ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 4 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2016, 73(5): 461–473
https://doi.org/10.15407/ukrbotj73.05.461
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Ecological and cenological characteristics of Scopolia carniolica (Solanaceae) in Ukraine. I. Syntaxonomy of forests with Scopolia carniolica

Negrash Yu.M., Vorobyov Ye.O.
Abstract

The syntaxonomic analysis of 94 geobotanical releves of deciduous forests of the Right-Bank Ukraine with a rare species Scopolia carniolica was accomplished. They belong to the class Querco-Fagetea, order Fagetalia sylvaticae, alliances Alnion incanae, Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani, Asperulo-Fagion, Cephalanthero-Fagion, Carpinion betuli, and to 19 associations. Maple-lime-ash forests on stony soils of the alliance Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani are the phytocenological optimum of S. carniolica on study area. In contrast to Central Europe, S. carniolica in Ukraine is not present in heliotermophilic and acidophilic-mesotrophic syntaxa; in contrast to the Caucasus, it is absent in Alnus glutinosa forests.

Keywords: Scopolia carniolica, Fagion, Carpinion, Alnion incanae, Tilio-Acerion, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 4.95M

References
 1. Biţă C. Contribuţii Botanice, 2003, 38(2): 113–116.
 2. Borhidi A. Magyarorszag novenytarsulasai, Budapest: Akademiai Kiado, 2007, available at: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag/ch02s12.html (accessed 01 september 2015) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17585513
 3. Bortnyak M.M. Ukr. Bot. J., 1986, 43(6): 69–71.
 4. Deyneka A.M., Milkina L.I., Pryndak V.P. Lisy natsionalnogo pryrodnogo parku «Skolivski Beskydy», Lviv: Spolom, 2006, 176 pp. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17073482
 5. Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Eds I. Jarolimek, J. Šibik, Bratislava: Veda, 2008, 332 pp.
 6. Kevey B., Borhidi A. Acta Bot. Hung., 2005, 47(3–4): 273–368. https://doi.org/10.1556/ABot.47.2005.3-4.5
 7. Kosenko I.S., Kuzemko A.A., Didenko I.P., Ponomarenko G.M. Introduktsiya roslyn, 2014, 4: 22–30.
 8. Košir P., Carni A., Di Pietro R. J. Veget. Sci., 2008, 19(8): 331–342. https://doi.org/10.3170/2008-8-18372
 9. Kosman Ye.G., Sirenko I.P., Solomakha V.A., Shelyah-Sosonko Yu.R. Ukr. Bot. J., 1991, 48(2): 98–104
 10. Kovalchuk S.I., Klots O.M. Ukr. Bot. J., 1989, 46(5): 88–92.
 11. Krylova I.L. Rastit. resursy, 1996, 32(1–2): 3–16.
 12. Lonati M., Siniscalco C. Acta Bot. Gallica: Bot. Letters. – 2009, 156(2): 245–258. https://doi.org/10.1080/12538078.2009.10516155
 13. Lyubchenko V.M. Byulleten glavnogo botanicheskogo sada, 1983, vol. 128, pp. 44–48.
 14. Lyubchenko V.M. Rastit. resursy, 1984, 20(2): 182–188
 15. Mala Yu.I. Chornomorski Bot. J., 2012, 8(3): 265– 283.
 16. Melnyk V.I. Scopolia carniolica. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom), Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, p. 605.
 17. Melnyk V.I., Korinko O.M. Bukovi lisy Podilskoyi vysochyny, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005, 152 pp.
 18. Melnyk V.I., Rak O.O., Negrash Yu.M. Ukr. Bot. J., 2014, 71(1): 56–60. https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.01.056
 19. Mirkin B.M., Naumova L.G., Solomeshch A.I. Sovremennaya nauka o rastitelnosti, Moscow: Logos, 2001, 264 pp.
 20. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, K yiv, 1999, xxiv+345 pp.
 21. Neblea M., Alexiu V. J. Horticult., Forestry and Biotechnology, 2011, 15(2): 27–34.
 22. Negrash Yu.M. Florologiya ta fitosozologiya, 2014, 3(4): 210–213.
 23. Onyshchenko V. A. Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine, Kyiv: Alterpress, 2009, 212 pp. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2794188
 24. Onyshchenko V.A., Lukash O.V. Nauk. visn. Chernivetskoho un-tu. Ser. Biologiya, 2004, 223(1): 222–230.
 25. Shynder O.I., Negrash Yu.M. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Biologiya, 2014a, 20(1100): 387–393.
 26. Shynder O.I., Negrash Yu.M. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Biologiya, 2014b, 66(1): 57–61.
 27. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik nr 1 do Zasad hodowli i użytkowania lasu wielofunkcyjnego. R. Zielony (przew.), Warszawa: Dyrekcja Generalna Lasow Państw., 2003, 230 pp.
 28. Stoyko S.M., Lovelius O.L. Ukr. Bot. J., 1989, 46(3): 61–63.
 29. The Plant List. A working list of all known plant species, 2013, available at: http://www.theplantlist.org (accessed 01 october 2015).
 30. Tokaryuk A.I. The rare component of the Flora of the Bukovynske Prykarpattya: its analysis and protection: Cand. Sci. Diss. Abstract, Chernivtsi, 2006, 20 pp.
 31. Tokaryuk A.I., Chorney I.I. Nauk. visn. Chernivetskoho un-tu. Ser. Biologiya, Chernivtsi: Ruta, 2007, 343: 216–222.
 32. Volutsa O.D. In: Materialy II Mizhnarodnoyi konferentsiyi «Biologiya: vid molekuly do biosfery», Kharkiv: Planeta-Prynt, 2007, pp. 320–321.
 33. Vorobyov Ye.O., Lyubchenko V.M., Solomakha V.A., Orlov O.O. Klasyfikatsiya hrabovykh lisiv Ukrayiny, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2008, 252 pp.
 34. Vukelić J., Baričević D., Šapić I. Šumarski list, 2012, 136(9–10): 445–459.
 35. Zaverukha B.V. Narys roslynnosti Kremenetskykh gir. In: Pytannya fiziologiyi, tsytoembriologiyi i flory Ukrayiny, Kyiv: Naukova Dumka, 1963, pp. 81–104.
 36. Zelena knyga Ukrainy. Lisy. Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko, Kyiv: Naukova Dumka, 2002, 176 pp.
 37. Zelena knyga Ukrainy. Ridkisni i taki, shcho perebuvayut pid zahrozoyu znyknennya, ta typovi pryrodni roslynni uhrupovannya, yaki pidlyahayut okhoroni. Ed. Yu.R. Shelyag-Sosonko, Kyiv: Alterpress, 2009, 448 p.