ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(1): 16–21
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.01.016
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Synanthropization of the flora and biotopes of the Shatsk National Nature Park

Fitsailo T.V.1, Pashkevych N.A.2
Abstract

Of the total 868 vascular plant species in the spontaneous flora of the Shatsk National Nature Park, 378 species are synanthropic (244 apophyte species, 134 alien species). Apophyte processes dominate adventitious processes in the flora of the Shatsk National Nature Park, due to human activity in the area since the early days. A significant apophyte content in the studied flora is connected with ecological integrity of the Shatsk National Nature Park and limited spectrum of anthropogenic impact on the phytobiota. Among adventitious species, those of Ancient Mediterranean, North American, Asian and European origin dominate. Forest edges, deforestated plots, high-standing grass areas, shrubs, heathland, dry and mesophytic meadows are the most disturbed ecotopes. They suffer from direct antropogenic impact (haying, grazing, recreational pressure) as well as indirect – self-restoring of abandoned agricultural lands leading to species colonization.

Keywords: synantropization, Shatsk National Nature Park, biotopes, flora

Full text: PDF (Ukr) 119K

References
 1. Abramova L.M., Mirkin B.M. Teoret. probl. ekol. i evol. Tretie Lyubishchevskie chteniya, Tolyatti: IEVB RAN, 2000, pp. 15–23.
 2. Andriyenko T.L., Kuzmychov A.I., Pryadko O.I. Ukr. botan. zhurn., 1971, 28(6): 727–733.
 3. Davies C.E., Moss D. EUNIS Habitat Classification. Final Report to the European Topic Centre on Nature Conservation. European Enviroment Agency, 1999, 256 p.
 4. Davies C.E., Moss D. EUNIS Habitat Classification. Final Report to the European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity. European Environment Agency, 2002, 125 p.
 5. Didukh Ya.P., Yakushenko D.M., Fitsaylo T.V. Stvorennya transkordonnoho biosfernoho rezervatu ta rehionalnoi merezhi v Polissi: Zb. nauk. st., Kyiv, 2008, pp. 41–56.
 6. European Enviroment Agency, http://eunis.eea.europa.eu/
 7. Fitoriznomanittya Ukrainskoho Polissya ta yoho okhorona. Ed.T.L. Andriyenko, Kyiv: Phytosociocentre, 2006, 316 p.
 8. Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR. Eds. V.P. Popova, A.M. Marinicha, A.I. Lanko, Izd-vo Kiev. un-ta, 1968, 684 p.
 9. Geobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 304 p.
 10. Gorchakovskiy P.L. Ekologiya, 1984, № 5, pp. 3–16.
 11. Honcharenko V.I., Kalinovych N.O. Nauk. visn. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2009, № 2, pp. 5–17.
 12. Jackowiak B. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania, Poznań: Wyd-wo Un-tu im. A. Mickiewicza, 1990, 232 p.
 13. Kamyshev N.S. Botan. zhurn., 1959, 44(11): 1613–1616.
 14. Kornaś J. Mater. Zakł. Fitos. Stosow. Uniw. Warsz., 1968, 25, pp. 33–41.
 15. Lyubinska L.G. Biodiv. Res. Conserv., 2009, 15, pp. 53–66.
 16. Mirek Z. Wiad. bot., 1981, 25(1): 45–54.
 17. Panchenko S.M. Flora natsionalnoho pryrodnoho parku Desnyansko-Starohutskyi ta problemy okhorony fitoriznomanittya Novhorod-Siverskoho Polissya, Sumy: Universytet. kn., 2005, 170 p.
 18. Protopopova V.V. Sinantropnaya flora Ukrainy i puti ee razvitiya, Kyiv: Naukova Dumka, 202 p.
 19. Shevchuk M.Y., Zinchuk P.Y., Koloshko L.K. ta in. Grunty Volynskoi oblasti, Lutsk: Red.-vyd. dim Vezha Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 1999, 164 p.
 20. Shevchuk V., Stetsenko M., Shelyag-Sosonko Yu., Popovych S., Trofymenko I., Matveyev S. Zapovidnyky i natsionalni pryrodni parky Ukrainy, Kyiv: Vyshcha shkola, 1999, 232 p.
 21. Stoyko S.M., Yashchenko P.T., Zhyzhyn M.P. Shatskyi pryrodnyi natsionalnyi park, Lviv: Kamenyar, 1986, 48 p.
 22. Yashchenko P.T. Shatskyi nats. pryrod. park: Nauk. doslid. 1983–1993 rr., Svityaz, 1994, pp. 132–163.
 23. Yashchenko P.T. Ukr. botan. zhurn., 1983, 49(6): 39–42.
 24. Yashchenko P.T., Andriyenko T.L., Shelyag-Sosonko Yu.R., Stoyko S.M. Ukr. botan. zhurn., 1983, 40(4): 71–76.