ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 10
Up
Ukr. Bot. J. 2018, 75(6): 585–592
https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.06.585
Herbarium Curation

A gift from P. Loziev to the Ukrainian Academy of Sciences (1920)

Shiyan N.M.
Abstract

According to the Statute of the Ukrainian Academy of Sciences (UAS) of November 1918, the National Botanical Museum and the Herbarium were the first to be created among scientific institutions at the Academy. It had to become a scientific basis for conducting large-scale studies of the flora and vegetation of Ukraine and beyond. Through a series of irresistible historical circumstances, this institution began to function only at the end of 1921. Until recently, it was believed that during 1918–1921, when the National Botanical Museum and the Herbarium did not function due to the lack of premises, staff and funding, accumulation of funds was not carried out. In 2017, among the reserve materials of the National Herbarium of Ukraine – the Herbarium of the M.G. Kholodny Institute of Botany of the NAS of Ukraine (KW), a herbarium album was discovered. This was a collection of herbarium specimens given in 1920 as a gift for the future Botanical Collection by the Head of the UAS Office, a well-known Ukrainian Orientalist P. Loziev. After studying these materials it was established that P. Loziev was not the collector of this set of plant specimens; the herbarium album belonged to the Cherkasy Forestry School which functioned in 1888–1920 in Ruska Polyana village (now Cherkasy District, Cherkasy Region). At that School, students were trained in forestry under the guidance of local foresters for two years. The album containing specimens of the natural flora and cultivated plants collected in vicinities of Ruska Polyana in 1900–1910 was prepared as a teaching resource for students of the School. At present, it comprises 190 herbarium specimens of the flora of Ukraine. This collection came to P. Loziev most likely during one of the ethnographic expeditions in Cherkasy Region in 1920, when the School ceased to function. Thus, the herbarium album donated by P. Loziev for the future National Botanical Museum and Herbarium is an important document of the history of the National Herbarium of Ukraine (KW).

Supplementary Material. Electronic Supplement (Table E1, Figure E1, pp. e1–e2) is available in the online version of this article below.

Keywords: herbarium, KW, Loziev, National Academy of Sciences of Ukraine, 1920

Full text: PDF (Ukr) 4.77M

References
 1. Bridson D. Forman L. (eds.) The herbarium handbook. 3rd ed. Kew: Royal Botanic Gardens, 1998, xii + 334 pp.
 2. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalconsulting, 2009, 912 pp.
 3. Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti: Anotovanyi reiestr opysiv. Fondy doradianskoho periodu. Eds T. Klymenko, O. Purys. Kyiv: DTsZD NAF, 2006, vol. 1, 358 pp.
 4. Dobrovlianskyi V.Ia. Lesnye uchebnye zavedenyia. In: Entsyklopedicheskii slovar F.A. Brokhauza i Y.A. Efrona. St. Petersburg: Brokhauz-Efron, 1890–1907. Available at: http://www.vehi.net/brokgauz/ (accessed 16 July 2018)
 5. Institut botaniki im. N.G. Kholodnogo. Ed. K.M. Sytnik. Kiev: Naukova Dumka, 1971, 103 pp.
 6. Institut botaniki im. N.G. Kholodnogo. Ed. K.M. Sytnyk. Kiev: Naukova Dumka, 1976, 83 pp.
 7. Istoriya Akademii nauk Ukrayiny (1918–1923). Dokumenty I materialy. Kyiv: Naukova Dumka, 1993, 375 pp.
 8. Istoriya mist i sil Ukrainskoi RSR: v 26 tomakh. Cherkaska oblast. Ed. O.L. Steshenko. Kyiv: Golov. red. URE AN URSR, 1972, 788 pp.
 9. Heller S., Chwast S. Graphic Style: From Victorian to New Century. New York: Abrams, 2011, 228 pp.
 10. Konovalenko O.S., Karastan I.M. Pryrodno-zapovidnyi fond Cherkaskoi oblasti. Cherkasy: Vertykal, 2006, 196 pp.
 11. Krychevskyi V. Typohrafika v terminah i obrazah, Moscow: Slovo, vol. 1, 144 pp.
 12. Krymskyi A.Iu. Zvenyhorodshchyna. Shevchenkova batkivshchyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialektolohichnoho (Vidtvor. z avt. maketu: Ah. Krymskyi. Zvynohorodshchyna. Shevchenkova batkivshchyna. Z pohliadu etnohrafichnoho ta diialektychnoho. Z heohrafichnoiu mapoiu ta maliunkamy. Kyiv, 1930). Cherkasy: Vertykal, 2009, xvi + 434 pp.
 13. Krytska L.I., Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Shevera M.V., Drapaylo N.M. Herbariy sudynnykh roslyn. Herbarium of vascular plants. In: Herbariy Instytutu botaniky NAN Ukrainy. Eds L.I. Krytska, S.L. Mosyakin. Kyiv, 2002, pp. 9–30, 90–104.
 14. Kurinna M. Kraieznavstvo, 2011, 11: 255–263.
 15. Matvieieva L. Skhidnyi Svit, 1996, 2: 8–21.
 16. Matvieieva L., Tsyhankova E. A.Iu. Krymskyi – neodminnyi sekretar Vseukrainskoi Akademii nauk: vybrane lystuvannia. Kyiv: Oberehy, 1997, 171 pp.
 17. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, 1999, xxiii + 345 pp., http://doi.org/10.13140/2.1.2985.0409
 18. Shiyan N.M. Ukr. Bot. J., 2008, 65(3): 456–464.
 19. Shiyan N.M. In: Aktualni pytannia istorii nauky I tehniky: mat. X Vseukr. nauk. konf. Kyiv: Tsentr pamiatnykoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, 2011a, pp. 111–113.
 20. Shiyan N.M. Natsional'nyy herbariy Ukrayiny – Herbariy Instytutu botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrayiny. Herbariy sudynnyh roslyn (KW). In: Herbaria of Ukraine. Index Herbariorum Ucrainicum. Ed. N.M. Shiyan. Kyiv: Alterpress, 2011b, pp. 87–114.
 21. Shiyan N.M. Ukr. Bot. J., 2011c, 68(2): 280–289.
 22. Shiyan N.M., Dudka I.O., Kondratiuk S.Y., Tsarenko P.M., Virchenko V.M., Bezusko L.G. Herbariy Instytutu botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrayiny – Natsional'nyy herbariy Ukrayiny. In: Instytut botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrayiny (1921–2011). Vikhy istoriyi ta suchasnist. Kyiv: Alterpress, 2011, pp. 305–324.
 23. Shiyan N.M., Karpiuk T.S. Herbarium of O.L. Kletny "Flora of Japan". Kyiv: Alterpress, 2016, 187 p.
 24. Shiyan N.M., Karpiuk T.S. Chornomors′k. bot. z., 2017, 13(2): 184–194. https://doi.org/10.14255/2308-9628/17.132/5
 25. Shiyan N.M., Zavialova L.V., Optasiuk O.M. Herbariy Zhana Emmanuela Zhilibera. Kiev: Alterpress, 2013, 492 pp.
 26. Skhodoznavstvo i vizantolohiia v Ukrayini v imenakh: biobibliohr. slov. Uporiad.: E.H. Tsyhankova, Yu.M. Kochubei, O.D. Vasyliuk. Ed.: L.V. Matvieieva. Kyiv: In-t skhodoznavstva im. A.Iu. Krymskoho NANU, 2011, 260 pp.
 27. Shumilova A.V., Fedoronchuk N.S. Herbariy Y.K. Boika. Kyiv: Alterpress, 2013, 188 pp.
 28. Statut i Shtaty Ukrayins′koyi Akademii nauk u Kyivi. Kyiv: Vydannia Ukrayins′koyi Akademii nauk, 1919, 22 pp.
 29. Tkachenko V.V. In: Gileia. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky: naukovyi visnyk: Zb. nauk. prats. Kyiv: VIR UAN, 2010, vol. 38, pp. 63–82.
 30. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy (TDAMLM Ukrainy) f. 542, op. 1, s. 20, a. 13–13a.
 31. Tsygankova E.G. Shidnyi svit, 2006, 1: 5–21.
 32. Tsygankova E.G. Shidnyi svit, 2008, 3: 48–56.
 33. Virchenko V.M. Ukr. Bot. J., 2001, 58(6): 775–777.
 34. Zbirnyk prats komisii dlia vyroblennia zakonoproektu pro zasnuvannia Ukrayinskoyi Akademii nauk u Kyevi. Kyiv: Druk. Ukr. Nauk. T-va, 1919, IV, 88, XXXIV p.
 35. Zerov D.K. Ukr. Bot. J., 1924, 2: 86.
 36. Zlenko G. Vsesvit, 1991, 12: 190–193.