ISSN 2415-8860 (Online), ISSN 0372-4123 (Print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 9 of 16
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(6): 708–715
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.06.708
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

New palynological characteristics of Pidkrasylivskyi loess deposits of the Upper Pleistocene from the Volyn Upland

Bezusko L.G.
Abstract

The results of the spore-pollen analysis of Pidkrasyliv loess deposits in the sections Korschyv and Boyanychy-III (Volynian Upland) are presented in the article. New palynological materials characterized the periglacial type of vegetation during the Last Glacial Maximum (LGM). The composition of fossil palynofloras for the sections Boyanychy-III (102 taxa — three orders, 24 families, 20 genera, 55 species) and Korshyv (68 taxa — one order, 15 families, 13 genera, 39 species) was determined. The environmental analysis of species of Chenopodiaceae showed a significant role of xerohalophytes and halophytes in the structure of vegetation during the formation of Pidkrasyliv loess deposits (78 % — Korshyv and 50 % — Boyanychy-III). New palynological characteristics indicate that the Volynian Upland, as well as the entire territory of Volyn-Podolia, cannot be considered as a possible refugium of thermophilic and moister-loving tree species during the Last Glacial Maximum.

Keywords: paleopalynology, palynoflora, Late Pleistocene, Volynian Upland, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 829K

References
 1. Artyushenko A.T. Rastitel'nost' Lesostepi i Stepi Ukrainy v chetvertichnom periode (po dannym sporovo-pyl'cevogo analiza), Kiev: Nauk. dumka, 1970, 176 s.
 2. Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezus'ko L.G. Istoriya rastitel'nosti zapadnykh oblastey Ukrainy v chetvertichnom periode, Kiev: Nauk. dumka, 1982, 136 s.
 3. Bennett K.D., Tzedakis P.C., Willis K.J. Quaternary refugia of north European trees. Journal of Biogeography, 1991, 18: 103—115. https://doi.org/10.2307/2845248
 4. Bezuśko L., Bogucki A. Annales UMCS, Sect. B, Lublin, Polonia, 1993, P. 19—24.
 5. Bezusko L.H., Bezusko A.H. Nauk. zap. NaUKMA. Biologiya ta ekologiya, 1999, 10: 4—9.
 6. Bezusko L.H., Mosyakin S.L., Bezusko A.H. Zakonomirnosti ta tendentsii rozvytku roslynnoho pokryvu Ukrainy u piznomu pleistotseni ta holotseni, K.: Alterpres, 2011, 450 s.
 7. Bogucki A. Litologia i stratygrafia lessów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 1972, S. 59—61.
 8. Bogucky A., Gozhik P., Lindner L., Lanczont M., Wojtanowicz J. The Ukraine Quaternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper Area and its importance for the East-West European correlation (Kiev, 9—14 Sept. 2001), Kyiv, 2001, P. 13—14.
 9. Bolikhovskaya N.S. Ehvolyuciya lessovo-pochvennoy formacii Severnoy Evrazii, M.: Izd-vo Mosk. gos. un-ta, 1995, 270 s.
 10. Borisova O.K. Landshaftno-klimaticheskie izmeneniya v umerennykh shirotakh Severnogo i Yuzhnogo polushariy za poslednie 130 000 let, M.: GEOS, 2008, 264 s.
 11. Ehrdtman G. Morfologiya pyl'cy i sistematika rasteniy (vvedenie v palinologiyu). 1. Pokrytosemennye, M.: izd-vo Inostr. lit-ra, 1956, 485 s.
 12. Elovicheva Ya.K. Glacjał i peryglaciał Wschodniego Podkarpacia. Monografia naukowa (XVII ukraińsko-polskie seminarium, Sambor, 15—18 września 2011), Lwów: LNU im. I. Franko, 2011, S. 207—217.
 13. Grichuk V.P. Atlas-monografiya “Razvitie landshaftov i klimata Severnoy Evrazii. Pozdniy pleystocen — golocen — ehlementy prognoza”, Vyp. II. Obshchaya paleogeografiya, Pod red. A.A. Velichko, M.: GEOS, 2002, S. 64—89.
 14. Grichuk V.P. Istoriya flory i rastitel'nosti Russkoy ravniny v pleystocene, M.: Nauka, 1989, 183 s.
 15. Gurtovaya E.E. DAN SSSR, Ser. geogr., 1981, 257(5): 1225—1228.
 16. Gurtovaya E.E. Palinologiya chetvertichnogo perioda, M.: Nauka, 1985, S. 147—158.
 17. Herasymenko N.P. Prostorova-chasova koreliatsiya paleogeograf. umov chetvertyn. periodu na terytorii Ukrainy, K.: Nauk. dumka, 2010, S. 104—128.
 18. Kalynovych N.O. Nauk. pratsi. Lisivnycha akad. nauk Ukrainy, Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2002, Vyp. 1, S. 63—66.
 19. Komar M.S., Prilipko S.K., Krohmal' A.I. Paleontologichni doslidzhennia v Ukraini: istoriya, suchasnyi stan ta perspektyvy, K.: IHN NANU-PT, 2007, S. 378—383.
 20. Łanczont M., Bogyckiy A. Studia Geol. Polonica, 2002, 119: 33—181.
 21. Monoszon M.H. Opredelitel' pyl'cy vidov semeystva marevykh, M.: Nauka, 1973, 94 s.
 22. Monoszon M.H. Palinologiya SSSR, M.: Nauka, 1976, S. 24—27.
 23. Monoszon M.H. Palinostratigrafiya mezozoya i kajnozoya Sibiri, Novosibirsk: Nauka, 1985, S. 65—73.
 24. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiv + 345 p.
 25. Paleopalinologiya. Metodika paleopalinologicheskikh issledovaniy i morfologiya nekotorykh iskopaemykh spor, pyl'cy i drugikh iskopaemykh mikrofossiliy. Pod red. I. M. Pokrovskoy, L.: Nedra, 1966, T. 1, 351 c.
 26. Pashkevich G.A. Mnogosloynaya paleolit. stoyanka Molodova. V. Lyudi kamennogo veka i okruzhayushchaya sreda, M.: Nauka, 1987, S. 141—151.
 27. Ray N., Adams J.M. Internet Archaeol., 2001, 11. http://intarch.ac.uk/journal/issue11/rayadams_toc.html
 28. Simakova A.N., Puzachenko A.Yu. Ehvolyuciya ehkosistem Evropy pri perekhode ot pleystocena k golocenu (24—8 tys. l. n.). Otv. red. A. K. Markova, T. Van Kol'fskhoten, M.: T-vo nauch. izdaniy KMK, 2008, S. 315—341.
 29. Sirenko E.A. Problemy stratyhrafii i koreliatsii fanerozoiskykh vidkladiv Ukrainy: Mat-ly XXXIII sesii Paleontolog. t-va NAN Ukrainy (Kyiv, 6—8 chervnia 2011 r.), K., 2011, S. 84—86.
 30. Stewart J.R., Lister A.M. Trends in Ecol. & Evolution, 2001, 16(11): 608—613. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(01)02338-2
 31. Tsymbaliuk Z.M., Mosyakin S.L., Bezusko L.H. Nauk. zap. NaUKMA. Biologiya ta ekologiya, 2005, 43: 19—25.
 32. Tsymbaliuk Z.M., Mosyakin S.L., Bezusko L.H. Nauk. zap. NaUKMA. Biologiya ta ekologiya, 2006, 54: 24—30.
 33. Tzedakis P.C., Lawson I.T., Frogley M.R., Hewitt G.M. & Preece R.C. Science, 2002, 297: 2044—2047. https://doi.org/10.1126/science.1073083
 34. Velichko A.A. Dinamika landshaft. komponentov i vnutren. morskikh basseynov Severnoy Evrazii za poslednie 130 000 let, M.: GEOS, 2002, S. 156—164.