ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 7
Up
Ukr. Bot. J. 2020, 77(6): 454–465
https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.454
Red Data Book of Ukraine

Ecological and cenological characteristics of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Ukraine. II. Phytocenotaxonomy of forests with Scopolia carniolica

Negrash J.M.1, Vorobyov Y.O.2
Abstract

The composition of dominant species in syntaxa with S. carniolica is generalized. The phytocoenotic range of the species in Ukraine is defined, which allows to predict its presence in other syntaxa. The analysis shows that among the co-edificators, most of the subdominants of the stands are in the formations Fageta sylvaticae, Fraxineta excelsioris, Querceta roboris, and Q. petraeae. It has been found that the formation Carpineta betuli contains the largest number of semi-edificators that usually do not act as edificators. Thus, S. carniolica occurs in a variety of deciduous forests in the country. The species is rarely observed in Ukraine in the forests of the formation Alneta glutinosae. A syntaxonomic inventory of the localities of S. carniolica will contribute to composition of syntaxa in the next edition of the Green Data Book of Ukraine as well as improve the protection of the species.

Keywords: cycle group, dominant classification, group of associations, phytocoenological nomenclature, Scopolia carniolica, subformation, Red Data Book of Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 839K

References
 1. Bortnyak M.M. 1986. Ukrainian Botanical Journal, 43(6): 69–71.
 2. Deyneka A.M., Milkina L.I., Pryndak V.P. 2006. Lisy natsionalnoho pryrodnoho parku "Skolivski Beskydy". Lviv: SPOLOM, 176 pp.
 3. Dubyna D.V., Dzyuba T.P., Yemelyanova S.M., Bahrikova N.O., Borysova O.V., Borsukevych L.M., Vynokurov D.S., Hapon S.V., Hapon Yu.V., Davydov D.A., Dvoretskyi T.V., Didukh Ya.P., Zhmud O.I., Kozyr M.S., Konishchuk V.V., Kuzemko A.A., Pashkevych N.A., Ryff L.E., Solomakha V.A., Felbaba-Klushyna L.M., Fitsaylo T.V., Chorna H.A., Chorney I.I., Shelyah-Sosonko Yu.R., Yakushenko D.M. 2019. Prodrome of the vegetation of Ukraine. Eds D.V. Dubyna, T.P. Dzyuba. Kyiv: Naukova Dumka, 782 pp.
 4. Jones P.D., Osborn T.D., Briffa K.R. 2001. The evolution of climate over the last millennium. Science, 292: 662–667. https://doi.org/10.1126/science.1059126
 5. Kosenko I.S., Kuzemko A.A., Didenko I.P., Ponomarenko G.M. 2014. Plant introduction, 4: 22–30.
 6. Kotov M.I. 1930. Zhurnal russkogo botanicheskogo obshchestva, 15(1–2): 139–149.
 7. Kovalchuk S.I., Klots O.M. 1989. Ukrainian Botanical Journal, 46(5): 88–92.
 8. Krylova I.L., Shakhnovskiy L.N., Rusakova S.V. 1972. Rastitelnye resursy, 8(1): 54–59.
 9. Krylova I.L. 1996. Rastitelnye resursy, 32(1–2): 3–16.
 10. Lyubchenko V.M. 1973. Ukrainian Botanical Journal, 30(1): 116–117.
 11. Lyubchenko V.M. 1981. Ukrainian Botanical Journal, 38(1): 22–26.
 12. Lyubchenko V.M. 1983. Byulleten glavnoho botanicheskoho sada, 128: 44–48.
 13. Lyubchenko V.M. 1984. Rastititetelnye resursy, 20(2): 182–188.
 14. Lyubinska L.G. 2013. Antropogenna transformatsiya roslynnogo pokryvu NPP "Podilski Tovtry": okhorona I vidtvorennya: Dr. Sci. Diss. Kyiv,M.M. Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine, 318 pp. (manuscript).
 15. Melnyk V.I. 2009. Scopolia carniolica Jacq. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalconsulting, p. 605.
 16. Melnyk V.I., Korinko O.M. 2005. Bukovi lisy Podilskoyi vysochyny. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 152 pp.
 17. Melnyk V.I., Rak O.O., Negrash Yu.M. 2014. Ukrainian Botanical Journal, 71(1): 56–60. https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.01.056
 18. Mirkin B.M., Naumova L.G., Solomeshch A.I. 2001. Sovremennaya nauka o rastitelnosti. Moscow: Logos, 264 pp.
 19. Negrash J.M., Vorobyov Ye.O. 2016. Ukrainian Botanical Journal, 73(5): 461–473. https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.05.461
 20. Onyschenko V.A. 1998. Wood plants communities (Fagetalia Pawl.1928) of the Medobory Reserve. Ukrainian Phytosociological Collection. Series A, 1(9): 97–115.
 21. Orlov A.A. 1985. Antropogennye izmineniya rastitelnogo pokrova Tsentralnoy Podolii i ego okhrana: Cand. Sci. Diss. Kiev, Institut botaniki im. N.G. Kholodnogo AN URSR, 282 pp. (manuscript).
 22. Ralo V.M., Onyshychenko V.A. 2008. Naukovyi visnyk Volynskogo natsionalnogo universytetu. Biologichni nauky, 3: 239–249.
 23. Shynder O.I., Negrash Yu.M. 2014a. Journal of Kharkiv National University. Series Biology, 20(1100): 387–393.
 24. Shynder O.I., Negrash Yu.M. 2014b. Bulletin of National University of Kyiv. Series Biology, 66(1): 57–61.
 25. Shelyah-Sosonko Yu.R. 1974. Lisy formatsii duba zvychaynoho na terytorii Ukrainy ta yikh evolyutsiya. Ed. Ye.M. Bradis. Kyiv: Naukova Dumka, 240 pp.
 26. Zelena knyha Ukrainy. 2002. Lisy. Ed. Yu.R. Shelyah-Sosonko. Kyiv: Naukova Dumka, 255 pp.
 27. Zelena knyha Ukrainy. Ridkisni i taki, shcho perebuvayut pid zahrozoyu znyknennya, ta typovi pryrodni roslynni uhrupovannya, yaki pidlyahayut okhoroni. 2009. Ed. Ya.P Didukh. Kyiv: Alterpress, 448 pp.
 28. Stoyko S.M., Lovelius O.L. 1989. Ukrainian Botanical Journal, 46(3): 61–63.
 29. Stoyko S.M., Milkina L.I., Yashchenko P.T. 1998. Rarytetni fitotsenozy zakhidnykh rehioniv Ukrainy (Rehionalna Zelena knyha). Lviv: Polli, 190 pp.
 30. Temchenko A.M. 1988. Ukrainian Botanical Journal, 45(3): 72–73.
 31. Tokaryuk A.I. 2006. The rare component of the flora of the Bukovynske Prykarpattya: its analysis and protection: Cand. Sci. Diss. Chernivtsi, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 537 pp. (manuscript).
 32. Tokaryuk A.I., Chorney I.I. 2007. Scientific Herald of Chernivtsy University. Series Biology, 343: 216–222.
 33. Ustymenko P.M., Dubyna D.V. 2015. Ukrainian Botanical Journal. 72(2): 103–115. https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.02.103
 34. Vorobyov Ye.O., Hryhora I.M., Melnyk V.I. 2002. Ukrainian Phytosociological Collection. Series A, 1(18): 76–86.
 35. Vorobyov Ye.O., Lyubchenko V.M., Solomakha V.A., Orlov O.O. 2008. Klasyfikatsiya grabovykh lisiv Ukrayiny. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 252 pp.
 36. Vorobyov Ye.O. 2012. In: Biotopes (Habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results: workshop proceedings. Kyiv; Lviv, pp. 57–63.
 37. Vorontsov D.P, Kokhanets M.I., Milkina L.I. 2005. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 2: 87–95.
 38. Vorontsov D.P. 2009. Naukovi zapysky derzhavnogo pryrodoznavchogo muzeyu, 25: 237–244.
 39. Zaverukha B.V. 1963. In: Pytannya fiziologiyi, tsytoembriologiyi i flory Ukrayiny. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 81–104.