ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(5): 516–521
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.05.516
Herbarium Curation

Types of the taxa of genus Euphorbia (Euphorbiaceae) described from Ukraine, deposited at the National Herbarium of Ukraine (KW)

Shyian N.M., Boiko G.V.
Abstract

An annotated list of type specimens of 12 taxa of the genus Euphorbia (Euphorbiaceae) described from Ukraine and deposited in the National Herbarium of Ukraine (KW), the Herbarium of M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine, is given. The following data for each taxon are provided: original nomenclatural citation; type specimen(s) with category indicated according to protologues. In total 14 type specimens were found, including 7 holotypes, 2 isotypes, 2 lectotypes, 1 syntypes, 2 paratypes and 14 specimina authentica.

Keywords: Euphorbia, type species, typification, National Herbarium of Ukraine, KW, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 601K

References
 1. Besser W. Catalogus plantarum in horto botanico gymnasii Volhyniensis Cremeneci, Cremeneci, 1816, 161 pp.
 2. Czerniaëw B.M. Conspectus plantarum circa Charcoviam et in Ukran sponte crescentium et vulgo cultarum Kharkov: Univer. tipogr., 1859, 90 pp.
 3. Dubovik E.N., Kritskaya L.I., Moros I.I. Ukr. Bot. J., 1972, 29(6): 80–88.
 4. Geltman D.V. Bot. Zhurn., 1996a, 81(9): 73–89.
 5. Geltman D.V. Euphorbiaceae. In: Flora Vostochnoi Evropy (Flora Europae Orientalis). Ed. N.N. Tsvelev, St. Petersburg: Mir i Semiya, 1996b, vol. 9, pp.256–287.
 6. Geltman D.V. Nov. syst. plant. vasc., 1998, 31: 198–202.
 7. Geltman D.V. Nov. syst. plant. vasc., 2005, 37: 134–151.
 8. Geltman D.V. Bot. Zhurn., 2009, 94(7): 921–937.
 9. Geltman D.V. Nov. syst. plant. vasc., 2009, 41: 166–191.
 10. Geltman D.V. Nov. syst. plant. vasc., 2010, 42: 185–191.
 11. Geltman D.V. Nov. syst. plant. vasc., 2015, 46: 126–133.
 12. International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code): Adopted by the Eighteenth International Botanical Congress, Melbourne, Australia, July 2011. Eds J. McNeill, F.R. Barrie, W.R. Buck, V. Demoulin, W. Greuter, D.L. Hawksworth, P.S. Herendeen, S. Knapp, K. Marhold, J. Prado, W.F. Proud'Homme van Reine, J.F. Smith, J.H. Wiersema, N.J. Turland. In: Regnum Vegetabile, 2012, 154: 1–274.
 13. Klokov M.V. Euphorbiaceae. In: Flora URSR. Eds M.V. Klokov, O.D. Visyulina, Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1955, vol. 7, pp. 114–176.
 14. Paczoski J.K. Materialy dlya flory stepey yugo-zapadnoy chasti Donskoy oblasti. In: Otchet i trudy Odesskogo otdela Imperatorskogo Rossiyskogo obshchestva sadovodstva za 1890, Odessa: Tip. A. Shultse, 1891, vol. 95, 117 pp.
 15. Prokhanov Y.I. Euphorbia. In: Flora URSS (Flora URSS). Eds B.K. Shyshkin, E.G. Bobrov, Moscow; Leningrad: Izd-vo AN URSS, 1949, vol. 14, pp. 304–495.
 16. Shyian N.M. In: Problemy izucheniya rastitelnogo pokrova Sibiri: materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 130-letiyu Gerbariya im. P.N. Krilova i 135-letiyu Sibirskogo botanicheskogo sada Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, Tomsk: Izd. dom Tomskogo gos. univ-ta, 2015, pp. 50–51.