ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 3 of 11
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(6): 555–558
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.555
Red Data Book of Ukraine

A find of Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) in Kyiv Region

Bezsmertna O.O.1, Sokolenko O.A.2, Peregrym M.M.1
Abstract

A find of Marsilea quadrifolia L. (Marsileaceae) in two localities in Kozynskyi reserve, within the Kozynka River valley near Kozyn village, Obukhiv District, Kyiv Region is reported. Features of the species habitat are described. Natural or anthropogenic origin of the new localities of M. quadrifolia is considered. Possible consequences of introduction of the plant species widely used in aquariums into natural habitat are discussed.

Keywords: Marsilea quadrifolia, floristic finding, rare and treatened species, Red Data Book of Ukraine, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 604K

References
 1. Benson A.J., Jacomo C.C., Fuller P.L., McKercher E.R., Richerson M.M. Summery Report of Nonindigenous Aquatic Species in U.S. Fish and Wildlife Service Region 5, Arlington, VA, 2004, 142 pp.
 2. Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. European Red List of Vascular Plants, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, x + 132 pp.
 3. Bobrov A.E., Bobrov E.G., Fedorov An.A., Tsvelev N.N. Flora evropeiskoi chasti SSSR (Flora Europae Orientalis). Ed. An.A. Fedorov, Leningrad: Nauka, 1974, vol. 1, 404 pp.
 4. Bruni I., Gentil R., Mattia De F., Cortis P., Rossi G., Labra M. Aquatic Botany, 2013, 111: 35–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2013.08.005
 5. Chopik V.I. Redkie i ischezayuschie rasteniya Ukrainy: spravochnik. Kiev: Naukova Dumka, 1978, 216 pp.
 6. Dubyna D.V. Ukr. Bot. J., 1981, 38(1): 27–33, 66.
 7. Dubyna D.V., Chorna G.A. Marsilea quadrifolia L. In: Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom), Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, p. 32.
 8. Gupta A.K. Marsilea quadrifolia. In: The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T161864A5505853. available at: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T161864A5505853.en (accessed 22 September 2015)
 9. Kazarinova G.O., Gamulya Yu.G., Gromakova A.B. Ukr. Bot. J., 2014, 71(1): 17–21. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj71.01.017
 10. Kish R., Prots' B., Polyanovskyi A., Bashta T.A., Vovk O., Hodun'ko R., Danylyk I., Dresher A., Luhovoi O., Mateleshko O., Myhal' A., Mirutenko V., Mounford O., Orlov O., Popov S., Potish L., Rizun V., Sabadosh V., Yamelynets T. Regional Landscape Park Prytysyanskyi –conservation of Transcarpathian natural heritage, Uzhgorod: Mystetska liniya, 2009, 20 pp.
 11. Komendar V.I., Fodor S.S. Vodnye paporotniki v Zakarpatye. In: Karpatskie zapovedniki, Uzhgorod: Karpaty, 1966, pp. 119–121.
 12. Kutsokon Yu., Nekrasova O., Shkamerda V., Loparev S. Rozpovsyudzhennya hupi (Poecilia reticulata Peters, 1859) v kanali Bortnytskoi stantsii aeratsii m. Kyeva. In: Dynamika bioriznomanittya 2012. Ed. I. Zagorodnyuk, Luhansk: Vyd-vo DZ LNU imeni Tarasa Shevchenka, 2012, pp. 94–95.
 13. Lushpa V.I. Nauk. visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy, 2009, 134(1): 147–152.
 14. Pachoskii I.K. Opisanie rastitelnosti Khersonskoi gubernii. In: Materialy po issledovaniyu pochv i gruntov Khersonskoi gubernii. Vyp. 3. Plavni, peski, solonchaki, sornye rasteniya, Kherson, 1927, 228 pp.
 15. Strat D. Conf. Proceedings «Water resources and wetlands» (14–16 September 2012, Tulcea, Romania). Eds P. Gâştescu, W.L. Jr., P. Breţcan, Tulcea, 2012, pp. 449–457.
 16. Szczęśniak E., Szlachetka A. Pillwort (Pilularia globulifera L.) in Lower Silesia biology and ecology. In: Club mosses, horsetails and ferns in Poland resources and protection, Wroclaw, 2008, pp. 161–171.
 17. Zaverukha B.V. Flora Volyno-Podolii i eyo genezis, Kiev: Naukova Dumka, 1985, 192 p.
 18. Zawadzki A. Flora der stadt Lemberg, oder Beschreibung, der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet, Lemberg: bei Kuhn und Millikowski, 1836, 230 pp.
 19. Zawadzki A. Enumeratio plantarum Galiciae et Bucowinae oder die in Galizien und der Bukowina wildwachsenden Pflanzen mit genauer Angabe ihrer Standorte, Breslau: Korn, 1835, 200 S.