka, 1984, 388 p.
 23. Krammer K. Cymbella. In: Diatoms of Europe: Diatoms of European inland waters and comparable habitats, Rugell: Gantner Verlag, 2002, 3, 584 p.
 24. Krammer K. Cymbopleura, Delicata, Navicymbula, Gomphocymbellopsis, Afrocymbella. In: Diatoms of Europe: Diatoms of European inland waters and comparable habitats, Rugell: Gantner Verlag, 2003, 4, 530 p.
 25. Krammer K. The genus Punnularia. In: Diatoms of Europe: Diatoms of European inland waters and comparable habitats, Rugell: Gantner Verlag, 2000, 1, 703 p.
 26. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-Jena: Gustav Fischer Verlag, 1986, Bd. 2/1, 876 p.
 27. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-Jena: Gustav Fischer Verlag, 1988, Bd. 2/2, 611 p.
 28. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-Jena: Gustav Fischer Verlag, 1991a, Bd. 2/3, 576 p.
 29. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-Jena: Gustav Fischer Verlag, 1991b, Bd. 2/4, 536 p.
 30. Kumano S. Freshwater red algae of the world, Bristol: Biopress Ltd., 2002, 375 p.
 31. Lange-Bertalot H. Navicula sensu stricto. 10 genera separated from Navicula sensu lato. Frustulia. In: Diatoms of Europe: Diatoms of European inland waters and comparable habitats, Rugell-Liechtenstein: Gantner Verlag, 2001, 2, 525 p.
 32. Margalef R. Collectanea Botanica, 1951, 3 (1), № 2, pp. 43–67.
 33. Matviyenko O.M. Zolotysti vodorosti – Chrysophyta. In: Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoyi RSR, Vol. III, part 1, Kyiv: Naukova Dumka, 1965, 368 p.
 34. Matviyenko O.M., Dohadina T.V. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. X. Zhovtozeleni vodorosti – Xanthophyta, Kyiv: Naukova Dumka, 1978, 512 p.
 35. Matviyenko O.M., Lytvynenko R.M. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. III, part 2. Pirofitovi vodorosti – Pyrrophyta, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 386 p.
 36. Moshkova N.A. Tez. dokl. V delegat. sezda Vsesoyuz. botan. ob-va, Kiev, 1973, pp. 312–313.
 37. Moshkova N.A., Balashev L.S. Algosinuzii bolotnykh fitotsenozov zapovednika. In: Balashev L.S. Rastitelnost Polesskogo gos. zapovednika, Kiev, 1983, pp. 123–133, Dep. v VINITI №5398–83.
 38. Moshkova N.O. V zyizd Ukr. botan. t-va. Tezy dop., Uzhhorod, 1972, pp. 65–66.
 39. Moshkova N.O. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. VI. Ulotryksovi vodorosti – Ulotrichales. Kladoforovi vodorosti – Cladophorales, Kyiv: Naukova Dumka, 1979, 500 p.
 40. Moshkova N.O., Vodop’yan N.S. Ukr. botan. zhurn., 1973, 30(4): 473–478.
 41. Moshkova N.O., Vodop’yan N.S. Ukr. botan. zhurn., 1975, 32(4): 415–424.
 42. Odum Yu. Ekologiya, Moscow: Mir, 1986, Vol. 2, 376 p.
 43. Palamar G.M. Botan. zhurn. AN URSR, 1954, 11(4): 51–58.
 44. Palamar-Mordvyntseva H.M. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoyi RSR. Vol. VIII, Part 1. Conjugatophyceae, Kyiv: Naukova Dumka, 1984, 512 p.
 45. Palamar-Mordvyntseva H.M. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoyi RSR. Vol. VIII, Part 2. Conjugatophyceae, Kyiv: Naukova Dumka, 1986, 320 p.
 46. Parakhonska N.O., Moshkova N.O. Ukr. botan. zhurn., 1975, 32(6): 741–746.
 47. Petlevannyi O.A., Kapustyn D.A. Materialy II mizhnar. nauk. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh, Donetsk: Vyd-vo Noulidzh, 2011, p. 31.
 48. Rundina L.A. Zignemovye vodorosli Rossii, Saint-Petersburg: Nauka, 1998, 351 p.
 49. Shelyuk Yu.S., Korneychuk N.N. Algologia, 2009, 19(3): 284–293.
 50. Starmach K. Chlorophyta III. Zielenice nitkowate. Flora słodkowodna Polski, Warszawa-Kraków: Państw. wydaw. nauk., 1972, T. 10, 750 p.
 51. Starmach K. Chrysophyceae und Haptophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag, 1985, Bd. 1, 516 p.
 52. Tsarenko P.M. Kratkyi opredelytel khlorokokkovykh vodorosley Ukraynskoy SSR, Kyev: Naukova Dumka, 1990, 205 p.
 53. Tsarenko P.M. Ukr. botan. zhurn., 1984, 41(1): 33–43.
 54. Tsarenko P.M. Ukr. botan. zhurn., 1985, 42(2): 106–108.
 55. Uspenskiy E.E. Zhelezo kak faktor raspredeleniya vodorosley. In: Fiziko-khim. usloviya sredy kak osnova mikrobiol. protsessov, Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1963, pp. 47–111.
 56. Vasenko A.G., Glushchenko L.F., Sereda T.N., Manturova O.V. Floristicheskiy sostav fitoplanktona basseyna r. Dnepr. In: Ekologicheskoe sostoyanie transgranichnykh uchastkov rek basseyna Dnepra na territorii Ukrainy. Eds. A.G. Vasenko, S.A. Afanasyeva, Kiev: Akademperiodika, 2002, pp. 305–326.
 57. Vetrova Z.I. Bestsvetnye evglenovye vodorosli Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1980, 184 p.
 58. Vis M.L., Kapustin D.A. Algologia, 2009, 19(2): 226–229.
 59. Vodop’yan N.S. Ukr. botan. zhurn., 1974, 31(1): 66–69.
 60. Vyetrova Z.I. Ukr. botan. zhurn., 1977, 34(1): 87–91.
 61. Vyetrova Z.I. Ukr. botan. zhurn., 1990, 47(1): 39–42.
 62. Vyetrova Z.I. Ukr. botan. zhurn., 1992, 49(4): 51–56.
 63. Vyetrova Z.I., Bleykh S.A. Ukr. botan. zhurn., 1977, 50(1): 65–77.
 64. Vyetrova Z.I., Okhapkin O.H. Ukr. botan. zhurn., 1990, 47(2): 31–35.
 65. Yunger V.P., Moshkova N.O. Ukr. botan. zhurn., 1985, 42(4): 59–63.
 66. Yunger V.P., Moshkova N.O. Vyznach. prisnovod. vodorostey Ukrainskoi RSR. Vol. VII. Oedogoniales. Kyiv: Naukova Dumka, 1993, 412 p.
 67. Yurtsev B.A. Flora Suntar-Khayata, Leningrad: Nauka, 1968, 235 p.