ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 61–64
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.061
Mycological Records

Rare for Ukraine species of Pluteus and Volvariella (Agaricales) from the basin of the Psyol River

Makarenko Ya.M.
Abstract

Information on distribution of seven rare for Ukraine species of the genus Pluteus and one of Volvariella in the basin of the Psyol River (Left-bank Forest-steppe of Ukraine, Poltava Region) is reported. Of them P. ephebeus (Fr.) Gillet and V. bombycina (Schaeff.) Singer are new for the Left-bank Forest-steppe, P. aurantiorugosus (Trog) Sacc., P. hispidulus (Fr.) Gillet, P. pellitus (Pers.) P. Kumm., P. phlebophorus (Ditmar) P. Kumm., P. plautus (Weinm.) Gillet and P. salicinus (Pers.) P. Kumm. previously were observed in this region.

Keywords: agaricoid fungi, Pluteaceae, Left-bank Forest-steppe, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 714K

References
 1. Andrianova T.V., Dudka I.O., Hayova V.P., Heluta V.P., Isikov V.P., Kondratyuk S.Ya., Krivomaz T.I., Kuzub V.V., Minter D.W., Minter T.J., Prydiuk M.P., Tykhonenko Yu.Ya. (2006 onwards). Fungi of Ukraine. Website, version 1.00. http://www.cybertruffle.org.uk/ukrafung/ukr
 2. Besyedina I.S. Konspekt vydovoho skladu aharykoidnykh bazydiomitsetiv Prydniprovskoi nyzovyny (v mezhakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy), Poltava, 1998, 41 p., Dep. u DNTB Ukrainy 02.02.98, № 865Uk 98.
 3. Besyedina I.S. Ukr. botan. zhurn., 1991, 48(5): 23–26.
 4. Breitenbach J., Kränzlin F. Fungi of Switzerland, Vol. 4. Agarics (2nd Part). Entolomataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae, Luzern: Mykologia, 1995, 368 p.
 5. Chernyavskyi M., Izhyk H. Visn. Lviv. un-tu. Ser. geogr., 2014, Vyp. 45, pp. 144–149.
 6. Courtecuisse R., Duhem D. Mushrooms and Toadstools of Britain and Europe, London: Harper Collins Publishers, 1995, 480 p.
 7. Dudka I.O., Heluta V.P., Andrianova T.V., Hayova V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Prydiuk M.P., Holubtsova Yu.I., Kryvomaz T.I., Dzhahan V.V., Leontyev D.V., Akulov O.Yu., Syvokon O.V. Hryby zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Livoberezhnoi Ukrainy, Kyiv: Aristey, 2009, Vol. I, 306 p.
 8. Dudka I.O., Heluta V.P., Tykhonenko Yu.Ya., Andrianova T.V., Hayova V.P., Prydiuk M.P., Dzhahan V.V., Isikov V.P. Hryby pryrodnykh zon Krymu, Kyiv: Phytosociocentre, 2004, 452 p.
 9. Dudka I.O., Prydiuk M.P., Golubtsova Yu.I. Hryby ta hrybopodibni orhanizmy Natsionalnoho pryrodnoho parku Desnyansko-Starohutskyi, Sumy: Univer. knyha, 2009, 223 p.
 10. European Council for the Conservation of Fungi, 2010, http://www.wsl.ch/eccf/
 11. Ganzha R.V. K flore gribov poryadka Agaricales doliny r. Vorskly na Poltavshchine: Cand. Sci. Diss. Abstract, Kiev, 1962, 11 p.
 12. Ganzha R.V. Ukr. botan. zhurn., 1960, 27(2): 102–106.
 13. Ganzha R.V. Ukr. botan. zhurn., 1960, 27(5): 72–84.
 14. Heluta V.P. Flora gribov Ukrainy (Flora Fungorum RSS Ucr.). Muchnistorosyanye griby, Kiev: Naukova Dumka, 1989, 256 p.
 15. Karpenko K.K. Makromitsety zapovidnykh terytoriy Sumskoi oblasti, Sumy: PP Vinnychenko M.D., 2011, 200 p.
 16. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi, 10th ed., Wallingford: CAB International, 2008, 771 p.
 17. Malanyuk V.B. Pryroda Zakhidnoho Polissya ta prylehlykh terytoriy, Lutsk: Skhidnoevrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2014, Vol. 11, pp. 171–177.
 18. Malanyuk V.B. Stan i bioriznomanittya Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku. Materialy nauk. konf., Lviv: Spolom, 2013, pp. 47–49.
 19. Malysheva E.F. Rod Pluteus Fr. v Samarskoy oblasti, St. Petersburg:VIZR, 2004, 55 p.
 20. Moser M. Keys to Agarics and Boleti (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales), London: R. Phillips, 1978, 535 p.
 21. Orton P.D. British fungus flora. Agarics and Boleti. Vol. 4. Pluteaceae: Pluteus and Volvariella, Edinburgh: Royal Botanic Garden, 1986, 99 p.
 22. Prydiuk M.P. Hory i Ludy: Materialy mizhnar. konf., Vol. II, Rakhiv, 2002, pp. 445–448.
 23. Prydiuk M.P. Zapov. sprava v Ukraini, 2002, 8(1): 55–59.
 24. Prydiuk M.P. Zb. nauk. prats Luhan. nats. agrar. un-tu. Spets. vyp., Luhansk: Elton 2, 2005, 56(79), pp. 69–92.
 25. Sarkina I.S. Fundamentalnye i prikladnye problemy botaniki v nachale XX veka: Materialy Vseross. konf. Part 2: Algologiya. Mikologiya. Likhenologiya. Briologiya, Petrozavodsk: Karelskiy nauchn. tsentr RAN, 2008, pp. 159–162.
 26. The CABI Bibliography of Systematic Mycology, 2008, http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp
 27. Vellinga E.C. Pluteaceae Kotl. et P. In: Flora Agaricina Neerlandica, Roterdam, A.A. Balkema, 1990, Vol. 2, pp. 31–55.
 28. Wasser S.P. Flora gribov Ukrainy (Flora Fungorum RSS Ucr.). Amanitalnye griby, Kiev: Naukova Dumka, 1992, 166 p.