ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 6 of 9
Up
Ukr. Bot. J. 2018, 75(5): 457–469
https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.05.457
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Projected Kuialnytsky National Nature Park as a basis for optimization of the environment and sustainable development of the region

Dubyna D.V.1,2, Ennan A.A.-A.2, Dziuba T.P.1,2, Vakarenko L.P.1,2, Shykhaleyeva G.M.2, Kiryushkina A.M.2
Abstract

The article highlights major issues of the strategy for biodiversity conservation of the unique natural and historical complex, the Kuialnyk Estuary valley. We have suggested the ways and methods of its preservation under conditions of excessive increase of anthropogenic influence. Establishment of a nature conservation area of the highest category, Kuialnytsky National Nature Park, is justified. Alternatively, organization of a Kuialnytsky state resort is discussed regarding environmental protection of the territory. It is emphasized that a status of the state resort cannot provide protection of biodiversity and is therefore unacceptable for solving environmental problems in the region. In the article, analysis of the earlier published functional zoning of the park territory and its importance in the current conditions are highlighted. A brief description of phytodiversity and its structural elements is given. The most important and immediate measures for biodiversity protection in the park are indicated as a basis for harmonization of the environment and sustainable development of the region. A special feature of the zoning of the projected park is its focus on the protection and maintenance of the recreational and balneological potential of the Kuialnyk Estuary. With regard to the current state of biodiversity of the natural and historical complex of the Kuialnyk Estuary, the territory is proposed to be subdivided into four functional zones: protected area (4482.0 ha), regulated recreation (8987.0), stationary recreation (738.0), and a zone for traditional land use (29738.0). A map of the functional zoning of the projected Kuialnytsky National Nature Park is provided.

Keywords: National Nature Park, functional zoning, Kuialnyk Estuary, flora, vegetation, conservation, recreation, balneological resort

Full text: PDF (Ukr) 1.47M

References
 1. Adobovskyi V.V., Shykhaleeva H.N., Shurova N.M. In: Ekolohichna bezpeka pryberezhnoi ta shelfovoi zon ta kompleksne vykorystannya resursiv shelfu. Sevastopol, 2002, vol. 2, issue 16, pp. 71–80.
 2. Bondarenko O.Yu., Vasylyeva T.V., Petrushenko V.V., Shykhalyeyeva H.M., Kiryushkina H.M. Ahrarnyi visnyk Prychornomorya, 2012, 61: 26–30.
 3. Chape S., Blyth S., Fish L., Fox Ph., Spalding M. United Nations List of Protected Areas. Cambridge, UK/Gland, Switzerland, 2003, 45 pp.
 4. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, 912 pp.
 5. Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ramsar, 1971. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_031
 6. Convention on Biological Diversity. United Nations, 1992. Available at: https://www.cbd.int/convention/default.shtml
 7. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, 1979. Available at: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104
 8. Dubyna D.V., Ennan A.A., Vakarenko L.P., Dziuba T.P., Shykhaleeva H.M. Ukr. Bot. J., 2017a, 74(1): 56–63. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.01.056
 9. Dubyna D.V., Ennan A.A., Vakarenko L.P., Dzyuba T.P., Shykhalyeyeva H.M. In: Materialy XIV Z'yizdu Ukrainskoho botanichnoho tovarystva. Kyiv, 2017b, pp. 47.
 10. Dubyna D.V., Ennan A.A., Vakarenko L.P., Dzyuba T.P., Shykhalyeyeva H.M. In: Zapovidna sprava u stepoviy zoni Ukrainy (do 90-richchya vid stvorennya Nadmorskykh zapovidnykiv). Ser. Conservation Biology in Ukraine. Kyiv, 2017c, vol. 1, 2, issue 2, pp. 248–254.
 11. Dubyna D.V., Ennan A.A., Dzyuba T.P. Vakarenko L.P., Shykhalyeyeva H.M. Ukr. Bot. J., 2017d, 74(6): 562–573. https://doi.org/10.15407/ukrbotj74.06.562
 12. Dubyna D.V., Ustymenko P.M., Vakarenko L.P., Boiko P.M., Boiko M.F. Chornomors'k. bot. z., 2011, 7(4): 318–328.
 13. Ennan A., Dubyna D., Tsarenko P., Vakarenko L., Dzyuba T., Shykhalyeyeva H. Visnyk NAN Ukrainy, 2018, 6: 93–109. https://doi.org/10.15407/visn2018.06.093
 14. Ennan A.A., Shikhaleev I.I., Shikhaleeva G.N., Adobovskiy V.V., Kiryushkina A.N. Visnyk Odeskoho nats. univ. Ser. Khimiya, 2014, 19(3): 60–69.
 15. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Babinets S.K., Chursina O.D. In: Stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Odeskiy oblasti, Derzhupravlinnya navk. pryrodnoho seredovyshcha v Odeskiy obl. Odesa: TES, 2009, part 111, pp. 45–49.
 16. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Kiryushkina A.N. In: Pryrodno-resursnyi potentsial Kuyalnytskoho ta Khadzhybeyskoho lymaniv, terytorii mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 18–20 lystop. 2015 r.). Odesa: TES, 2015, pp. 142–146.
 17. Hennekens S.M., Schaminée J.H.J. TURBOVEG, a comprehensive date base management system for vegetation data. J. Veget. Sci., 2001, 12: 589–591. https://doi.org/10.2307/3237010
 18. Ivanchenko V.A., Grodzinskiy A.M., Cherevchenko T.M., Lebeda A.P. Fitoergonomika (Phytoergonomy). Kiev: Naukova Dumka, 1989, 296 pp.
 19. Karakash I.I. In: Pryrodno-resursnyi potentsial Kuyalnytskoho ta Khadzhybeyskoho lymaniv, terytorii mizhlymannya: suchasnyi stan, perspektyvy rozvytku: mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Odesa, 18–20 lystop. 2015 r.). Odesa: TES, 2015, pp. 56–59.
 20. Kostylov O.V. Ukr. Bot. J., 1987, 44(5): 81–84.
 21. Kostylov O.V. Ukr. Bot. J., 1983, 40(1): 93–97.
 22. Krashenynnykov I.M., Horshkova S.H., Ivanova I.A. Trudy Glavnogo bot. sada, 1928, 2: 160–305.
 23. Krytska L.I. Ukr. Bot. J., 1985, 42(2): 1–5.
 24. Krytska L.I. Ukr. Bot. J., 1988, 45(4): 15–19.
 25. Lavrenko E.M. Izvestiya geogr. o-va, 1936, 68(1): 35–43.
 26. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kiev, 1999, xxiii + 345 pp.
 27. Moysiyenko I.I. Chornomors'k. bot. z., 2011, 7(4): 347–355.
 28. Polozhennya pro Proekt orhanizatsii terytorii natsionalnoho pryrodnoho parku, okhorony, vidtvorennya ta rekreatsiynoho vykorystannya yoho pryrodnykh kompleksiv i ob'yektiv. Kyiv, 2005. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-05
 29. Popova O.M. In: Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya hlobalnoi stratehii zberezhennya roslyn. Lviv: Prostir-M, 2014, pp. 142–144.
 30. Popova O.M. Visnyk Odeskoho nats. univ. Ser. Biolohiya, 2002, 7(1): 278–290.
 31. Roleček J., Tichý L., Zelený D., Chytrý M. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster eterogeneity. J. Veget. Sci., 2009, 20: 596–602. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2009.01062.x
 32. Rusev I.T., Popova E.N. In: Ecologiya mist ta rekreatsiynykh zon: mat. nauk-prakt. konf. (Odesa, 3–4 chervnya 2010 r.). Odesa, 2010, pp. 314–322.
 33. Rusev Y.T., Korzyukov A.Y., Sokolovskyi D.S., Ovcharov A.A., Artamonov V.A., Redynov K.A., Voblenko A.S. In: Byulleten ROM: Itohy rehyonalnoho ornytolohycheskoho monytorynha. Avhust 2004 h. AzovoChernomorskoe poberezhe Ukrayny, 2005, vol. 2, 28 pp.
 34. Shaposhnikova L.A. In: Study of steppe nature: mat. mezhvuzov. simp. (22–28 aprelya 1968 g., Odessa). Odessa, 1968, pp. 151–152.
 35. Shesterikov L.S. Materialy dlya flory yugo-zapadnoy chasti Odesskogo uezda Khersonskoy gubernii. Odessa: tipografiya A. Shultse, 1894, 136 pp.
 36. Tkachenko V.S., Kostylev A.V. Fitoekologicheskie aspekty gidromelioratsiy severo-zapadnogo Prichernomorya. Kiev: Naukova Dumka, 1985, 196 pp.
 37. Vakarenko L.P., Dubyna D.V. In: Faltsfeynivski chytannya: mat. VI Mizhnar. konf.. Kherson: PP Vyshemyrskyi, 2009, pp. 40–45.
 38. Vasileva T.V., Ennan A.A., Shikhaleeva G.N. Sosudistye rasteniya poberezhya Kuyalnitskogo limana. Odessa: Osvita Ukrainy, 2017, 336 pp.
 39. Zakon Ukrainy "Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha". Kyiv, 1991. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 40. Zakon Ukrainy "Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy". Kyiv, 1992. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 41. Zakon Ukrainy "Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku". Kyiv, 2011. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2818-17
 42. Zakon Ukrainy "Pro kurorty". Kyiv, 2000. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14
 43. Zelena knyha Ukrainy. Ed. Ya.P. Didukh. Kyiv: Alterpress, 2009, 448 pp.