ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 13
Up
Ukr. Bot. J. 2015, 72(1): 3–7
https://doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.003
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Paleochorological research of Alnus fruticosa, Betula nana and Botrychium boreale in the plain part of Ukraine during the Late Dryas

Bezusko L.G.1, Karpiuk T. S.1, Bezusko A.G.2
Abstract

Pollen data of Betula nana L., Alnus fruticosa Rupr. and Botrychium cf. boreale Milde from the Late Dryas sediments of the plain part of Ukraine are provided. Currently, these species have not been involved in the formation of vegetation in Ukraine. It has been found that Betula nana, Alnus fruticosa and Botrychium cf. boreale were components of the periglacial communities in the forest and steppe zones of Ukraine during the Late Dryas. Paleopalynological materials showed that Betula nana and Botrychium cf. boreale were distributed both to the east and to the west of the Dnieper in these zones. Distribution of Alnus fruticosa was limited by the forest area and left-bank part of the forest-steppe zone. Today, the range of this species is within the permafrost zone. The first map of distribution of Betula nana, Alnus fruticosa and Botrychium cf. boreale within the plain part of Ukraine was developed. The climate warming of the interglacial rank on the border of the Late Glacial (Late Dryas) and Holocene (Preboreal) influenced the process of disintegration of periglacial communities, which was followed by the disappearance of Betula nana, Alnus fruticosa and Botrychium cf. boreale from the Ukrainian flora.

Keywords: paleopalynology, paleochorology, Betula nana, Alnus fruticosa, Botrychium cf. boreale, Late Dryas, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 612K

References
 1. Artyushenko A.T. Rastitelnost Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode (po dannym sporovo-pyltsevogo analiza), Kiev: Naukova Dumka, 1970, 176 p.
 2. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezusko L.G. Istoriya rastitelnosti zapadnykh oblastey Ukrainy v chetvertichnom periode, Kiev: Naukova Dumka, 1982, 136 p.
 3. Bezusko L., Mosyakin S., Bezusko A., Mosyakin A. Man and environment in forest zone: past, present and future. Intern. Conf., Central Forest State Nature Biosphere Reserve, Russia, Moscow: Institute of Geography RAS, A.N. Severtsov Institute for Ecology and Evolution RAS, 2008, pp. 15–16.
 4. Bezusko L.G. Ukr. botan. zhurn., 1999, 53(5): 449–454.
 5. Bezusko L.G. Zbirn. nauk. prats In-tu heol. nauk NAN Ukrainy, 2013, 6, vyp. 1, 216–222.
 6. Bezusko L.G. Zminy roslynnoho pokryvu lisovoi zony Ukrainy v piznomu driasi (za palinolohichnymy danymy). In: Evolutsiya orhanichnoho svitu yak pidgruntya dlya vyrishennya problem stratygrafii, Kyiv: Institut geol. nauk NANU, Paleont. t-vo, 2002, pp. 123–125.
 7. Bezusko L.G., Bezusko A.G. Kharakterystyky vidkladiv piznolodovykivya ta holotsenu rozrizu Romankovo (Sumska oblast, Ukraina). In: Paleontologichni doslidzhennya v Ukraini: istoriya, suchasnyi stan ta perspektyvy, Kyiv: Institut geol. nauk NANU, Paleont. t-vo, 2007, pp. 399–405.
 8. Bezusko L.G., Bezusko A.G. Nauk. zap. NaUKMA. Biol. ta ekol., 2002, 20, pp. 3–8.
 9. Bezusko L.G., Karpyuk T.S., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Nauk. zap. NaUKMA. Biol. ta ekol., 2012b, 132, pp. 9–14.
 10. Bezusko L.G., Karpyuk T.S., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Global. stratehiyi zberezh. roslyn. Materialy II Mizhnar. nauk. konf. (Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementation of the Global Strategy for Plant Conservation. Materials of the II International Conference), Kyiv: Palyvoda A.V., 2012a, pp. 61–62.
 11. Bezusko L.G., Karpyuk T.S., Mosyakin S.L., Bezusko A.G., Korniyenko O.M. Ukr. botan. zhurn., 2013, 70(6): 762–768.
 12. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Ukr. botan. zhurn., 2010, 67(3): 373–380.
 13. Bezusko L.G., Mosyakin S.L., Bezusko A.G. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleystotseni ta holotseni, Kyiv: Alterpres, 2011, 450 p.
 14. Borisova O.K. Landshaftno-klimaticheskie izmeneniya v umerennykh shirotakh Severnogo i Yuzhnogo polushariy za poslednie 130 000 let, Moscow: GEOS, 2008, 264 p.
 15. Chumak N.M. Evolutsiya ta antropogenizatsiya landshaftiv peredhirskykh i hirskykh terytoriy: Materialy Mizhnar. nauk. konf., Chernivtsi: Ruta, 2012, pp. 27–28.
 16. Chumak N.M. Paleogeografichni umovy Prygorganskoho Peredkarpattya u holotseni (za palinolohichnymy danymy): Doc. Diss. Abstract, Kyiv, 2013, 18 p.
 17. Elovicheva Ya.K. Opornye razrezy pleystotsena Ukrainy i ikh korrelyatsiya s territoriey Belarusi. IGAN Ukrainy. Mn. BGU, 2003, 109 p. Monografiya deponirovana v BelISA, Minsk, 16.06.2003, № D 2346.
 18. Flora Europaea check-list and chromosome index. D.M. Moore. Cambridge, Cambridgeshire; New York: Cambridge Univer. Press, 1982, 423 p.
 19. Gerasimenko N.P. Arkheolog. almanakh, Donetsk, 1997, № 6, pp. 3–64.
 20. Kalynovych N.O. Nauk. pratsi. Lisivnycha akad. nauk Ukrainy, Lviv: Vyd-vo nats. un-tu Lvivska Politekhnika, 2002, Vyp. 1, pp. 62–66.
 21. Kalynovych N.O. Studia Biologica, 2009, 3(2): 123–132.
 22. Karpyuk T.S. Aktualni probl. botaniky ta ekologii: Materialy mizhnar. konf. molodykh vchenykh, Uman: Vydavets Sochynskyi, 2014b, pp. 56–57.
 23. Karpyuk T.S. Roslynnyi svit u Chervoniy knyzi Ukrainy: vprovadzhennya Global. strategii zberezh. roslyn: Materialy III mizhnar. nauk. konf. (Plant Kingdom in the Red Data Book of Ukraine: Implementation of the Global Strategy for Plant Conservation. Materials of the III International Conference), Lviv, 2014a, pp. 115–116.
 24. Khotinskiy N.A. Golotsen Severnoy Evrazii, Moscow: Nauka, 1977, 198 p.
 25. Khotinsky N.A., Klimanov V.A. Quaternary Inter., 1997, 41–42, pp. 67–70.
 26. Klimanov V.A. Klimat Severnoy Evrazii v pozdnelednikovye (posledniy klimaticheskiy ritm). In: Korotkoperiodnye i rezkie landshaftno-klimat. izmeneniya za poslednie 15 tys. let, Moscow: Izd-vo RAN, pp. 61–93.
 27. Pashkevich G.A. Dinamika rastitelnogo pokrova Severo-Zapadnogo Prichernomorya v golotsene, ego izmeneniya pod vliyaniem cheloveka. In: Antropogen. faktory v istorii razvitiya sovremen. ekosistem, Moscow: Nauka, 1981, pp. 74–86.
 28. Pashkevich G.A. Palinologicheskoe issledovanie razreza stoyanki Korman IV. In: Mnogosloynaya paleolit. stoyanka Korman IV, Moscow: Nauka, 1977, pp. 105–111.
 29. Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Globalconsulting, 2009, 912 p. (Ukr)
 30. Simakova A.N. Evolutsiya ekosistem Evropy pri perekhode ot pleystotsena k golotsenu (24–8 tys. l. n.). Ed. A.K. Markova, T. Van Kolfskhoten, Moscow: T-vo nauch. izdaniy KMK, 2008, pp. 446–455.